Projekty

OBE samostatná vedecká pracovníčka, redakcia časopisu Biologia
Mgr. Katarína Vantarová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Budovanie karpatského biodiverzitného informačného systému a návrh ekologickej siete pre Západné Karpaty
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 3. 2010

Národné

Aktuálne
 • Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Manažment, obnova a diverzita travinno-bylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
 • Zmeny konektivity krajiny v kontaktnej zóne Malých Karpát a priľahlých nížin – CONNECA
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Manažmentové modely pre travinné biotopy
  Program: Mechanizmus EHP
  Doba trvania: 1. 7. 2009 – 30. 3. 2011
 • Formalizovaný klasifikačný systém na identifikáciu travinnobylinnej vegetácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2005 – 31. 12. 2007
 • Prehodnotenie klasifikácie mezofilných a xerofilných travinnobylinných porastov slovenskej časti Západných Karpát a ich ekologická diferenciácia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007