Projekty

Medzinárodné

Úloha Clavariaceae (huby) v travinných ekosytémoch
Role of Clavariaceae (fungi) in grassland ecosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania:
Reštitúcia jesetera malého v rakúskom úseku Dunaja – LIFE
Restoration of sterlet populations in the Austrian Danube – LIFE
Program: LIFE
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2021
Konverzia poznatkov na zlepšenie riadenia európskych pobrežných ekosystémov a služieb – COST
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Petrášová Mária PhD.
Doba trvania: 9.11.2017 – 8.11.2021
Príspevok BÚ SAV k medzinárodnému projektu Millenium Seed Bank
Contribution of IB SAS to the international project Millenium Seed Bank
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kučera Jaromír PhD.
Anotácia: Medzinárodný projekt Millennium Seed Bank Partnership (predtým Millennium Seed Bank projekt), zameraný na ochranu rastlín je koordinovaný Kráľovskou botanickou záhradou v Kew (Anglicko). Projekt začal roku 1996, po získaní grantu Millennium Commission v roku 1995 a teraz sídli v budove Wellcome Trust Millenium ktorá sa nachádza v oblasti Wakehurst Place, West Sussex. Projekt je najväčším ex situ záchranným programom na svete. Zameraním projektu je globálna ochrana biodiverzity rastlín, hlavne tých ktoré čelia hrozbe vyhynutia. Semená sú uchovávané v semenných bankách ako poistka proti riziku vyhynutia v ich prirodzenom prostredí. Vďaka spolupráci s 80 partnerskými krajinami z celého sveta (Botanický ústav SAV spolupracuje na projekte od roku 2006), boli úspešne zozbierané a uskladnené semená z viac ako 13% všetkých voľne rastúcich rastlinných druhov sveta. Cieľom projektu je do roku 2020 uskladniť semená z 25% (75 000 druhov) voľne rastúcich druhov rastlín sveta. Prioritne sa zbierajú semená z ohrozených, endemických druhov rastlín, pôvodných príbuzných druhov poľnohospodárskych plodín a oblasti najviac ohrozené zo stále narastúcim vplyvom ľudskej činnosti, vrátane využívania pôdy a zmeny klímy.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2020
iPLANTA – Modifikácia rastlín na produkciu interferujúcej RNA
Modifying plants to produce interfering RNA
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Moravčíková Jana PhD.
Anotácia: Moderný výskum identifikoval vysoký potenciál mäsožravých rastlín pre biotechnologické využitie. Regulačné mechanizmy prebiehajúce v biologických a metabolických procesoch v týchto rastlinách však doteraz nie sú objasnené, pričom dôležitú úlohu v týchto procesoch zohrávajú rôzne typy malých RNA. Tieto molekuly regulujú rôzne aspekty rastlinných vývinových procesov a podieľajú sa aj na regulácii odpovede rastlín voči environmentálnym stresom. Projekt je zameraný na izoláciu a analýzu týchto molekúl v rastlinách rodu Drosera. Východiskom budú izolačné kity a dostupné protokoly, avšak pre problematickosť pletív týchto rastlín bude potrebná optimalizácia postupov. Získané protokoly pre izoláciu a analýzy malých RNA sú nevyhnutným predpokladom pre výskum regulácie jednotlivých procesov v mäsožravých rastlín akými sú trávenie koristi či získavanie živín, odpovede na environmentálny stres.
Doba trvania: 27.10.2016 – 26.10.2020
DNAqua-Net – Vývoj nových genetických nástrojov na hodnotenie stavu bioty vodných ekosystémov Európy
Developing new genetic tools for bioassessment of aquatic ecosystems in Europe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor PhD.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15219, http://www.dnaqua.net
Doba trvania: 20.10.2016 – 19.10.2020
Ekologické a geografické vlastnosti a hlavné migračné cesty inváznych rastlín v pohraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska
Ecological and geographical peculiarities and main migration ways of invasive plant species in the border area of Ukraine and Slovakia
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Jana PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na objasnenie hlavných faktorov dôležitých v šírení inváznych druhov v pohraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska. Tieto údaje budú tvoriť vedecký podklad monitorovania inváznych druhov a kontroly ich rozšírenia.Výsledkom spoločného ukrajinsko-slovenského projektu bude vytvorenie ekologických, cenologických a geografických vlastností inváznych druhov na pohraničnom území Ukrajiny a Slovenska a po prvýkrát budú hodnotené trendy šírenia a hlavné migračné cesty inváznych druhov v regiónoch.
Doba trvania: 6.4.2017 – 31.12.2019
NATURAsat – Softvérové nástroje na monitorovanie biotopov NATURA 2000 satelitnými snímkami
Software tools for monitoring NATURA 2000 habitats by satellite images
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šibíková Petrášová Mária PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vytvorenie softwéru, ktorý bude automaticky a poloautomaticky identifikovať, klasifikovať a monitorovať biotopy Natura 2000 pomocou satelitných snímok Sentinel-1 a Sentinel-2 a ich kombinácie. S použitím dynamickej segmentácie a adekvátnej kalibrácie vytvorenej na základe reálnych dát, databáz a expertných skúseností bude činnosť monitorovania biotopov zautomatizovaná a ponúknutá širokému spektru užívateľov od štátnej ochrany prírody až po súkromnú sféru. Presah využitia výsledného projektu do európskeho priestoru je zabezpečený definíciou siete Natura 2000, ktorá predstavuje sústavu chránených území členských krajín Európskej únie s hlavným cieľom zachovania prírodného dedičstva. Projekt predstavuje aplikovaný výskum ktorý prepája akademické prostredie s praxou. Jeho výsledky majú potenciál byť jedinečným spojením metód numerickej a aplikovanej matematiky, botaniky a ekológie s diaľkovým prieskumom zeme a využitím dát európskej vesmírnej agentúry.
Doba trvania: 1.12.2017 – 30.11.2019
Optimalizácia podmienok pre in vitro množenie a kultiváciu netradičných odrôd ovocných lián Actinidia arguta a Schisandra chinensis (ukrajinský výber)
The optimization of the conditions for in vitro reproduction and cultivation of non-traditional fruit lianes Actinidia arguta and Schisandra chinensis cultivars (Ukrainian selection)
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Libiaková Gabriela CSc.
Anotácia: Projekt otvorí spoluprácu medzi ústavmi v oblasti mikropropagácie rastlín a podporí úroveň daného výskumu. Realizácia projektu umožní úspešne množiť a kultivovať druhy s vysokým vplyvom na ľudské zdravie (Actinidia arguta a Schizandra chinensis), s komerčným efektom a sociálno-ekonomickým významom.
Doba trvania: 6.4.2017 – 6.4.2019
Pozoruhodné prvky lichenobioty významných biotopov Slovenska a Českej republiky projektu SAV-AV ČR 16-07
Remarkable elements of lichenbiota of important biotopes of Slovakia and the Czech Republic (SAV-AV ČR 16-07
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košuthová Alica PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Somatická embryogenéza vybraných druhov ihličnatých drevín: indukcia embryogénnych pletív, ich udržiavanie, maturácia somatických embryí a regenerácia rastlín
Somatic embryogenesis in selected conifer species: initiation of embryogenic tissues, their maintenance, maturation of somatic embryos and plantlet regeneration
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia DrSc.
Anotácia: Somatická embryogenéza je proces diferenciácie embryí zo somatických buniek rastlinného organizmu v podmienkach in vitro. Pri ihličnatých drevinách tento proces zahŕňa niekoľko štádií: indukcia embryogénneho pletiva, udržiavanie embryogénnych pletív, dozrievanie somatických embryí a regenerácia rastlín (somatických semenáčov). Každé štádium vyžaduje špecifické podmienky a je ovplyvnené viacerými faktormi.Cieľom predloženého návrhu je študovať individuálne štádiá somatickej embryogenézy, predovšetkým vplyv vývinového štádia primárnych explantátov, účinky rastových regulátorov a tiež osmotický potenciál kultivačného média. Druhy Abies alba, Pinus sylvestris a Pinus nigra budú zahrnuté do experimentov
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Stresom-indukovaná expresia arabinogalaktanov a obranné proteíny v súvislosti s iniciáciou androgenézy
Stress-inducible expression of arabinogalactans and defence-related proteins in relation to androgenesis initiation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Moravčíková Jana PhD.
Anotácia: Porozumenie mechanizmu vedúceho k rastlinnej ebryogenéze za indukovateľných stresových podmienok (napr. teplota a/alebo osmotický stress) na molekulárnej úrovni je rozhodujúce pre vylepšenie plodín. Aby sme prekonali rezistenciu genotypov k mikrosporovej embryogenéze (ME) v podmienkach in vitro, je dôležité identifikovať selekčné markery pre responzivitu/rekalcitranciu. Dobrými kandidátmi sa zdajú byť proteíny spojené s patogenézou (PRs, PR-3 chitinázy) zahrnuté v rastlinnej obrane voči (a)biotickému stresu s arabinogalaktanmi (AGPs), ktoré pravdepodobne fungujú pri bunkovom delení, diferenciácii a vývinu. Cieľom projektu je charakterizovať PR3 a AGPs vo vzťahu k efektívnosti ME v raži (Secale cereale L.).
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Hľadanie tolerantných odrôd – fenotypovanie na úrovni rastliny a bunky
The quest for tolerant varieties – Phenotyping at plant and cellular level
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium fyziologických, biochemických a štruktúrnych spektov somatickej embryogenézy. Somatická embryogenéza je vývin embryí zo somatických buniek rastlinného organizmu v podmienkach in vitro a zahŕňa niekoľko etáp: indukcia embryogénnych kultúr, dozrievanie somatických embryí, ich klíčenie a prenos regenerovaných rastlín do pôdy. Každá z týchto etáp sa bude detailne študovať s cieľom optimalizácie. Pri indukcii sa sústredíme najmä na štúdium vplyvu živných médií a explantátov, Štruktúru somatických embryí budeme sledovať na úrovni svetelnej mikroskopie. Embryogénne kultúry sa budú udržiavať v in vitro podmienkach na pevných alebo v tekutých médiách (suspenzné kultúry) alebo metódou kryokonzervácie v tekutom dusíku pri -196 °C.Dozrievanie somatických embryí je dôležitý krok, ktorý vedie k regenerácii celej rastliny. Cieľom projektu je tiež optimalizácia dozrievania somatických embryí a regenerácie rastlín (somatických semenáčov). Dôležitá úloha pripadá štúdiu a porovnávaniu embryogénnych a neembryogénnych pletív na úrovni proteomiky za účelom hlbšieho pochopenia mechanizmov vedúcich k indukcii procesu somatickej embryogenézy.
Doba trvania: 22.5.2014 – 21.5.2018
NNEXT – Nepôvodné druhy drevín pre európske lesy – skúsenosti, riziká a možnosti
Non-native tree species for european forests – experiences, risks and opportunities
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormuťák Andrej DrSc.
Anotácia: Introdukcia cudzokrajných druhov lesných drevín do geografických oblastí Európy má v rámci lesníckej praxe už dlhšiu tradíciu. Začiatky tejto introdukcie siahajú do 18. storočia, kedy vznikla silná požiadavka na prírodné zdroje pre potreby prebiehajúcej industrializácie Európy. V súčasnosti sa pozornosť sústreďuje skôr na produkciu biomasy a sekvestráciu uhlíka, ako aj na možnosti zvýšenia adaptačného potenciálu lesov k dlhodobým klimatickým zmenám pomocou cudzokrajných drevín. Za účelom určenia ich potenciálu v najširšom slova zmysle, vznikla diskusná platforma pre špecifikáciu tohto potenciálu.
Doba trvania: 3.6.2014 – 13.5.2018
Hľadanie genetických markerov pre rozlíšenie druhov v rámci Russula podrodu Polychromidia
Looking for suitable genetic markers for species recognison in Russula subgenus Polychromidia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Odpoveď somatických embryí smreka obyčajného na abiotické stresy
Response of Norway spruce somatic embryos to abiotic stresses
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Moravčíková Jana PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vyhodnotiť odpovede somatických embryí smreka obyčajného na abiotický stres. Somatické embryá budú vystavené rôznym desikačným postupom (vysokej teplote, klesajúcej vlhkosti) a rôznym dávkam UV-B žiarenia. Za stresových podmienok budú u somatických embryí vyhodnotené zmeny aktivít biosyntetických enzýmov pre polyamíny, ďalej zmeny obsahov polyamínov, fytohormónov a kyseliny abscisovej (kľúčového endogénneho signálneho poslíčka v odpovedi na stres u rastlín). Bude stanovený aj rozsah peroxidácie lipidov. Biochemické analýzy budú doplnené histochemickými testami na prítomnosť polyfenolických látok (s obranným charakterom proti UV-B žiareniu) po vystavení embryí účinkom UV-B žiarenia. Spoluprácou so slovenským partnerom bude výskum doplnený štúdiom členov rodiny chitináz na molekulárnej úrovni, čo umožní študovať súčasne izoformy dôležité pre vývoj embryí rovnako ako dynamiku biochemických procesov súvisiacich s odpoveďou na stres. Štúdium somatických embryí umožní detailne študovať skoré fyziologické odpovede na rôzne druhy stresov, ktoré súvisia so zmenami životného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2017
Odpoveď klonálnych rastlín na disturbancie
Clonal Plant Response to Disturbance in the Tatras
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 1.12.2017
PlantDNAtoleranc – Adaptácia rastlín na znečistenie ťažkými kovmi a rádioaktivitou
Plant adaptation to heavy metal and radioactive pollution
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Anotácia: Ľudské aktivity neustále pokračujú v znečisťovaní životného prostredia, napríklad pri úniku ťažkých kovov alebo rádioaktivity. Ekologické problémy sú obzvlášť vážne v prípade jadrových zariadení a posledné udalosti (Japonsko) indikujú, že Černobyľská nehoda v roku 1986 nebola zďaleka výnimočná. Navyše, podobné nehody majú „hororový“ efekt na obyvateľstvo. Znečistenie životného prostredia môže byť ale rovnako vážne prípade banského odpadu, ktorý kontaminoval veľké plochy Európy rôznymi druhmi ťažkých kovov. Je prekvapujúce, že rastliny sa dokážu adaptovať na prostredie kontaminované chronickou rádioaktivitou alebo ťažkými kovmi ako je demonštrované ich rastom a rozmnožovaním v znečistených oblastiach. Hlavným cieľom projektu je porozumieť základným ochranným mechanizmom a spôsobu ako znečistené prostredie vplýva na genóm rastlín. Projekt založí výskumnú sieť na hodnotenie a objavovanie unikátnych výskumných zdrojov v Černobyľskej oblasti a banských oblastiach Walesu a Spojeného kráľovstva. Tieto oblasti budú využité ako „laboratóriá pod holým nebom“ na štúdium ako zmeny v DNA koordinujú odpoveď rastlín na znečistenie rádioaktivitou a ťažkými kovmi za použitia biologických, molekulárnych a evolučných stratégií. Časť projektu sa bude zaoberať ako zvýšiť produktivitu a bezpečnosť pestovania poľnohospodárskych plodín v kontaminovaných oblastiach. Po prvý krát v histórii, deväť výskumných tímov s komplementárnymi skúsenosťami v oblasti rádioaktivity a ďalších rastlinných stresov budú spolupracovať pri riešení prežitia v kontaminovaných oblastiach Európy.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.10.2017
How ecologically plastic are symbiotic associations linked to mediterranean-type biotopes in Pannonia and Western Carpathians?: case study on Solenopsora candicans
Ako sú symbiotické asociácie viazané na Mediteránny typ biotopov v Panónii a Západných Karpatoch ekologicky plastické?: prípadová štúdia o Solenopsora candicans
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fačkovcová Zuzana PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na symbiotické interakcie lichenizovaných húb s riasami. Hlavným cieľom bolo zistiť, či takéto interakcie hrajú úlohu pri formovaní distribučného areálu modelového lišajníka Solenopsora candicans s Mediteránnym rozšírením a či zmenou fotobionta naprieč distribučným areálom dochádza k zvyšovaniu ekologickej plasticity lišajníka.
