Projekty

OES samostatný vedecký pracovník
RNDr. Dušan Senko, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Vnútrozemské slaniská strednej Európy: ostrovy špecifickej diverzity v čase výrazných zmien prírodného prostredia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Ostrovy vnútrozemskej slanomilnej vegetácie v temperátnej zóne Európy – čo ich spája a čo delí?
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • KraBio Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
  Doba trvania: 1. 5. 2009 – 30. 11. 2011