Projekty

OG samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Mária Zaliberová, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Ekologické a geografické vlastnosti a hlavné migračné cesty inváznych rastlín v pohraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 6. 4. 2017 – 31. 12. 2019
 • Európsky informačný systém pre cudzokrajné druhy – COST
  Program: COST
  Doba trvania: 2. 5. 2013 – 1. 5. 2017
 • Klasifikácia syntaxonov Xerotermnej vegetácie
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

Národné

Ukončené
 • Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Katalóg nepôvodných druhov vyšších rastlín a analýza invadovanosti biotopov Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Rastlinné spoločenstvá Národného parku Muránska planina. 2. Lesná vegetácia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009