Doba trvania: 25.6.2017 – 4.7.2017
EU-BON – Budovanie siete na sledovanie európskej biodiverzity
EU-BON – Building the European Biodiversity Observation Network
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.12.2012 – 31.5.2017
Európsky informačný systém pre cudzokrajné druhy – COST
European Information System for Alien Species – COST
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Podroužková Medvecká Jana PhD.
Anotácia: Invázne nepôvodné organizmy (INO) ohrozujú biodiverzitu, spoločnosť, ľudské zdravie a ekonomiku. Ekonomický dopad INO sa v Európe odhaduje na 12,5 až 20 miliárd Euro ročne. Európa sa zaviazala, že sa vysporiada s INO cez Target 5 EU Biodiversity Strategy do roku 2020, ktorý je v súlade s Target 9, COP 10 Decision X/2. Informačný systém, ktorý by umožňoval efektívnu včasnú detekciu a rýchlu odpoveď v prevencii a kontrole INO, je základným predpokladom pre naplnenie stratégií. Iniciatívy na zlúčenie informácií o INO viedli k vytvoreniu početných databáz, ktoré sa líšia na geografickej, taxonomickej aj ekologickej úrovni. Viacero faktorov však obmedzuje efektívne využívanie existujúcich databáz: zastarávanie dát, nedostatok prepojenosti, and neistota s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť jednotlivých nástrojov.Cieľom akcie je napomáhať získavaniu poznatkov a ich zdieľaniu v rámci siete expertov, s podporou Európskeho systému o INO, ktorý umožní efektívne a informované rozhodovanie vo vzťahu k INO. Ústrednou prioritou je identifikovať potreby a formát informácií o nepôvodných organizmoch pre rôzne záujmové skupiny osobitne s ohľadom na implementáciu EU 2020 Biodiversity Strategy. S ohľadom na to budú vytvorené aj protokoly pre včasnú detekciu a rýchlu odpoveď.
Web stránka projektu: http://www.cost.eu/domains_actions/fa/Actions/TD1209
Doba trvania: 2.5.2013 – 1.5.2017
Stratégie na udržanie trvalej širokospektrálnej rezistencie poľnohospodárskych plodín na patogény
Pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana CSc.
Anotácia: Doposiaľ bolo popísaných niekoľko desiatok funkčných génov kódujúcich glukanázy a chitinázy v rastlinných genómoch, ktoré hrajú dôležitú úlohu počas vývinu rastliny ako aj jej obrany voči biotickému ako aj abiotickému stresu. Niektoré z produktov týchto génov vykazujú silný antifungálny potenciál a mohli by byť schopné zosilniť obranu voči patogénnemu ataku. Nedávno sme izolovali gény pre glukanázu a chitinázu z mäsožravej rastliny Drosera rotundifolia. Pripravili sme rastlinné vektorové konštrukty, v ktorých tieto gény boli sfúzované so silným konštitutívnym CAMV 35S promótorom. Po transformácii a regenerácii transgénnych rastlín plánujeme vyhodnotiť antifungálny potenciál hrubých proteínových extraktov k vybraným patogénom v in vitro podmienkach. Očakávame, že na konci projektu budeme schopní vyhodnotiť možné použitie týchto génov pre biotechnologické programy
Doba trvania: 15.4.2013 – 15.4.2017
COST STREAM – Strigolaktóny: biologické funkcie a ich využitie
Strigolactones: biological roles and applications
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšová Radoslava PhD.
Anotácia: Strigolaktóny (SL) sú novo definovaná skupina rastlinných hormónov, ktoré sa spolupodieľajú na morfológii rastlín, spolupodieľajú sa na odpovedi rastlín na podmienky prostredia a na komunikácii s inými organizmami v rizosfére. Stále je však málo známe ako pôsobia, nie je úplne známa ich biosyntetická dráha, ani signálne dráhy. Pretože SL majú endogénne a aj exogénne funkcie, sú sprostredkovateľom adaptívnych zmien v architektúre rastlín a interakcií v rizosfére, SL majú veľký potenciál v modernom poľnohospodárstve. Cieľom projektu je vytvorenie multidisciplinárnej siete spolupracujúcich expertov v rámci výskumu strigolaktónov v oblasti základného a aplikovaného výskumu.
Doba trvania: 12.4.2013 – 11.4.2017
Genetická a ekologická diferenciácia v rámci agregátu Tephroseris longifolia agg.
Genetic and ecological differentiation within Tephroseris longifolia agg.
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skokanová Katarína PhD.
Anotácia: Stredoeurópsky agregát Tephroseris longifolia (Asteraceae) bol vybraný ako modelový systém na štúdium faktorov podmieňujúcich veľkosť areálov jeho široko rozšírených a zriedkavých poddruhov , ktoré zahŕňajú T. l. subsp. moravica – taxón európskeho významu. V rámci riešenia tejto problematiky využívame modelovanie ekologických ník, populačnú genetiku analýzu rozdielov vo fitnesse a v schopnosti šíriť sa. Hlavným cieľom projektu je revízia položiek uložených v Herbarium Senckenbergianum (FR) a zhromaždenie údajov o distribúcii jednotlivých zástupcov agregátu. Z vybraných herbárových položiek agregátu T. longifolia ako aj iných blízko príbuzných zástupcov rodu Tephroseris (niektoré z nich sú vzácne a chránené) bude extrahovaná genómová DNA pre ďalšie genetické analýzy.
Doba trvania: 20.2.2017 – 4.3.2017
Ako ovplyvňujú nepôvodné dreviny biodiverzitu a invadovanosť podrastu?
How do non-native tree species influences the biodiversity and the level of invasion of undergrowth?
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Botková Katarína
Doba trvania: 1.9.2016 – 28.2.2017
Zelená infraštruktúra – spojenie environmentálnych a sociologických aspektov pri štúdiu a riadení lesov v zastavaných územiach
Green Infrastructure approach: linking environmental with social aspects in studying and managing urban forests
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Anotácia: V poslednej dobe sa zelená infraštruktúra (ZI) stáva dôležitým nástrojom pri plánovaní rozvoja na regionálnej a lokálnej úrovni. Zelená infraštruktúra poskytuje rôznorodé ekologické služby a nová iniciatíva môže stavať na vynikajúcom výskume a významne prispieť k vytváraniu tzv. lesa v meste (LM). Je dôležité klásť dôraz na integrovanie environmentálnych a sociálnych benefitov v kontexte zmeny globálnej klímy. COST akcia si kladie nasledovné ciele: 1) zvýšiť porozumenie úlohy LM v kontexte ZI z vedeckého a sociálno-ekonomického hľadiska; 2)identifikovať priority a výzvy pre ďalší výskum; 3) poskytnúť indikátory, ktoré by mohli byť zahrnuté pri príprave legislatívy týkajúcej sa LM a ZI; 4) vyvinúť protokoly a postupy pre plánovanie ZI a pre implementáciu ZI postupov s dôrazom na spojenie environmentálnych a sociálnych aspektov LM.
Doba trvania: 1.2.2013 – 28.2.2017
Klasifikácia mezofilných trávnych porastov Východných Karpát
Classification of mesic grasslands of Eastern Carpathian Mountains
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.
Doba trvania: 31.7.2014 – 31.12.2016
Klonálne množenie vybraných kultivarov Rubus a Prunus spp. v podmienkach in vitro
Clonal propagation of selected cultivars of Rubus and Prunus spp. under in vitro conditions
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.
Anotácia: Maliny a ostružiny patria medzi hodnotné druhy ovocia s pozitívnym dopadom na ľudské zdravie.I keď na Slovensku sú vhodné podmienky pre pestovanie týchto ovocných druhov, ich produkciaje nedostatočná. V Srbsku má, naopak, pestovanie malín dlhodobú tradíciu a maliny patriamedzi významný vývozný artikel Srbska. Slivkoviny môžeme zaradiť medzi ovocné druhy, ktoréboli v minulosti na Slovensku hojne pestované. V Srbsku patrí slivka domáca medzi najviacpestované druhy ovocných drevín. Hoci Srbsko je jedným z najväčších svetových producentovsliviek, produkcia sliviek je v súčasnosti charakterizovaná nízkymi a nestabilnými úrodami.Jedným z hlavných problémov pre produkciu sliviek v Srbsku, ako aj v celej Európe, je Plum poxvirus vyvolávajúci šarku sliviek, považovanú celosvetovo za najvážnejšie vírusové ochorenienegatívne ovplyvňujúce produkciu kôstkovín. Z tohoto dôvodu je produkcia zdravého rastlinnéhomateriálu a genetické zlepšenie slivkovín veľmi významné. Využitie pletivových kultúr poskytujemožnosti pre efektívnu produkciu kvalitného zdravého sadbového materiálu a je aj účinnýmnástrojom pre cielené šľachtenie ovocných drevín aplikáciou genetického inžinierstva. Cieľomprojektu je vývoj postupov účinnej adventívnej regenerácie a mikropropagácie vybraných odrôdRubus a Prunus využiteľných pri masovom množení sadbového materiálu a pri genetickejtransformácii.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2016
Súčasný stav inváznych rastlín v pohraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska a trendy ich šírenia
Current situation of invasive plant species in the border area of Ukraine and Slovakia and trends in their spreading
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Májeková Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Štúdium mechanizmov samčej sterility regulovanej DAF, genóm RING-finger E3 ligázy, a jej využitie v poľnohospodárstve
Investigate the machanism of male sterility regulated by DEFECTIVE IN ANTHER DEHISCENCE1 (DAD1) – Activating Factor (DAF), a RING-finger E3 ligase gene and its agricultural application
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Anotácia: Projekt si dáva za cieľ využiť postgenomické postupy (microarray, proteomika) pri výskume úlohy génov „E3 RING finger“ v proteolýze regulovanej pomocou ubikvitínu počas vývinu rastlín. Dr. Yang s tímom izoloval E3 RING gény z Arabidopsis označené ako DAF (DEFECTIVE IN ANTHER DEHISCENCE1 – Activating Factor) a poukázal na ich dôležitosť pri správnom vývine peľníc. Mechanizmy regulácie DAF ale zatiaľ nie sú známe. V tomto projekte, microarray (Dr. Yang) a proteomika (Dr. Hajduch) budú využité na výskum génov a proteínov, ktoré interagujú s DAF. Funkcia identifikovaných génov a proteínov bude skúmaná pomocou trangenózy modelovej rastliny Arabidopsis thaliana. Konkrétne ciele projektu sú nasledovné:1. Výskum biochemických dráh, ktoré sú regulované pomocou DAF2. Využite microarray (Dr. Yang) a proteomiky (Dr. Hajduch) na výskum génov a proteínov, s ktorými DAF interaguje s využitím Arabidopsis transgénnych rastlín so zablokovanou expresiou DAF (antisense, RNAi)3. Klonovanie identifikovaných génov a ich charakterizácia transgénnou technológiou4. Výskum úrovne proteínovej fosforylácie (regulačnej proteínová posttranslačnej modifikácie) pri proteínoch interagujúcich s DAF
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Taxonomické revízie v čeľadi Placynthiaceae
Taxonomic revisions in Placynthiaceae
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košuthová Alica PhD.
Doba trvania: 25.9.2016 – 30.9.2016
Využitie RAD sekvenovania v systematike a evolúcií rastlín. Príkladová štúdia na rode Soldanella.
Utilisation of RAD sequencing in plant systematics and evolution. A case study of the genus Soldanella.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Slovák Marek PhD.
