Projekty

OMRI samostatný vedecký pracovník
Mgr. Marek Slovák, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Uchovanie endemickej flóry Karpát
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022
 • Príspevok BÚ SAV k medzinárodnému projektu Millenium Seed Bank
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2018
 • Využitie RAD sekvenovania v systematike a evolúcií rastlín. Príkladová štúdia na rode Soldanella.
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016

Národné

Aktuálne
 • Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Biosystematika, fylogenetické vzťahy a distribúcia vreckatých húb z radu Leotiales v Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Vplyv hybridizácie na diverzifikačné a speciačné procesy u karpatských zástupcov rodu Soldanella
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Pôvod polyploidných komplexov: úloha polyploidizácie a geografickej a ekologickej izolácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022
 • Bioekologická štúdia taxónov rodu Soldanella sekcia Soldanella (Primulaceae) na území Karpát, Hercýnskych pohorí a Východných Álp
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
 • EVO-PICRIS, Taxonómia a fylogenéza európskych zástupcov rodu Picris
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblastí
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2011