Projekty

OBE vedúci vedecký pracovník
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Európsky informačný systém pre cudzokrajné druhy – COST
  Program: COST
  Doba trvania: 2. 5. 2013 – 1. 5. 2017
 • Budovanie karpatského biodiverzitného informačného systému a návrh ekologickej siete pre Západné Karpaty
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 3. 2010
 • Prehľad vegetácie severnej časti Kórejského poloostrova
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

Národné

Ukončené
 • Diverzita a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 pomocou dynamickej segmentácie satelitných obrazov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Synantropizácia lesných spoločenstiev: analýza faktorov ovplyvňujúcich výskyt nepôvodných druhov rastlín v lesoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Vegetácia jelšových lesov – úloha zonálnych a stanovištných gradientov v azonálnej vegetácii
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Manažmentové modely pre travinné biotopy
  Program: Mechanizmus EHP
  Doba trvania: 1. 7. 2009 – 30. 3. 2011
 • Natura 2000 v celoživotnom vzdelávaní
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Životné prostredie
  Doba trvania: 1. 3. 2009 – 31. 12. 2010
 • Rastlinné spoločenstvá Národného parku Muránska planina. 2. Lesná vegetácia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Nelesná vegetácia horských a subalpínskych polôh Krivánskej Malej Fatry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008