Doba trvania: 1.9.2015 – 31.8.2016
Vytvorenie Európskeho červeného zoznamu biotopov
Establishment of European Red List of Habitats
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachovič Milan CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vypracovať Červený zoznam európskych biotopov (Red List of Habitats, ďalej RLH) podľa jednotnej metodiky s použitím všeobecne akceptovaných kritérií a kategórií (cf. Rodwell et al., 2013). Kritéria budú v prvej fáze projektu aktualizované, aby sa zabezpečila kompatibilita s globálnym štandardom IUCN pre výber stanovíšť (Keith et al., 2013). Túto metodiku podporil svetový kongres IUCN v Jeju (Južná Kórea, 2012). V priebehu prvej etapy projektu v roku 2014 bol zostavený zoznam približne 650 biotopov na 3 úrovni EUNIS-u s členením na typy biotopov podľa prílohy Annex I smernice o biotopoch. Pre konečný zoznam biotopov tieto budú hodnotené v dvoch geografických úrovniach: v krajinách EÚ (28 členských štátov EÚ + Nórsko, Švajčiarsko, Island a balkánske štáty) a v širšom Pan-Európskom priestore. U všetkých typov biotopov, okrem statusu ohrozenosti budú doplňujúce informácie poskytnuté v jednotnom formáte. Výsledné produkty (printové, elektronické) budú poskytovať aktuálne informácie pre Ministerstvá životného prostredia zúčastnených krajín, pre rôzne účely európskej environmentálnej politiky, ako aj pre potenciálne zmeny v smernici o biotopoch (Annex I), pre mapovanie a posúdenie stavu ekosystémov v globálnom meradle, pre návrhy akčných plánov zachovania a zlepšenia biodiverzity v súlade s implementáciou strategického dokumentu (EU 2020 Biodiversity Strategy), a pod. Pre vedecky podložené spracovanie finálneho produktu RLH je nutné mať kompletné a vedecky spoľahlivé údaje. Projekt umožní zapojenie krajín zo všetkých zainteresovaných území Európy a jednotná metodika zaručí súlad medzi rôznymi skupinami typov biotopov. Jadrom projektu bude hodnotenie v 11 pracovných skupinách (v štyroch pre európske prímorské typy biotopov a v siedmich pre suchozemské typy biotopov). Tieto pracovné skupiny (WG) bude tvoriť 5-8 odborníkov, ktorí boli vybraní v príslušných regiónoch pre jednotlivé typy biotopov. Každá WG bude mať dvoch koordinátorov, z ktorých aspoň jeden bude členom riadiaceho tímu projektu, alebo má rozsiahle skúsenosti s červenými zoznamami. Pracovné skupiny budú zhromažďovať údaje a poskytovať návrhy hodnotenia biotopov, ktoré budú v ďalšej fáze riešenia projektu hodnotené na jednotlivých pracoviskách a v rámci spoločných hodnotiacich seminárov. Za to dostanú určité množstvo finančných prostriedkov určených na mobilitu (školenia IUCN v prvej fáze projektu, kontrolné stretnutia v roku 2015, záverečný seminár v roku 2016, a pod.). Vzhľadom k dôležitosti projektu sa predpokladá spoluúčasť materských krajín na financovaní práce národných tímov a koordinátorov.
Web stránka projektu: žiadna
Doba trvania: 1.1.2014 – 1.6.2016
STReESS – Štúdium odpovedí stromov na extrémne udalosti: syntéza
Studying tree responses to extreme events: a synthesis
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormuťák Andrej DrSc.
Doba trvania: 26.2.2012 – 22.4.2016
Diverzita travinnobylinnej vegetácie Karpát
Diversity of Carpathian Grassland Vegetation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Globálna rastlinná iniciatíva sponzorovaná nadáciou Andrewa W. Mellona
Global Plant Initiative – Andrew W. Mellon Foundation
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2015
Kryokonzervácia embryogénnych kultúr vybraných klonov ihličnatých druhov
Cryopreservation of embryogenic cultures of valuable clones of coniferous species
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia DrSc.
Anotácia: Somatická embryogenéza je process diferenciácie embryí -označených ako somatické embryá- na umelých živných médiách v podmienkacu in vitro. Process diferenciácie embryí je zároveň účinnou metódou rozmnožovanie rastlín, najmä ihličnatých drevín. Kultivácia somatických embryí je časovo náročná a navyše pri kultivácii hrozí riziko kontaminácie mikroorganizmami. V poslednom období sa vyvinula metóda dlhodobého udržiavania in vitro kultúr – kryokonzervácia – uskladňovanie rastlinných genetických zdrojov v tekutom dusíku pri -196 °C bez straty životaschopnosti buniek alebo pletív. Cieľom projektu je optimizácia už exitujúcichkryokonzervačných protokolov pre vybrané ihličnaté dreviny ako je Pinus nigra Arn., Picea omorica, a hybrid Abies alba x A. cephalonica.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
STRIGAL – Sledovanie účinku látok nachádzajúcich sa v riasach na klíčenie semien rodov Orobanche a Striga
Study of the effect of the compounds present in algae on germination of Orobanche and Striga spp.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšová Radoslava PhD.
Anotácia: Na Slovensku hrozí invazívnejšie rozširovanieparazitických rastlín rodov Orobanche a Phelipanche vplyvom priaznivejších klimatickýchpodmienok pre tieto rody. Doteraz sú známe niektoré finančne náročné látky, ktoré indukujúklíčenie semien, ale nie sú známe iné, efektívnejšie zdroje. Projekt sa zameriava na hľadanie aidentifikáciu iných ľahšie dostupných zdrojov – jednoducho aplikovateľných mikrorias sostimulačným alebo inhibičným účinkom na klíčenie parazitických rastlín.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
Štúdium úlohy transpozómov v ekologickej adaptácii a diverzifikácii divokorastúcich zástupcov čeľade Brassicaceae v strednej a východnej Európe (Slovensko a Bulharsko)
Studying the role of transposable elements as molecular biomarkers of ecological adaptation and diversity of wild-growing representatives of the family Brassicaceae in Central and Eastern Europe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2015
Vybrané prípadové štúdie z taxonómie a biogeografie karpatskej flóry a mykobioty (Slovensko a Poľsko)
Selected case studies from taxonomy and biogeography of the Carpathian flora and funga (Poland and Slovakia)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hindáková Alica PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Výskum biodiverzity rastlín a vedecké princípy ich ochrany v Slovenskej republike a na Ukrajine
Investigation of plant cover biodiverzity and scientific principles of its protection in the Slovak Republic and Ukraine
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hodálová Iva CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2015
Fylogenéza európskych zástupcov rodu Cladonia (Coccifereae)
Molecular phylogeny of the European members of Cladonia section Coccifereae
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košuthová Alica PhD.
Doba trvania: 1.9.2014 – 30.6.2015
Systematické postavenie a delimitácia európskych zástupcov Russula subsect. Urentes a R. subsect. Rubrinae
Systematic position and delimitation of European members in Russula subsect. Urentes and R. subsect. Rubrinae
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Caboň Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.2.2015 – 30.6.2015
Zmena ník u lišajníkov: sú skutočné, alebo iba výsledkom kryptickej speciácie? Výskum na príklade boreálneho lišajníka Cladonia botrytes
Geographical niche shifts in lichen species: exploring the effects of infraspecific genetic variation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košuthová Alica PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 30.6.2015
PlantEngine – Metabolické inžinierstvo rastlín s vysokou hladinou produktov
Plant Metabolic Engineering for High Value Products
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Moravčíková Jana PhD.
Anotácia: Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia L.) obsahuje celý rad sekundárnych metabolitov, ako sú plumbagíny a juglóny, ktoré sú cenné zlúčeniny používané v medicíne. Naše získané výsledky zatiaľ jednoznačne potvrdili antimykotický potenciál proteínových extraktov z tejto rastliny. Glukanázy a chitinázy, ktoré sú súčasťou týchto výťažkov a vo všeobecnosti sa považujú za súčasť rastlinnej obrany pri patogenéze, sa v rámci prebiehajúcich projektov intenzívne študujú. Rosička vzhľadom k jej odberu na extrakciu cenného lieku patrí medzi ohrozené rastliny. Navyše syntéza aktívnych látok je veľmi ťažká a finančne nákladná. Vypracovanie efektívneho transformačného a regeneračného protokolu pre rosičku je predpokladom pre zavedenie žiaducich zmien v príslušných metabolických dráhach a/alebo pre potenciálne využitie v biotechnologickom programe.
Web stránka projektu: http://www.plantengine.eu/
Doba trvania: 1.7.2011 – 30.4.2015
Inventarizácia lichenizovanýchhúb významných biotopov v Českej republike a na Slovensku
Inventarizácia lichenizovanýchhúb významných biotopov v Českej republike a na Slovensku
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna PhD.
Anotácia: Významné biotopy lichenizovaných húb (lišajníkov) z hľadiska národnej a európskej legislatívy sú na územiach Slovenska a Českej republiky stále nedostatočne zdokumentované. Cieľom projektu je inventarizovať tieto význačné lokality, kde sa vyskytuje vysoký podiel ohrozených a vzácnych druhov lišajníkov českej a slovenskej lichenoflóry (kategória EN a CR na základe príslušných Červených zoznamov). Zvláštny ohľad budeme dávať na lokality, odkiaľ boli z Českej a Slovenskej republiky opísané nové druhy pre vedu. Súčasný stav tzv. Klasických lokalít („locus classicus“) v mnohých prípadoch nie je známy. Väčšina lokalít sa nachádza v chránených územiach, niektoré lokality však môžu byť nenávratne zničené alebo sú ohrozené a aktuálne informácie chýbajú.Hlavnými cieľmi sú:1) Dokumentácia súčasného stavu najvýznačnejších lokalít s výskytom vzácnych a ohrozených lišajníkov v Českej republike a na Slovensku2) Revízia relevantného herbárového materiálu v zbierkach v Bratislave (BRA, SAV) a v Prahe (PRA, PRC, PRM)3) Implementácia výsledkov do spoločných publikácií a iných výstupov (databázy, podklady pre aktualizované verzie červených zoznamov) využiteľných pri ochrane prírody v oboch krajinách
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Perspektívy v lichenologickom výskume – biodiverzita, chemizmus lišajníkov
Perspectives in lichenological research – biodiversity, lichen chemistry
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2014
Taxonomická revízia skupiny Silene otites (Caryophyllaceae) v Karpatoch
Taxonomic revision of the Silene otites group (Caryophyllaceae) in the Carpathian basin
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mereďa Pavol PhD.
Doba trvania: 5.5.2014 – 16.5.2014
Biobezpečnosť transgénnych stromov: vylepšenie vedeckých dôkazov pre vývoj bezpečných drevín a implementácia EU smerníc
Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia DrSc.
Anotácia: Somatická embryogenéza je účinným regeneračným systémom rastlín, a je považovaná aj za vhodnú metódu vegetatívneho rozmnožovania drevín, najmä ihličnatých. Táto metóda umožňuje produkciu veľkého počtu drevín v relatívne krátkom časovom období. Vzhľadom na to, že ide o in vitro systém, táto metóda umožňuje aj genetické manipulácie a tiež dlhodobé udržiavanie pletív metódou kryokonzervácie.Na našom pracovisku sa opakovane indukovali embryogénne pletivá borovice čiernej (Pinus nigra Arn.) a hybridných jedlí (Abies alba x A. cephalonica, Abies alba x A. numidica).Cieľom predloženého návrhu v rámci COST FP0905 akcie je genetická transformácia embryogénnych kultúr spomínaného druhu a hybridov pomocou Agrobacterium tumefaciens, a priamym prenosom génov biolistickou metódou.
Doba trvania: 14.4.2010 – 9.4.2014
OpenUp! – Otváranie prírodovedného dedičstva pre Europeanu
Opening up the Natural History Heritage for Europeana (OpenUp!)
Program: CIP-ICT
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.3.2011 – 28.2.2014
Fyziologické a štruktúrne odpovede zástupcov kultúrnych (Pisum, Zea) a divo rastúcich (Arabidopsis) druhov na ťažké kovy (Ni, Cd, Zn, Cu a Pb)
Physiological and structural responses to heavy metal (Ni, Cd, Zn, Cu and Pb) action in representatives of crop (Pisum, Zea) and wild (Arabidopsis) species
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová Milada CSc.
Anotácia: Široké spektrum účinkov kovov na rôzne apsekty života je známe. Niektoré kovy môžu byť esenciálne zložky biomolekúl a zúčastňujú sa na mnohých dôležitých biologických procesoch vo všetkých živých organizmoch, vrátane rastlín. Ťažké kovy prítomné v pôdach sú buď geogénneho, alebo antropogénneho pôvodu (priemyselné aktivity, napr. baníctvo, spracovanie rúd, hutníctvo a poľnohospodárske praktiky, napr. aplikácia hnojív, herbicídov a pesticídov). I keď rastliny využívajú niektoré kovy ako mikroživiny, ich zvýšená koncentrácie sú vo všeobecnosti toxické. Výsledkom môže byť redukcia výnosov kultúrnych rastlín. Divo rastúca vegetácia je tiež vážne postihovaná, avšak v priebehu evolúcie sa v mnohých rastlinách vyvinuli mechanizmy tolerancie, ktoré umožňujú kolonizovanie pôd obohatených ťažkými kovmi. Porovnanie niektorých štruktúrnych a fyziologických odpovedí rastlín s rôznym stupňom tolerancie prispeje k poznaniu mechanizmov tolerancie dôležitých pre prežívanie stresu z nadbytku ťažkých kovov pri kultúrnych aj divo-rastúcich rastlinách.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
OvocieInvitro – Hodnotenie genetickej stability rastlín drobného ovocia (Rubus a Vaccinium spp.) produkovaných in vitro
Assessment of genetic fidelity of in vitro propagated small fruits (Rubus and Vaccinium spp.)
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.
