Projekty

OBE vedúci vedecký pracovník
RNDr. Milan Valachovič, DrSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Chasmofytické spoločenstvá - významný biotop vzácnych a endemických druhov rastlín
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Vytvorenie Európskeho červeného zoznamu biotopov
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 1. 6. 2016
 • Budovanie karpatského biodiverzitného informačného systému a návrh ekologickej siete pre Západné Karpaty
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 3. 2010
 • Sukcesia vegetácie
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Diverzita vegetácie pozdĺž gradientu kontinentality Južnej Sibíri – kľúč k pochopeniu postlglaciálnej histórie Európy.
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2007

Národné

Aktuálne
 • Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Lesná a krovinová vegetácia.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v kontaktných zónach agrocenóz
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Nelesná vegetácia horských a subalpínskych polôh Krivánskej Malej Fatry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Diverzita makrofytov na ekologických gradientoch vodných tokov a priľahlých mokradiach na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007