Publikácie

OG samostatná vedecká pracovníčka
RNDr. Mária Zaliberová, CSc.

Publikácie za rok 2024

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok pre výpis publikácií

Publikácie

  • MÁJEKOVÁ, Jana** - MEDVECKÁ, Jana - MIKULOVÁ, Katarína - SLABEJOVÁ, Denisa - ŠIBÍKOVÁ, Mária - ZALIBEROVÁ, Mária - ŠKODOVÁ, Iveta. Structure of forest stands of alien tree Quercus rubra in Central Europe. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 4, p. 1169-1176. (2023: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.361 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01502-7 (VEGA č. 2/0119/19 : Diverzta a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí/Diversity and distribution of species and communities in changing environment) Typ: ADDA