Anotácia: Záujem o drobné ovocie má, vzhľadom na jeho vysokú nutričnú hodnotu, vzrastajúcu tendenciu. Dostatočná produkcia ovocia môže byť dosiahnutá pestovaním produkčných odrôd na plantážach, k čomu je potrebné veľké množstvo sadbového materiálu, množenie ktorého sa dá dosiahnuť aplikáciou pletivových kultúr. Pri mikropropagácii rastlín je žiadúce zachovanie genotypu identického s pôvodným materským genotypom. Problémom pri in vitro produkcii rastlinného materiálu môže byť široký rozsah kvantitatívnej a kvalitatívnej variability medzi regenerovanými rastlinami, ktorá vzniká počas kultivácie a regenerácie rastlinných pletív. Pre potvrdenie klonálnej identity vegetatívne množeného rastlinného materiálu sa používajú morfologické, cytologické, biochemické a molekulárne analýzy. Takéto analýzy umožňujú účinné a rýchle testovanie nežiadúcej genetickej variability.Projekt je zameraný na vypracovanie postupov in vitro regenerácie a mikropropagácie vybraných odrôd Vaccinium a Rubus spp., mikropropagácia ktorých nie je na Slovensku a v Srbsku vo väčšom meradle rozbehnutá a na detekciu nežiadúcej genetickej variability mikropropagovaných rastlín pomocou analýzy DNK, flow-cytometriou a svetelnou mikroskopiou.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
Proteomická analýza mikrozómov izolovaných z Arábovky vystavenej soľnému stresu
Proteomic study of microsomes from high-salt stressed Arabidopsis thaliana
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Anotácia: Zameriame sa na štúdium Arábovky thalovej vystavenej soľnému stresu, s dôrazom na štúdium mikrozómov.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
Systematika a geografia taxónov flóry Ruska a Slovenska
Taxonomy and geography of taxa of the flora of Russia and Slovakia
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2013
Úloha antioxidačných rastlinných systémov vo fyziologicko-biochemickej odpovedi rastlín na vplyv stresu kadmiom a niklom
Participating of the antioxidant plants systems in a physiological-biochemical response on a cadmium and nickel stress influence
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matušíková Ildikó PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je definovať úlohu nízkomolekulárnych antioxidantov ako glutatión v redukovanej forme, kyselina askorbová a pod. pri formovaní vhodných biochemických reakcií rastlín na stres spôsobený prítomnosťou zlúčenín kadmia a niklu samostatne alebo ich kombináciou. Projekt bude zameraný na štúdium vstupu týchto látok do siete obranných mechanizmov rastlín, najmä s ohľadom na posilnenie bunkovej steny, ukladanie kovov a aktiváciu špecifických proteínov.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Vplyv nadprodukcie cinamyl alkohol dehydorgenázového génu v transgénnom topoli na proces lignifikácie
The influence of the overexpression of cinnamyl alcohol dehydrogenase gene in transgenic poplar on the process of lignification
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana CSc.
Anotácia: Cieľom projektu je vytvoriť spoločnú platformu pre vzájomnú spoluprácu v oblasti transgenózy rastlín. Slovenská strana poskytne ukrajinskej strane „know-how" v oblasti prípravy konštruktov, doposiaľ získaných transformačných protokolov a analýzy transformantov. Ukrajinská strana poskytne slovenskej strane skúsenosti získané pri transformácii topoľa. Predpokladáme, že vzájomná spolupráca bude v budúcnosti viesť k vypracovaniu spoločného vedeckého projektu
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Delimitácia, transatlantické rozšírenie a fylogenetické príbuznosti v rámci rodu Camarophyllopsis (Fungi, Agaricomycotina) v Európe a Severnej Amerike
Delimitation, transatlanticdistribution and phylogeneticrelationshipsof taxa withinthegenus Camarophyllopsis (Fungi, Agaricomycotina) in Europe and NorthAmerica
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.11.2013
Plant Reproducti – Využitie reprodukcie rastlín pre zlepšenie plodín
Harnessing plant reproduction for crop improvement
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je lepšie využitie existujúcich poznatkov z výskumu sexuálnej a asexuálnej reprodukcie rastlín, ako aj priniesť nové poznatky v tomto smere. Medzi rôznymi stratégiami pre reprodukciu rastlín pre zachovanie želaných agronomických vlastností plodín, je jednoznačne najvyhovujúcejšia apomixia (klonálna produkcia semien). Apomixia umožní fixáciu heterózneho efektu už v F1 generácii hybridov. Globálnym cieľom projektu je lepšie pochopenie mechanizmov sexuálnej a asexuálnej reprodukcie (s dôrazom na apomixiu) a získané vedomosti aplikovať a využiť pre prípravu nových prístupov pre poľnohospodárstvo aby sa znížili vstupné náklady na výrobu potravín.
Doba trvania: 14.10.2009 – 31.10.2013
MycoRed – Spojenie najnovších svetových stratégií pre redukciu mykotoxínov v potravinovom a kŕmnom reťazci-MykoRed.
Novel integrated strategies for worldwide mycotoxin reduction in food and feed chains – MycoRed.
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šrobárová Antónia DrSc.
Anotácia: V priebehu posledných 5-6 rokoch došlo k významnému pokroku vo vývoji genómu, proteomických, metabolomických a ekofyziologických informácií o hostiteľských rastlinách a mykotoxigených plesniach.Cieĺom projektu je dosiahnuť na rôznych úrovniach:kombináciou moderných technologií pre zlepšenie jednoznačnej identifikácie;na zníženie nákladov na nové analytické / molekulárne riešenia na laboratórnej úrovni, čo umožní ich masívne použitie a tým zlepšenie monitorovania bezpečnosti a jej kvality;použitie high-tech multidisciplinárnych riešení (tj, web-Inari, DNAarrays, biomarkéry) a tiež tradičné aktivity (t.j konferencie, školenia) v Európe.Podieľame sa na riešení v skupine WP2 a WP6.
Web stránka projektu: www.mycored.com
Doba trvania: 1.9.2009 – 30.4.2013
Disentagling the taxonomy and evolutionary history in the Alyssum montanum group in western Europe and North Africa
Disentagling the taxonomy and evolutionary history in the Alyssum montanum group in western Europe and North Africa
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zozomová Judita PhD.
Doba trvania: 14.4.2013 – 19.4.2013
Molekulárne markery pri analýze distribúcie auxínov v androgénnych embryách repky olejky
Molecular markers in the analysis of auxin distribution in oilseed androgenic embryos.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Moravčíková Jana PhD.
Anotácia: Auxíny zohrávajú kľúčovú úlohu v mnohých rastlinných procesoch od embryogenézy až po senescenciu. Endogénny auxín indukuje vývin embrya v in vitro kultúrach, počas somatickej embryogenézy alebo androgenézy. Cieľom projektu je pomocou transgenózy sledovať hladinu auxínov v analyzovaných pletivách alebo bunkách. Ako objekt transformácie použijeme mikrospórovú kultúru repky olejky (Brassica napus). Transgénne mikrospóry budú obsahovať. Auxíny sú kľúčom k mnohým rastlinným procesom od embryogenézy až ku k senescencii. Endogénny auxín indukuje vývoj embryí v in vitro kultúrach počas somatickej embryogenézy alebo androgenéze. Projekt je zameraný na vypracovanie transformačného protokolu pre androgénnu repku olejku (Brassica napus), embryá získaných z mikrosporovej suspenznej kultúry. Transformované embryá budú použité ako objekty pre analýzu hladiny auxínov na úrovni tkanív, alebo bunky. Transgénne mikrospóry budú obsahovať reportérový GUS alebo GFP gén pod kontrolou auxínového DR5 promótora (DR5:: GUS alebo DR5:: GFP) Použitie takejto vektorovej konštrukcie zjednodušuje analýzu syntézy hormónu, prenosu a jeho hromadenia v androgénny embryou podobných štruktúrach.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Vplyv zmien vo využívaní krajiny na alpínsky stupeň: interkontinentálne porovnanie
Impact of land-use changes on alpine region: intercontinental comparison (High Tatras – Europe, Rocky Mountains – USA
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2012
Syngenta – Systematická MS kvantifikácia alergénnych a celiatických proteínov v pšenici
Systematic MSE-based quantification of allergenic and celiac disease proteins in wheat grain
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Anotácia: Posledný vývoj v oblasti hmotnostnej spektrometrie (MS) etabloval kvantifikáciu proteínov založenú na MS medzi spoľahlivé techniky. Pri porovnaní s klasickými proteomickými kvantitatívnymi postupmi, založenými na proteínovej dvoj-rozmernej elektroforéze (2-DE), kvantifikácia proteínov založená na MS poskytuje tri primárne výhody: mnohé proteíny, ktoré nie je možné detegovať pomocou 2-DE, ako napríklad nízko abundantné proteíny, môžu byť detekované pomocou MS; identita proteínov identifikovaných pomocou ich peptidov môže byť potvrdená počas analýzy vzoriek a MS metódy majú okrem toho výhody aj v kvantitatívnom stanovení proteínov v kombinácii s multiplexovým postupom a vysoko efektívnou analýzou vzoriek. Spomedzi rôznych MS kvantitatívnych techník, technika založená na MSE umožňuje kvantifikovať proteíny obsiahnuté v komplexných zmesiach pomocou štandardného proteínu o známej koncentrácii pridaného k analyzovanej vzorke. Táto technika využíva integrovaný postup pozostávajúci z paralelných alternatívnych skenov každej vzorky pri 1) nízkej kolíznej energii za účelom získania informácie o prekurzorových iónoch, 2) pri vysokej kolíznej energii za účelom získania dodatočných dát o jednotlivých peptidoch. Spektrá MS získané pri rôznych kolíznych energiách sa ukladajú oddelene. Počas získavania dát, kvadrupólový analyzátor nie je v hmotnostno-selektívnom ale v rádio-frekvenčnom móde, čo umožňuje aby všetky ióny prešli do TOF analyzátora. Takéto nastavenie umožňuje presné meranie hmotností iónových fragmentov, ktoré sú potenciálne detegované pre každý peptidový prekurzorový ión prítomný v nízko-energetickom datasete. Na základe známej koncentrácie štandardného proteínu pridaného do vzorky pred meraním, je následne možné vypočítať koncentrácie ostatných proteínov vo vzorke.
Doba trvania: 20.12.2010 – 20.12.2012
Vzácne parazitické lišajníky alpínskych biotopov ako indikátory globálnej klimatickej zmeny: ich fylogenéza, hostiteľská špecificita a fenotypické znaky
Rare parasitic lichens in alpine habitats as global climate change early indicators: their phylogeny, host specificity and phenotype characters
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna PhD.
Doba trvania: 1.10.2011 – 31.7.2012
Mikropropagácia ihličnatých druhov in vitro – alternatívna metóda produkcie rastlín
Micropropagation of conifer trees – an alternative method of plant production
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je aplikácia metódy somatickej embryogenézy pre vybrané druhy ihličnatých drevín (borovica čierna – Pinus nigra Arn. a hybridných jedlí Abies alba x A. cephlonica, Abies alba x A. numidica). V rámci navrhnutého projektu by sme chceli študovať jednotlivé fázy procesu somatickej embryogenézy nasledovne:indukcia embryogénnych kultúr, proliferácia a udržiavanie kultúr, dozrievanie somatických embryí,klíčenie a prenos rastlín do pôdy.
Doba trvania: 1.1.2011 – 22.5.2012
Proteomics of Ch – Kvantitatívna proteomická analýza embrya, endospermu a obalu vyvíjajúceho sa semena pri kontrole a rastlinnách z Černobylskej oblasti.
The quantitative proteomics analysis of developing embryo, endosperm and seed coat in control and Chernobyl-grown plants
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Doba trvania: 3.9.2007 – 2.1.2012
Fylogenéza a taxonómia komplexu Alyssum montanum – A. repens (Brassicaceae)
Phylogeny and taxonomy of the Alyssum montanum – A. repens complex (Brassicaceae)
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2011
Signálna kontrola tolerancie na stres a produkcia protistresových rastlinných zložiek
Signalling control of stress tolerance and production of stress protective compounds in plants
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matušíková Ildikó PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium obranných mechanizmov rastlín na rôzne typy environmentálnych stresov ako ťažké kovy, patogény, sucho či chlad. Cieľom je identifikovať kľúčové komponenty obrany a vyhodnotiť ich z hľadiska ich možného využitia v biotechnologických programov na zvýšenie odolnosti rastlín voči environmentálnym stresom.
Doba trvania: 1.12.2007 – 31.12.2011
Význam vezikulárneho transportu v regulácii procesov metabolizmu uhľohydrátov
Impact of vesicular trafficking in the regulation of carbohydrate metabolism processes
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ovečka Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2011
Plant proteomics – Rastlinná proteomika v Európe
Plant proteomics in Europe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Anotácia: Dnes je logickým doplnkom genomickej éry nástup proteomiky. Proteomika poskytuje informácie o charaktere proteínov prítpomných v živých systémoch, o ich funkcii, a to buď na základe ich rozdielnej expresie, prípadne ich modifikácii počas pozorovania, o ich lokalizácii v organizme, o možných interakciách prítomných proteínov. Navyše, nám proteomika poskytuje aj informácie o usmerňovaní expresie proteínov v celom regulačnom mechanizme živého organizmu. Vývinové procesy rastlín (ale i všetkých živých organizmov), produkcia metabolitov, a obranné mechanizmy sú riadené proteínmi. Projekt sa koncentruje na hlbšie pochopenie týchto regulačných procesov pri rastlinách.
Doba trvania: 1.1.2007 – 1.6.2011
PESI – Infraštruktúra pan-európskych prehľadov druhov – PESI
A Pan-European Species-directories Infrastructure – PESI
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.5.2008 – 1.4.2011
EDIT – Príprava európskeho virtuálneho taxonomického ústavu (EDIT) – sieť excelencie
Towards the European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT) – NoE
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Web stránka projektu: www.e-taxonomy.eu
Doba trvania: 1.1.2006 – 28.2.2011
Biosystematické štúdium vybraných rodov čeľadí Brassicaceae a Asteraceae v strednej Európe a na Balkáne
Biosystematic studies of selected genera of the families Brassicaceae and Asteraceae in Central Europe and Balkan Peninsula
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
CryoPlanet – Kryoprezervácia plodín v Európe
Cryopreservation of crop species in Europe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia DrSc.
Anotácia: Na ÚGBR sa indukovali embryogénne pletivá borovice čiernej (Pinus nigra Arn.) a hybridných jedlí Abies alba x A. cephalonica a Abies alba x A. numidica. Embryogénne pletivá obsahujú somatické embryá, ktoré vo vhodných podmienkach kultivácie regenerujú rastliny, ktoré sa presadia do pôdy a pestujú sa ako semenáče drevín. Embryogénne pletivá predstavujú tak potencionálny zdroj drevín, preto sú vhodným materiálom na vegetatívne in vitro rozmnožovanie drevín. Udržiavanie embryogénnych kultúr je veľmi náročné. Vyžadujú pravidelné pasážovanie na nové médiá v dvoj-až trojtýždňových intervaloch. Napriek tomu stále hrozí aj kontaminácia mikroorganizmami a strata regeneračnej kapacity. Kryoprezervácia by mohla vyriešiť uvedené problémy. Embryogénne pletivá viacerých druhov ihličnatých drevín boli udržiavané touto metódou, a po rozmrazení sa úspešne regenerovali a produkovali rastliny. Cieľom predloženého projektu (v rámci COST 871) je zavedenie metódy kryoprezervácie do in vitro laboratória na dlhodobé uchovávanie embryogénnych kultúr borovice a hybridných jedlí
Doba trvania: 20.9.2006 – 31.12.2010
Pôvod a vývoj vápnitých slanísk a ich bioty v Západných Karpatoch: otázka glaciálnych reliktov a refúgií
Origin and evolution of calcareous fens and their biota in the Western Carpathians: the question of glacial relicts and refuges
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dítě Daniel PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
EUROBERRY VÝSKUM: Od genomiky ku trvaloudržateľnej produkcii „kvalite a zdraviu“
Euroberry Research: from Genomics to Sustainable Production, Quality & Health
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Libiaková Gabriela CSc.
Anotácia: Hlavným cieľom COST 863 Akcie je zamerať sa na zlepšenie kvality vybraných druhov bobuľovín (jahody, maliny, ríbezle, čučoriedky) a ich efektívnu produkciu so zreteľom na zdravie konzumentov. Projekt je zameraný na štyri okruhy výskumu a rozvoja. Systematická produkcia; Kvalita a bezpečnosť; Zdravotné hľadisko; Udržanie výnosnej produkcie v EurópeVedecké ciele sú zamerané na okruhy: 1.Genetické zdroje, genetické zlepšenie odrôd, 2. Fyziologické a nutričné faktory produkcie bobuľovín, 3. Zdravie a ochrana rastlín pre integrovanú produkciu rastlín, 4. Ľudské zdravie a bobuľoviny: úžitkové a rizikové faktory
Web stránka projektu: http://www.euroberry.it
Doba trvania: 1.1.2005 – 20.4.2010
Budovanie karpatského biodiverzitného informačného systému a návrh ekologickej siete pre Západné Karpaty
Building of Carpathian Biodiversity Information system and design of the ecological network for the Western Carpathians
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jarolímek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.3.2010
Diverzita vybraných skupín cyanobaktérií a rias na Slovensku a v Poľsku
Diversity of selected groups of cyanophytes and alga in Slovakia and Poland
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hindáková Alica PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Diverzita vybraných skupín húb na Slovensku a v Poľsku
Diversity of selected groups of fungi in Slovakia and Poland
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Genetická transformácia pomocou agrobaktérií a vyvinutie molekulárnych markérov na charakterizáciu nových genotypov láskavca (Amaranthus spp.).
Agrobacterium mediated transformation and development of molecular markers for genetic characterization of novel genotypes of Amaranthus spp.
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Libiaková Gabriela CSc.
Anotácia: Láskavec priťahuje v posledných rokoch veľký záujem ako významná agronomická plodina. Láskavec môže rásť v aridných a semiaridných podmienkach, čo je alternatívou pre podmienky globálneho otepľovania. Je schopný rásť v chudobných pôdach nevhodných pre obilniny, ako aj v rôznych nadmorských výškach. Láskavec ako C4 rastlina môže prispievať k viazaniu CO2, čo je hlavný faktor provokujúci skleníkový efekt. Pre svoju schopnosť produkovať veľa biomasy a viazať ťažké kovy môže byť láskavec využitý ako obnoviteľný zdroj energie a pre fytoremediáciu. Láskavec má hodnotný nutričný potenciál v porovnaní s obilninami alebo strukovinami. Má vysoký obsah proteínov, s vyváženou skladbou aminokyselín. Z múky láskavca sa môžu vyrábať bezlepkové potravinové produkty pre ľudí trpiacich celiakiou. Problémom môže byť výskyt antinutričných faktorov v láskavci (oxaláty, saponíny, proteázy, atď.), ktoré sa eliminujú tepelným ošetrením. Jedným zo spôsobov ako získať/vylepšiť vlastnosti láskavca je genetická transformácia, teda cielený prenos konkrétnych, presne definovaných génov do genómu, čo zabezpečí pomerne rýchle získanie/vylepšenie žiadanej vlastnosti. V prípade láskavca by využitie nových biotechnologických trendov malo význam napríklad v eliminácii vplyvu antinutričných faktorov.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2009
In vitro regenerácia čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum), determinácia genetickej variability a vypracovanie efektívneho protokolu pre genetickú transformáciu Vaccinium spp.
In vitro regeneration of highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.), determination of the genetic variability and development of in vitro transformation protocol
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.
Anotácia: V posledných rokoch sa zvyšuje záujem o druhy drobného ovocia, medzi ktoré patria aj druhy rodu Vaccinium, vzhľadom na možnosť mnohostranného využitia plodov, nielen pre ich vynikajúcu chuť, ale aj nutričnú a dietetickú hodnotu. Cieľom projektu je zefektívnenie regenerácie a mikropropagácie širokého sortimentu odrôd čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum L.), produkcia rastlín s dobrým zdravotným stavom zbavených patogénov, testovanie genetickej stability in vitro propagovaných rastlín a vypracovanie efektívneho regeneračno/transformačného systému pre prenos žiadúcich génov do genómu čučoriedky
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2009
Štúdium polarity a zmien štruktúry cytoskeletu pri androgenéze kukurice
The polarity establishment and studies on the cytoskeleton structure and changes in maize androgenesis
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Štúdium vybraných fyziologických a molekulárnych procesov podieľajúcich sa na odolnosti rastlín voči hubovým patogénom.
Studies of selected physiological and molecular parameters involved in plant resistance to fungal pathogens.
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Salaj Ján DrSc.
Anotácia: Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Vrcholový rast koreňových vláskov a adaptácie na environmentálne stresové podmienky
Root hair tip growth and adaptation to environmental stress conditions
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ovečka Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
ENSCONET – Európska sieť zaoberajúca sa uchovávaním semenného materiálu divorastúcich rastlín
European Native Seed Conservation Network
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Web stránka projektu: http://www.ensconet.com
Doba trvania: 1.11.2004 – 31.10.2009
LOTASSA – Spojenie genomiky poľnohospodárskeho manažmentu: Možnosti pre adaptáciu a trvale udržateľnú produkciu kŕmnych druhov ľadenca v enviromentálne zaťažených pôdach Južnej Ameriky
Bridging genomics and agrosystem managment: Resources for adaptation and sustainaable productionof Lotuss spp. in environmentaly constrained South – Americal soils
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Mistrík Igor CSc.
Web stránka projektu: www.lotassa.org
Doba trvania: 1.12.2005 – 31.5.2009
Biosystematic and phylogeographic studies of the genera Cardamine, Hesperts and Thlaspi (Brassicaceae) and the genus Hieracium (Asteraceae) in Southern Europe
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Klasifikácia syntaxonov Xerotermnej vegetácie
Classification of xerotherm vegetation syntaxa
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zaliberová Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Prehľad vegetácie severnej časti Kórejského poloostrova
Vegetation survey of Korean Peninsula
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jarolímek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Somatická embryogenéza a tolerancia k biotickému a abiotickému stresu pri ľane, kukurici, jačmeni a zemiaku
Somatic embryogenesis and developing of abiotic and biotic stress tolerance in regard of flax, maize, barley and potato
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2008
Sukcesia vegetácie
Vegetation succession
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachovič Milan CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Diverzita flóry Slovenskej republiky a Českej republiky II – vyššie a nižšie rastliny
Diversity of flora of the Slovak Republic and the Czech Republic II: vascular and non – vascular plants
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lackovičová Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Diverzita vegetácie pozdĺž gradientu kontinentality Južnej Sibíri – kľúč k pochopeniu postlglaciálnej histórie Európy.
Vegetation diversity along a continentally gradient in southern Siberia: a key to understanding Early Postlacial history of Central Europe
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachovič Milan CSc.
Doba trvania: 1.1.2003 – 31.12.2007
Premenlivosť vegetácie v krajinnom a geografickom merítku: analýza gradientov, klasifikácie, interpretácie
Vegetation variability on landscape and geographical scale: gradient analysis, classification, interpretations
Program: Multilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sadloňová Jana
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Účinok stresu z ťažkých kovov na stavbu vrcholovo rastúcich rastlinných buniek: Vnútrobunková lokalizácia kovových iónov
Effects of heavy metal stress on cell architecture of tip – growing plant cells: Intracellular localization of metal ions
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová Milada CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2007
Vplyv toxických banských odpadov na život rastlín
The impact of toxic mine wastes on plant life
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Banásová Viera CSc.
Doba trvania: 1.3.2007 – 31.12.2007
Vývoj biotechnologických metód pre zlepšenie rekalcitrantných plodín.
Development of biotechnological methods for improvement of recalcitrant crop plants
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Doba trvania: 1.8.2002 – 31.7.2007
MePolHair – Podiel endomembrán a komponentov bunkovej steny na udržiavaní polarity rastlinných buniek
Participation of endomembranes and components of the cell wall on the maintenance of plant cell polarity
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ovečka Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.3.2006 – 28.2.2007
Diverzita a rozšírenie nižších rastlín v Karpatoch
Diversity and distribution of non-vascular plants in the Carpathians
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lackovičová Anna CSc.
Doba trvania: 1.6.2004 – 31.12.2006
Fytoplanktón slovensko-maďarského úseku Dunaja a jeho hlavných prítokov
Phytoplankton studies on the Slovak and Hungarian stretch of the River Danube and its main tributaries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hindák František DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Gametické bunky a molekulárne šľachtenie pre zlepšenie poľnohospodárskych plodín.
Gametic cells and molecular breeding for improvement of agricultural crops.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2002 – 31.12.2006
INTRABIODIV – Hľadanie indikátorov vnútrodruhovej biodiverzity: k efektívnejšej stratégii výberu prírodných genetických zdrojov na ochranu s použitím porovnávacieho mapovania a modelovania
Tracking surrogates for infraspecific biodiversity: towards efficient selection strategies for the conservation of natural genetic resources using comparative mapping and modeling approaches)
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Web stránka projektu: http://intrabiodiv.vitamib.com
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Manažment parazitických rastlín v trvalo udržovateľnom poľnohospodárstve
Parasitic Plant Management in Sustainable Agriculture
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšová Radoslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2006
Proteomika semien olejnatých rastlín
Proteomics of Seed_Filling in Oilseeds
Program: NSF
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
Štúdium signálnej úlohy mitogén-aktivovanej proteín kinázy (MAPK) na aktínovú zložku cytoskeletonu
The study of mitogen-activated protein kinase (MAPK) signaling to the action cytoskeleton
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Salaj Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2006
Vzdelávanie v oblasti biotechnológií rastlín
Courese in Plant Biotechnology
Program: SOCRATES
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2004 – 31.12.2006
MIDCC – Inventarizácia makrofytov Dunaja/ ričny koridor a povodie
Macrophyte Inventory Danube/Corridor and Catchment
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oťaheľová Helena CSc.
Doba trvania: 1.5.2002 – 31.5.2006
Evolučná fylogenéza a ekologická genetika vybraných pan – Eurázijských rodov z čeľade Brassicaceae, Arabidopsis a Cardamine
Evolutionary phylogenetics and ecological genetics of selected pan – Eurasian Brassicaceae, Arabidopsis and Cardamine
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.4.2004 – 31.3.2006
DAGOLIGN – Vývin a rast listov: identifikácia genetickej siete.
Development and growth of leaves: identification of genetic networks
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.
Doba trvania: 1.2.2003 – 31.1.2006
Využitie metód rastlinných biotechnológií v modernom poľnoshospodárstve.
Plant biotechnology methods for modern agriculture
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2001 – 31.12.2005
Vytvorenie Arktickej vegetačnej databázy a spracovanie arktickej vegetácie
Developing of the Arctic Vegetation Archive and synthesis of Arctic vegetation
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Doba trvania: 16.3.1942 – 15.6.1942

Národné

Systematika a fylogenéza rodu Dermoloma v Európe a Severnej Amerike
Systematics and phylogeny of the genus Dermoloma in Europe and North America
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Anotácia: Dermoloma je nedostatočne známy rod klobúkatých bazídiových húb patriaci do radu Agaricales (Agaricomycotina). Celosvetovo je v tomto rode opísaných viac než 30 druhov, ale len málo z nich sa vo všeobecnosti akceptuje. Názory na morfologické ohraničenie a počet druhov sa v súčasnej literatúre rôznia. V Európe sa tradične rozlišuje tri až osem druhov, hoci počet opísaných druhov presahuje dvadsať. Naša predbežná fylogenetická štúdia naznačuje existenciu viac ako 25 molekulárnych operačných jednotiek v Európe, ktoré pravdepodobne predstavujú samostatné druhy. Cieľom navrhovaného projektu je preto definovať európske a severoamerické taxóny rodu Dermoloma molekulárnymi aj morfologickými metódami a priradiť k nim správne mená. Huby rodu Dermoloma sú dôležitou súčasťou travinných spoločenstiev a preto sa chceme venovať aj otázke analýz environmentálnych pôdnych vzoriek a hľadať vhodný barcode na odlíšenie druhov za pomoci next generation sequencing (metagenomics).
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Zmeny biodiverzity v urbánne fragmentovanej krajine
Changes in biodiversity in an urban fragmented landscape
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čejka Tomáš PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá zmenami biodiverzity v mestskom prostredí, a to v priestore (ekologické gradienty, fragmentácia) aj v čase (hist. údaje). Pre štúdium sme zvolili dve, ekologicky významne previazané modelové skupiny: cievnaté rastliny a mäkkýše. Na základe výskumu týchto modelových organizmov budeme riešiť 5 hlavných okruhov problémov: [1] Do akej miery sa uplatňujú princípy ostrovnej ekológie v modelovom území a aký je vplyv fragmentácie a jednotlivých faktorov prostredia na štruktúru a variabilitu bioty; [2] Či a do akej miery sa líši genet. diverzita populácií vybraných modelových druhov v dlhodobo súvislo zalesnených oblastiach a v neorefúgiách; [3] Ako vplýva mestské prostredie v čase a priestore na diverzitu pôvodných druhov a prenikanie nepôvodných druhov do lesných fragmentov; [4] Na základe teórie refúgií overiť aká je ekologická a ekosozologická štruktúra bioty vo zvyškoch lesnej vegetácie; [5] Či dochádza k biotickej homogenizácii a ktoré skupiny bioty sú biot. homogenizáciou postihnuté najviac.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Funkčná a taxonomická diverzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom
Functional and taxonomic diversity of wetlands and their relationship to ecosystem processes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard PhD.
Anotácia: Funkčná diverzita predstavuje jednu zo súčastí biodiverzity a vyjadruje rozsah funkcií, ktoré daná skupinaorganizmov v ekosystéme zastáva. Vzťah medzi funkčnou a tradične využívanou taxonomickou diverzitou je voväčšine ekosystémov takmer úplne neznámy. Predložený projekt sa zaoberá funkčnou diverzitou mokradnýchspoločenstiev a jej vzťahom k diverzite taxonomickej a k ekosystémovým procesom. Pri riešení projektu sachceme zamerať na tri dôležité funkčné charakteristiky mokradných ekosystémov: rozklad organickej hmoty,primárnu produktivitu a invazibilitu. Ako modelový systém pre náš výskum využijeme spoločenstvá vodnýchorganizmov osídľujúcich malé vodné nádrže s cieľmi:1) Posúdiť význam vplyvu prostredia a diverzity (funkčnej a taxonomickej) na ekosystémové procesy2) Zhodnotiť reakciu taxonomickej a funkčnej diverzity na antropické vplyvy
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
ROLOFSYTS – Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy
Functional analysis of synaptotagmins in responses of plants to environmental stresses
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Jásik Ján CSc.
Anotácia: Výnos poľnohospodárskych plodín je vo veľkej miere závislý od ich tolerancie na vplyvy okolitého prostredia, vrátane zasolenia. V minulosti sme ukázali, že synaptotagmín 1 (AtSYT1) najviac exprimovaný arábovkový ortológ dobre známych senzorov vápnika v živočíšnych neurónoch je zapojený do odpovede na abiotické stresy. Všeobecným cieľom tohto projektu je odhaliť mechanizmy, ktorými AtSYTs regulujú reakcie na zasolenie a ďalšie stresy. Chceme charakterizovať expresiu AtSYTs génov, popísať fenotyp AtSYTs mutantov, študovať subcelulárnu lokalizáciu AtSYTs proteínov a podrobnejšie vnútrobunkovú dynamiku AtSYT1 proteínu. Navyše vykonáme funkčnú analýzu interakcie, ktorú sme objavili pomocou kvasinkového dvoj hybridného testu, a ktorá spája AtSYT1 s MAP kinázovou kaskádou. Výsledky štúdií prispejú k celkovému pochopeniu otázky, ako je membránový transport zapojený do stresových reakcií.
Doba trvania: 1.6.2017 – 30.6.2021
dyNatura2000sat – Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 pomocou dynamickej segmentácie satelitných obrazov
Identification and monitoring Natura 2000 habitats by dynamic segmentation of satellite images
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Anotácia: Projekt má za cieľ vybudovanie nových metód výskumu v oblasti botaniky, ochrany prírody a matematického a počítačového modelovania, ktoré budú slúžiť na presnú lokalizáciu a klasifikáciu biotopov Natura 2000 ako aj na monitorovanie ich dynamických zmien, s využitím satelitných dát a novovytvorených špecializovaných softvérov na spracovanie obrazu. Lokalizácia, klasifikácia a dynamické časopriestorové monitorovanie biotopov Natura 2000 bude založené na nových metódach filtrácie, segmentácie a trekingu radarových (SAR) dát z družice Sentinel-1, multispektrálnych obrazových dát z družice Sentinel-2 a ich kombinácie. Softvér na spracovanie obrazu umožní presnú lokalizáciu biotopov Natura 2000 v statických a dynamických družicových dátach s presnosťou danou pixelovým rozlíšením obrazu. Novovytvoreným softvérom budeme môcť spojite monitorovať dynamiku biotopov Natura 2000, s možnosťou okamžitej detekcie náhlych zmien v chránených územiach. Nové metódy a softvér budú vyvinuté pre lokalizáciu, klasifikáciu a monitorovanie biotopov Natura 2000 na území Slovenskej Republiky. Keďže ostatné členské štáty Európskej únie sa tiež zaviazali monitorovať biotopy Natura 2000 na svojom území a Slovenská vegetačná databáza, použitá na vývoj našich metód a softvéru, je kompatibilná s databázami používanými v ostatných krajinách, naše metódy a softvér budú kompatibilné s Európskym vegetačným archívom a majú tak silný potenciál využitia pre identifikáciu a monitorovania chránených území prinajmenšom v európskom priestore.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
MASnPNO – Využitie myrozinázy na aktiváciu sulforafanu pre vývoj preparátu s preventívnymi účinkami nádorových ochorení
The application of myrosinase for sulforaphane activation in development of a novel product exhibiting cancer prevention effects
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Salaj Ján DrSc.
Anotácia: U sulforafanu sa overili preventívne účinky proti vzniku a rozvoju nádorových ochorení. Sulforafan je v potrave prítomný pri koncentráciách, ktoré nedosahujú účinnú hladinu. Navyše sa v prirodzenej forme prevažne vyskytuje ako neaktívny glukorafanín, preto je nutné, aby prebehla jeho aktivácia na sulforafan a ďalšie aktívne produkty. Túto premenu katalyzuje enzým, myrozináza (EC 3.2.1.147). Cieľom projektu je navrhnúť nový preparát, ktorý bude pozostávať z sulforafan-glukozinolátu a stabilizovanej myrozinazy.
Doba trvania: 1.7.2017 – 30.6.2021
Aktivácia, regulácia a kontrola bunkových mechanizmov v suspenznej kultúre a intaktných rastlinách tabaku elicitovaných mykotoxínmi húb rodu Fusarium
Activation, regulation and control of cellular mechanisms in suspension culture and intact tobacco plants elicited with mycotoxins of genus Fusarium
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Repka Vladimír CSc.
Anotácia: Z pohľadu potravinovej bezpečnosti sa pozornosť sústredila predovšetkým na štúdium vplyvov mykotoxínov na biologickú aktivitu buniek teplokrvných živočíchov. V poslednom období sa začína skúmať vplyv mykotoxínov aj na rastliny, a to najmä na agronomicky zaujímavé. Cieľom projektu je fyziologická, biochemická a molekulová analýza bazálnych mechanizmov buniek rastliny tabaku exponovaných rôznym typom fuzariotoxínov. Budeme sledovať anatomicko-morfologické zmeny elicitovaných buniek, úlohu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v procese percepcie a farmakologickej modulácie odpovede buniek na elicitáciu mykotoxínmi. Zameriame sa na komparatívnu analýzu signálnych a regulačných kaskád zahrnutých v odpovedi buniek na rôzne fuzariotoxíny. Zároveň budeme sledovať expresiu génov a proteínov, ako aj aktivitu enzýmov zodpovedných za aktiváciu, reguláciu a kontrolu odpovede rastlinnej bunky na elicitáciu mykotoxínmi, čo prinesie nové poznatky v oblasti pochopenia principiálnych mechanizmov vo vzťahu rastlina-biotický stres.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Diverzita a disperzia v metapopuláciách a metaspoločenstvách malých vodných biotopov
Diversity and dispersal in metapopulations and metacommunities of small aquatic biotopes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová – Zaťovičová Zuzana PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum nedostatočne poznaných ekosystémov malých vodných biotopov, mimoriadne významných z pohľadu biodiverzity. Logicky nadväzuje na predchádzajúce projekty riešiteľov. Podstatne rozšíri existujúci súbor dát o spoločenstvách prirodzených malých vodných biotopov nížin a horských oblastí a vygeneruje nové dáta z antropogénne narušených biotopov, doplnené o robustné environmentálne údaje. Modelovými organizmami budú makrofyty, mäkkýše, zooplanktón a vodný hmyz pre ich indikačnú hodnotu, odlišné ekologické nároky a funkcie v trofických vzťahoch. Hlavným cieľom je spoznanie zákonitostí biologickej diverzity malých vodných biotopov, s dôrazom na 1) porovnanie dôležitosti rôznych typov biotopov pre zachovanie biodiverzity, 2) posúdenie významu disperzie a vlastností habitatu pre štruktúru metaspoločenstiev a 3) posúdenie miery konektivity v rámci metapopulácií modelových druhov. Naplnenie cieľov prispeje k efektívnej ochrane malých vodných ekosystémov – dôležitého prvku životného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu
Species richness of vascular plants in undestory of beech forests along altitudinal gradient
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachovič Milan CSc.
Anotácia: Bukové lesy patria na Slovensku k najrozšírenejším lesným typom spoločenstiev s významným prírodovedným, ale i ekonomickým významom. Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín pozdĺž výškového gradientu vykazuje špecifický priebeh, odzrkadľujúci najmä silnú konkurenčnú schopnosť buka v optime jeho výskytu. Predkladanýprojekt sa zameria na i) detailné poznanie priebehu vzťahu medzi nadmorskou výškou a druhovou bohatosťou v rôznych priestorových mierkach a ii) zistenie faktorov, ktoré tento vzťah podmieňujú.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy
Dynamics of human-altered non-forest habitats in the process of ecological restoration
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škodová Iveta PhD.
Anotácia: Mnohé poloprírodné travinno-bylinné biotopy sú v rámci celej Európy v súčasnosti v nepriaznivom stave v dôsledku sukcesných zmien, ku ktorým dochádza najmä po opustení obhospodarovania. Projekt je zameraný na testovanie rôznych manažmentových zásahov zameraných na obnovu polosuchých, mezofilných a slatinných travinno-bylinných biotopov. Venuje sa testovaniu nových metód na elimináciu šírenia nežiadúcich expanzívnych druhov tráv v rôznych ekologických podmienkach. Zameriava sa aj na vyhodnotenie zmien vybraných nelesných biotopov po veľkoplošnej obnove. Jedným z cieľov je tiež sledovanie časových zmien a dynamiky vybraných nelesných biotopov antropogénneho pôvodu a stanovenie trendov vývoja travinno-bylinnej vegetácie. Projekt logicky nadväzuje na viaceré projekty venované travinno-bylinnej vegetácii na Slovensku (SK0115, VEGA 2/0181/09, VEGA 2/0099/13), v rámci ktorých bola založená sieť terénnych experimentov zameraných na stanovenie vplyvu hospodárenia na druhové zloženie a diverzitu vegetácie.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (1. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov
Flora of Slovakia – Asteraceae family (first part): biosystematic study of critical taxa
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mereďa Pavol PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na taxonomickú a chorologickú revíziu vybraných zástupcov čeľade Asteraceae na Slovensku, resp. v širšom stredoeurópskom priestore. Hlavným výstupom bude ďalšia zo sérií monografií diela Flóra Slovenska, konkrétne zväzok VI/2 (1. časť). Vzhľadom na veľké druhové bohatstvo čeľade na území Slovenska bude v predkladanom projekte riešených prvých 5 tribusov čeľade, menovite Anthemideae, Astereae, Caleduleae, Gnaphalieae a Senecioneae (spolu cca 50 rodov a 165 druhov). Každý taxón bude podrobne charakterizovaný z hľadiska nomenklatúry, morfológie, karyológie, ekológie a chorológie. Súčasťou diela budú aj určovacie kľúče (v slovenčine aj angličtine), originálne perokresby rastlín a mapy rozšírenia taxónov na Slovensku. Špeciálna pozornosť bude v rámci menovaných tribusov venovaná taxonomicky komplikovaným skupinám rodov Achillea, Aster s. l., Senecio s. l., Solidago a Tephroseris, kde plánujeme hlbšie systematické, biogeografické a evolučné štúdie publikované v osobitných publikáciách.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Mikropropagácia a kryoprezervácia menej známych druhov drobného ovocia
Micropropagation and cryopreservation of less known small fruit species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.
Anotácia: Bobuľové ovocie je charakteristické vysokou nutričnou hodnotou a zaraďujeme ho medzi nutraceutiká. Napriek vzrastajúcemu záujmu o drobné ovocie na trhu, jeho pestovanie nie je na Slovensku rozšírené kvôli nedostatku sadbového materiálu širšieho sortimentu odrôd a jeho vysokej cene. Rýchle a ekonomicky výhodné klonálne množenie sadbového materiálu ponúka využitie pletivových kultúr. Projekt bude zameraný i) na vývoj postupov mikropropagácie vybraných introdukovaných menej známych druhov drobného ovocia (Vaccinium, Rubus, Lonicera a Amelanchier spp.) využiteľných pri masovom množení sadbového materiálu; ii) na vypracovanie protokolu pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov drobného ovocia pomocou kryoprezervácie a iii) na testovanie genetickej stability in vitro získaných rastlín a rastlín regenerovaných po kryoprezervácii pomocou molekulárnych markerov, čo umožní zhodnotiť vhodnosť vypracovaných protokolov pre ich následnú aplikáciu v rutinnej propagácii a pri dlhodobom uchovávaní genetických zdrojov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odkrývanie procesov zodpovedných za súčasný geografický areál symbiotických organizmov s Mediteránnym rozšírením
Unraveling processes responsible for the contemporary geographic range of symbiotic organisms with Mediterranean distribution
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna PhD.
Anotácia: Lichenizácia je jednou z najúspešnejších výživových stratégií v ríši húb, ktorá umožňuje lišajníkom (lichenizovaným hubám) prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam prostredia. Cieľom projektu je zistiť, či symbiotické interakcie a ich prípadné zmeny hrajú úlohu pri formovaní distribučného areálu lišajníkov. Zameriame sa na modelové taxóny s mediteránnym rozšírením. Naším cieľom je zistiť, či rozmanitosť photobiontov zodpovedá genetickej rozmanitosti mykobionta naprieč distribučnými areálmi. Predpokladáme a budeme hľadať dôkazy javu, že zmena fotobionta je hnacím motorom pre zvyšovanie ekologickej plasticity niektorých druhov lišajníkov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Polyploidia a alopatrická diferenciácia ako mechanizmy speciácie v čeľadi Brassicaceae
Polyploidy and allopatric differentiation as speciation drivers in the Brassicaceae family
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španiel Stanislav PhD.
Anotácia: V projekte budeme skúmať polyploidné pôvody, fylogenetické vzťahy a evolučnú históriu v druhových komplexoch z troch rodov Brassicaceae: Alyssum, Odontarrhena, Cardamine. Naším cieľom je zovšeobecniť pozorovanú štruktúru a objasniť hlavné evolučné procesy, ktoré viedli k diverzifikácii a speciáciii v týchto polyploidných druhových skupinách. Taktiež zrevidujeme sporné druhové ohraničenia a navrhneme nové taxonomické koncepty . Bude použitá kombinácia viacerých metód: multivariačná morfometrika, stanovenie ploidnej úrovne prietokovou cytomeriou a sekvenovanie rôznych cieľových úsekov DNA (vrátane metódy vysokovýkonného sekvenovania). Taktiež vytvoríme online prístupnú karyologickú a nomenklatorickú databázu tribusu Cardamineae, ktorá môže byť základom pre ďalšie evolučné štúdie v tejto skupine. Naše štúdie prispejú k lepšiemu pochopeniu evolúcie rastlín a k efektívnej ochrane druhovej diverzity študovaných taxónov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Štúdium vplyvu sekretómu na zvýšenie embryogénnej kapacity pri vybraných druhoch ihličnanov
The study of secretome influence to increasing embryogenic capacity of selected Conifer species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klubicová Katarína PhD.
Anotácia: Somatická embryogenéza predstavuje účinný regeneračný systém, vhodný na štúdium základných otázok vývinu rastlín. Je považovaná aj za vhodnú metódu vegetatívneho rozmnožovania ihličnatých drevín pomocou in vitro kultúr. Napriek tomu, že proces somatickej embryogenézy bol indukovaný pri mnohých druhoch ihličnatých drevín, doteraz nie sú úplne objasnené procesy maturácie somatických embryí a regenerácie somatických semenáčov. Pokrok v pochopení procesov prebiehajúcich počas maturácie a úplnej regenerácie rastlín sú nevyhnutné na efektívne využitie regeneračného systému na in vitro rozmnožovanie ihličnanov. Cieľom navrhovaného projektu je identifikácia sekretómu embryogénnych línií s odlišnou embryogénnou kapacitou s použitím proteomických metód. Identifikované proteíny budú podkladom na navrhnutie potenciálnych markerov pre somatickú embryogenézu a charakterizácia proteínov aktívnych pri regulácii môže prispieť k lepšiemu pochopeniu procesov prebiehajúcich počas somatickej embryogenézy u ihličnatých drevín.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2020
Štúdium vybraných fyziologických a molekulárnych parametrov zahrnutých v regenerácii a raste parazitických burín Phelipanche spp.
Study of selected physiological and molecular factors involved in regeneration and growth of parasitic weeds of Phelipanche spp.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšová Radoslava PhD.
Anotácia: Parazitické buriny Phelipanche, Orobanche a Striga spp. patria k ekonomicky významným rastlinným patogénom s negatívnym vplyvom na produkciu poľnohospodárskych plodín. Škody na úrode spôsobené parazitickými burinami ročne dosahujú viac než 7 biliónov dolárov. Tieto parazitické rastliny po vyklíčení spoja svoj koreňový systém s koreňmi hostiteľských rastlín a z nich čerpajú vodu a živiny. V súčasnosti nie je známa účinná metóda ich eliminácie. Preto sa jedna z línií výskumu zameriava na získanie poznatkov o génoch a mechanizmoch, ktoré sa podieľajú na interakcii medzi parazitickými rastlinami a ich hostiteľmi. Všeobecným cieľom projektu bude štúdium faktorov ovplyvňujúcich rast a regeneráciu Phelipanche spp. v podmienkach in vitro a v spojení s hostiteľom, ktoré v nadväznosti na transformačné protokoly Phelipanche spp. umožnia skúmať funkciu génovpodieľajúcich sa na interakcii parazit-hostiteľ a napomôcť pri navrhovaní novej (selektívnej) kontroly parazitických burín.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Taxonomická a nomenklatorická revízia diverzity cievnatých rastlín Slovenska
Taxonomic and nomenclatural revision of diversity of vascular plants of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Letz Dominik Roman PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je dôkladná taxonomická, nomenklatorická a chorologická revízia diverzity cievnatých rastlín Slovenska, ktorej výsledkom bude nový referenčný zoznam taxónov, dôležitý ako štandard nielen pre botanické a iné vedné odbory, ktoré prichádzajú do kontaktu s cievnatými rastlinami, ale aj pre legislatívu, ochranu prírody, poľnohospodárstvo a lesníctvo. Revízia kriticky zohľadní všetky doterajšie poznatky o flóre Slovenska, ako aj posledné objavy vo fylogenéze a taxonómii rastlín. Zoznam bude kompatibilný so súčasným zoznamom Európy a mediteránnej oblasti (Euro+Med PlantBase) a inými medzinárodnými štandardami. V rámci projektu sa budú riešiť aj viaceré nomenklatorické otázky, čo vyústi do publikovania článkov v medzinárodných časopisoch. Webový portál, ktorý sa vytvorí v súvislosti v novým zoznamom, bude jednoduchým prístupovým miestom nielen k informáciám o akceptovaných menách a synonymách, ale aj k slovenskému názvosloviu a ďalším údajom.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Transkripčná, posttranskripčná a posttranslačná regulácia génu IRT1, rozhodujúceho transportéra železa v koreni rastlín
Transcriptional, post-transcriptional and post-translational regulation of IRT1 gene, a key transporter of iron in plant roots
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Jásik Ján CSc.
Anotácia: Pomocou transgénnych a mutantných línií v kombinácii so súčasnými genetickými, molekulárno-biologickými, histochemickými, imunologickými, fluorometrickými, chemicko-analytickými a mikroskopickými metódami chceme charakterizovať či, a ako sa prítomnosť alebo absencia železa a iných kovových prvkov prenášaných IRT1 proteínom prejaví na aktivite IRT1 promótora, procese zostrihu RNA, lokalizácii, obmene a vnútrobunkovej dynamike IRT1 proteínových foriem v koreňoch modelového organizmu arábkovky Thalovej (Arabidopsis thaliana). Výskum mnohoúrovňovej regulácie IRT1 génu a súčasné monitorovanie obsahu a distribúcie železa a iných kovových prvkov v rastlinách prinesú cenné informácie pre biotechnologické aplikácie za účelom obohatenia rastlín železom a/alebo obmedzenia absorpcie potenciálne toxických kovových prvkov. Poznatky sa môžu využiť v poľnohospodárskej šľachtiteľskej praxi na získanie výnosnejších rastlín a tolerantnejších odrôd k ekologickým záťažiam ktoré sú spôsobené ťažkými kovmi.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Vplyv kremíka a kyseliny salicylovej na fyziologické a biochemické procesy rastlín kukurice vystavených stresu z antimónu (Sb) a niklu (Ni)
Effect of silicon and salicylic acid on physiological and metabolical processes in maize plants stressed by antimony (Sb) and nickel (Ni)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Anotácia: Znečisteniu životného prostredia ťažkými kovmi sa venuje zvýšená pozornosť niekoľko posledných desaťročí.Jedným z potenciálnych kontaminantov životného prostredia je antimón, ktorý sa vo väčšom množstve dostáva do životného prostredia antropogénnou činnosťou. Nikel je považovaný za esenciálny prvok, ktorý je však vo vyššej koncentrácii toxický pre väčšinu rastlín. Do pôdy sa dostáva z čistiarenských kalov, priemyselného odpadu a atmosférického spádu. V predkladanom projekte budeme sledovať odpovede testovaných rastlín (kukurica siata) na úrovni produkčnej (biomasa), biochemickej (tvorba reaktívnych foriem kyslíka a aktivita antioxidačných enzýmov) a fyziologickej (poškodenie membrán, zmena obsahu a expresie proteínov) na stresové podmienky (Sb a Ni). Ďalej sa zameriame na kvantifikáciu potenciálnych amelioračných účinkov exogénne aplikovaného kremíka a/alebo kyseliny salicylovej, o ktorých je z literatúry známe, že vo vhodných koncentráciách zlepšujú rast rastlín.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Distribučný potenciál rôznych trofických skupín húb v Európe
Distribution potential of different fungal trophic groups in Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
PLADEFNUT – Štúdium vplyvu rôznych nutričných podmienok na akumuláciu toxických elementov v pšenici
Studying the effect of different nutritional conditions on the accumulation of toxic elements in wheat
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Moravčíková Jana PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá dopadom dvoch v súčasnej dobe významných environmentálnychkontaminantov na rastliny, a to prítomnosti toxických kovov, nadmerných množstiev dusíka a ich kombinácií.Oba faktory sú výsledkom vývoja priemyslu, poľnohospodárstva a chemickej výroby, ktoré sú spojené s veľkýmmnožstvom znečisťujúcich látok, predovšetkým oxidov síry, dusíka, uhlíka a emisie ťažkých kovov. Znalosti omechanizmoch rastlín obrany proti týmto faktorom sú obmedzené. Najmä účinky nadmerného hnojenia naakumuláciu kovov rastlinami, ako aj na rastliny samotné doteraz boli pomerne málo študované. Projekt budetento problém riešiť komplexne prostredníctvom štúdia kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien v aktivitáchenzýmov antioxidatívneho systému ako aj profilov typických bielkovín rastlinnej obrany. V paralelnej línii projektubudeme charakterizovať súbor odrôd pšenice pestovaných na Slovensku z hľadiska genetického potenciáluakumulovať kadmium s využitím dostupných markerov DNA. Projekt bude vytvárať nové poznatky omolekulárnom pozadí reakcií rastlín na relatívne málo študované typy stresu. Výsledky budú vyhodnotené zhľadiska ich možného využitia ako markérov pre toleranciu /citlivosť na toxické kovy alebo nadmerné používaniehnojív. Znalosti o vplyve zvyšujúcej sa koncentrácie dusíka na rastliny a ich obranyschopnosť budú prínosné premanažment hnojenia v poľnohospodárstve. Projekt tiež prispeje k charakterizácii genofondu pšenice zoSlovenska z hľadiska zdravotného rizika pri ich pestovaní v kontaminovaných oblastiach.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Biosystematické štúdium karpatsko-panónskych zástupcov rodu Sesleria (Poaceae)
Biosystematic study of Carpatho-Pannonian representatives of the genus Sesleria (Poaceae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Majerová Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
DNA Barkoding Elmidae – využitie molekulárnej taxonómie v poznaní biodiverzity vodných chrobákov
DNA Barcoding Elmidae – application of molecular taxonomy for description of aquatic beetles biodiversity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor PhD.
Anotácia: Chrobáky hrajú kľúčovú úlohu vo fungovaní ekosystémov a sú dôležité pre monitorovanie dopadov environmentálnych zmien. Aj keď sú intenzívne študované, identifikácia mnohých druhov je často problematická. Vytvorenie robustnej databázy DNA barkódov druhov umožní riešiť tento problém. Hlavným zdrojom DNA barkódov je projekt Barcode of Life, kde je v súčastnosti ca. 4,5 milióna sekvencií. Z čeľade Elmidae ich je 464, no aj tie predstavujú len nepatrný zlomok známej druhovej diverzity (asi 30 z 1500 druhov). Cieľom projektu je taxonomické spracovanie bohatého materiálu Elmidae z celého sveta, analýza nových DNA barkódov (min. 1000 sekvencií), porovnanie taxonómie s využitím klasických (morfológia) a molekulárnych postupov (vyhodnotenie potenciálu DNA dát pre taxonómiu čeľade), deskribcia nových taxónov, stanovenie fylogenetických vzťahov študovaných rodov v rámci čeľade, analýza vzťahov genetickej variability a druhovej diverzity a zhodnotenie možností využitia DNA barkódov Elmidae v praxi.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej-kosodreviny na Slovensku
Hybrid swarms of Scots pine and mountain dwarf pine in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormuťák Andrej DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na experimentálne overenie hybridologických vzťahov medzi borovicou lesnou (Pinus sylvestris L.) a borovicou horskou-kosodrevinou (P. mugo Turra). V rámci ich predpokladaných hybridných rojov na severnom Slovensku sa určí rozsah introgresívnej hybridizácie s oboma vyššie uvedenými rodičovskými druhmi. Okrem klasických postupov umelej hybridizácie sa počíta aj s využitím chloroplastovej DNA (cpDNA) pri verifikácii získaných medzidruhových i vnútrodruhových hybridov uvedených borovíc. Miera genetickej divergencie medzi hybridnými rojmi a prirodzenými populáciami oboch rodičovských druhov sa určí na základe analýzy ich genetickej štruktúry pomocou cpDNA a mitochondriálnej DNA (mtDNA). Cieľom projektu je potvrdiť hybridný charakter predpokladaných hybridných rojov na lokalitách v Zuberci – Medzi Bormi, Suchej Hore , a Terchovej-Sokolí ako vzácnych endemitov na našom území.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Interakcie oxidu dusnatého, fytohormónov a aktívnych foriem kyslíka v odpovedi koreňa jačmeňa na ťažké kovy
Nitric oxide, phytohormones and reactive oxygen species interactions in barley root responses to heavy metals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tamás Ladislav PhD.
Anotácia: Prežitie suchozemských rastlín závisí od vysoko koordinovaných signalizačných mechanizmov, ktorými prispôsobujú svoju morfológiu a metabolizmus stále sa meniacemu prostrediu. Je dobre známy fakt, že hormóny a aktívne formy kyslíka (AFK) hrajú kľúčovú úlohu v regulácii stresových odpovedí rastlín. V posledných rokoch sa pri viacerých druhoch rastlín potvrdilo, že za rôznych stresových podmienok je signálna dráha oxidu dusnatého (NO) zahrnutá do modulácie AFK a hormonálnej rovnováhy. Komponenty v rámci jednej signálnej dráhy, ako aj medzi rôznymi dráhami medzi sebou intenzívne interagujú a integrujú vnútorné ontogenetické a vonkajšie signály do morfogénnych a metabolických odpovedí, aby sa maximalizovali šance na prežitie aj v extrémnych podmienkach. Za účelom lepšieho pochopenia úlohy NO v interakcii hormónov a AFK cieľom predkladaného projektu je analýza potenciálnych súvislostí medzi NO, AFK a hormónmi v regulácii odpovedí indukovaných ťažkými kovmi v koreňových apexoch jačmeňa.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Mäsožravé rastliny – perspektívny zdroj génov pre hydrolytické enzýmy s antifungálnym potenciálom
Carnivorous plants – prospective source of genes for hydrolytic enzymes with antifungal potential
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana CSc.
Anotácia: Chitinázy hrajú úlohu vo vývine a fyziológii rastlín ako aj v odpovedi na stres. Modelovým objektom v projekte je mäsožravá rastlina Drosera rotundifolia L., z ktorej sme izolovali gén kódujúci chitinázu (DrChit) zapojený do procesov trávenia koristi. Keďže k degradácii chitínovej bunkovej steny dochádza aj pomocou chitináz exprimovaných počas obranných reakcií, DrChit predstavuje potenciál z hľadiska využitia v biotechnológiách zameraných na zvýšenie odolnosti rastlín. Cieľom projektu je izolácia a purifikácia DrChit proteínu a následne jeho biochemická charakteristika a určenie antifungálneho potenciálu. Ďalej chceme izolovať aj ďalšie gény zapojené do procesov trávenia a vyhodnotiť ich expresný profil. V kontexte výskumu úlohy chitináz v obrane a vývine rastlín využijeme embryogénne kultúry ihličnanov, u ktorých vyhodnotíme vplyv stresu na expresiu chitináz v in vitro podmienkach. Očakávame, že výsledky prispejú k tvorbe stratégií zvýšenia odolnosti rastlín voči stresu metódami génového inžinierstva.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Štúdium funkcie génov dehydrínov z Arabidopsis thaliana pri tolerancii voči vybraným typom abiotického stresu
Studying of the function of dehydrin genes from Arabidopsis thaliana in the tolerance to selected types of abiotic stresses
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Moravčíková Jana PhD.
Anotácia: V dôsledku meniaceho sa životného prostredia sú rastliny čoraz viac vystavované rôznym typom abiotického stresu ako napr. sucho, zasolenie, nízka teplota alebo prítomnosť ťažkých kovov. Súčasťou odpovede rastlín natakýto stres je modulácia obrany bunkového metabolizmu a produkcia celej rady proteínov, medzi ktoré patria aj dehydríny. Dehydríny sú hydrofilné proteíny, ktoré sa indukujú hlavne v dôsledku nízkej teploty alebo dehydratácie; mechanizmy ich pôsobenia však nie sú objasnené. Práca je zameraná na štúdium vplyvu konštitutívnej expresie génov dehydrínov z A. thaliana At1g54410, At2g21490 a At3g50970 na toleranciu transgénnych rastlín tabaku voči vybraným typom abiotického stresu a ich kombinácie. Štruktúry týchto dehydrínov obsahujú oblasti bohaté na histidín, ktoré by pre schopnosť viazať voľné kovy mohli prispieť aj k zvýšenej tolerancii voči ťažkým kovom. Zároveň budeme študovať do akej miery overexpresia dehydrínových génov vstupuje do interakcie s inými komponentmi obrannej reakcie rastliny.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Vplyv interakcií voľnej žijúcich bylinožravcov a vegetácie na procesy vo vysokohorských ekosystémoch
The Effects of Interactions Between Wild Herbivores and Vegetation on Processes in Alpine Ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd.
Impact of regulations of the country and the communities benthos flowing water
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illýová Marta PhD.
Anotácia: Predmetom projektu je zistiť vývoj vplyvu abiotických a biotických faktorov v pôvodných a degradáciou ovplyvnených tokoch riečnej krajiny. Ako modelové objekty výskumu boli navrhnuté pôvodné horské a podhorské toky, ako aj toky postihnuté veternou kalamitou a odlesnením. Zameriame sa na stanovenie mikrohabitatových preferencií vybraných taxónov. Ako aj vyhodnotenie dlhodobého vývoja veľkých slovenských riek a ich ovplyvnenie reguláciami na úrovni druhov a ich ekologických charakteristík (riečne kontinuum a diskontinuum). Chceme skúmať účinky hydroklímy na teplotný režimu toku a teplotnú preferenciu vodných organizmov. Zameriame sa na hierarchicky rôzne spektrum vodných organizmov – fytobentos, mikrozoobentos, makrozoobentos a ryby. Ďalej na vybrané izotopy chemických prvkov v hydrobiontoch a ich potrave, v rôznom geologickom a ekologickom prostredí, ekologické metriky, indexy tokov riečnej nivy, druhové charakteristiky afylogenetické vzťahy makrozoobentosu.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Využitie kremíka pri potlačení invázie fytopatogénnych húb do koreňov rastlín
Silicon-mediated inhibition of fungal phytopathogen invasion into the plant roots
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Anotácia: Cirok dvojfarebný je celosvetovo piatou najviac kultivovanou obilninou s potravinárskym a technickým využitím. Kvantitu a kvalitu produkovanej biomasy výrazne ovplyvňujú hubové ochorenia. Cieľom projektu je zistiť, či aplikácia kremíka dokáže zvýšiť obranyschopnosť koreňov ciroku voči fytopatogénnej hube, či už špecifickou depozíciou kremičitanových agregátov alebo cez zmenu metabolizmu koreňov rastlín. Po selekcii vhodných genotypov hostiteľa a patogéna sa budú zisťovať invázne vlastnosti huby, produkcia biomasy hostiteľa, tvorba reaktívnych foriem kyslíka, antioxidačných enzýmov, ich aktivít, obsah a lokalizácia kremíka v hostiteľovi a kvantifikovať potenciálne amelioračné účinky kremíka. Očakávané prospešné účinky kremíka pri potlačení negatívnych vplyvov pri interakciách rastlinný hostiteľ – fytopatogénna huba budú využiteľné v poľnohospodárskej praxi pri ochrane tejto kultúrnej plodiny pred napadnutím fytopatogénom pomocou aplikácie kremíka
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Život na hranici zániku – možnosti zachovania halofytov vo flóre Slovenska
Life on the border of extinction – surviving potential of halophytes in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dítě Daniel PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Bioekologická štúdia taxónov rodu Soldanella sekcia Soldanella (Primulaceae) na území Karpát, Hercýnskych pohorí a Východných Álp
Bioecological study of the genus Soldanella section Soldanella (Primulaceae) in the Carpathians, the Hercynian Mts. and Eastern Alps
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Slovák Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Cyanobaktérie a sprievodné riasy pri tvorbe recentných sladkovodných stromatolitov
Cyanobacteria and accompanying algae in formation of recent freshwater stromatolites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hindáková Alica PhD.
Anotácia: Hlavným vedeckým cieľom projektu je štúdium biodiverzity dominantných cyanobaktérií tvoriacich recentné stromatolity na Slovensku. Na základe predchádzajúcich štúdií vieme, že tieto špecifické kalcifikované kolónie pozostávajú predovšetkým z cyanobaktérií rodu Rivularia (R. haematites), ďalej Calothrix, Scytonema, Stigonema a tiež aj iných oscilatoriálnych druhov. Materiál priebežne odoberáme z recentných (živých) travertínových lokalít na Slovensku. Molekulárne analýzy vzoriek mikroorganizmov a subkultúr upresnia doterajšie taxonomické zaradenie založené na morfologických znakoch. Získané molekulárne dáta sa budú dať porovnať s dátami v rôznych európskych databázach. Našu pozornosť upriamime aj na sprievodné cyanobaktérie (napr. rodov Chroococcus, Merismopedia, Leptolyngbya, Heteroleibleinia, Nostoc) a riasy (rozsievky, chlorokokálne a vláknité zelené riasy) recentných stromatolitov. Materiál fixujeme formaldehydom, spolu s mikrofotografiami a trvalými preparátmi budú slúžiť na determináciu, dokumentáciu a na porovnávacie účely. Získané výsledky budeme priebežne prezentovať na domácich a zahraničných sympóziach, konferenciách a publikovať vo vedeckých časopisoch. Lokality s výskytom recentných sladkovodných stromatolitov patria medzi ohrozené biotopy, sú veľmi citlivé na eutrofizáciu a ľudské činnosti, preto ich ochrana je vysoko aktuálna.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Diverzita a klasifikácia európskej travinno-bylinnej vegetácie
Diversity and classification of European grassland vegetation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Molekulárne metódy v šľachtení prirodzene bezlepkového amarantu
Molecular methods in breeding of naturally gluten free amaranth
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.
Anotácia: Efektívne a tzv. high-throughput metódy súčasnej biológie výrazne skracujú šľachtiteľský proces a umožňujúveľmi detailne charakterizovať vzácny východiskový šľachtiteľský materiál získaný pomocou modernýchbiotechnologických postupov. V konečnom dôsledku sa podieľajú na udržateľnom rozvoji a produkcii potravín,zvlášť v období klimatických zmien, a na uspokojení dopytu stále rastúcej svetovej populácie. Spojenie takýchtoprístupov prispeje k rozšíreniu poznatkov o genóme a proteóme amarantu (Amaranth sp.), ako prirodzenebezlepkovej pseudocereálie, ktorá sa pre svoje výnimočné nutričné a dietetické atribúty stáva vo výžive čorazvýznamnejšou. Hlavným zámerom projektu je detailná charakterizácia prvej na Slovensku vyšľachtenej odrodyamarantu PRIBINA, ako aj ďalších mutantných línií získaných v predchádzajúcom výskume pomocoumutačného šľachtenia.Cieľom je na základe pozitívne zmenených vlastností vyselektovať línie, ktoré by boli postúpené do odrodovýchskúšok a následne registrované ako nové odrody.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
Prečo sú niektoré druhy úzko endemické a iné široko rozšírené? Štúdium významu biologických vlastností a genetickej variability v troch skupinách blízko príbuzných taxónov z čeľade Asteraceae
Why are some species narrowly endemic while their congeners are geographically widespread? Role of biological traits and genetic variability studied in the three groups of the closely related taxa from the family Asteraceae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šingliarová Barbora PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je štúdium príčin vzácnosti druhov u troch modelových skupín z čeľade Asteraceae (agregát Tephroseris longifolia, skupina Cyanus napulifer a skupina Pilosella alpicola) porovnávaním viacerých biologických charakteristík a genetickej diverzity vzácnych (často endemických) a im blízko príbuzných bežných druhov. Použijeme kombinovaný prístup zahŕňajúci genetické analýzy vysoko variabilných molekulárnych markrov (AFLP, SSRs), analýzu rozdielov vo fitnesse, v ekologickej nike a v schopnosti šíriť sa (pestovateľské experimenty, pôdne analýzy, GIS vrstvy). Výsledky projektu prinesú jednak cenné poznatky o špecifických faktoroch určujúcich veľkosť areálu vo vybraných skupinách čeľade Asteraceae, ale tiež pomôžu nájsť spoločné črty a všeobecnejšie zákonitosti v nami odhalených procesoch. Každá zo skúmaných skupín zahŕňa aj taxóny ohrozené súčasnou ľudskou činnosťou, preto výstupy projektu budú slúžiť tiež ako východisko pre ochranárske odporúčania.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Skríning a transformácia dát z modelových centier biodiverzity pre pochopenie ekologických a fylogenetických vzťahov vybraných vzácnych a ohrozených druhov húb
Screening and transformation of data of model centers of biodiversity for understanding of ecological and phylogenetical relationships of rare and endangered species of fungi
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučera Viktor PhD.
Anotácia: Huby patria medzi druhovo najbohatšie skupiny organizmov (odhad 1,5 mil. druhov) a sú tiež ohrozené ľudskými aktivitami. S ústupom druhov alebo šírením druhov sú spojene aj zmeny biodiverzity a väčšia zraniteľnosť biologických systémov. Pretože poznanie biodiverzity, rozšírenia a taxonómie vzácnych a ohrozených druhov húb môže významnou mierou prispieť k správnemu manažmentu krajiny, cieľovou skupinou sú vzácne a ohrozené huby definované v Červenom zozname. Materiál získaný v modelových centrách biodiverzity bude spracovaný morfometrickými i molekulárnymi metódami. Spoločný výskum umožní zdieľať prístrojové vybavenie partnerských inštitúcii a výchovu mladých vedeckých pracovníkov v metódach terénnej a analytickej práce. Získané výsledky budú uverejnené vo vedeckých periodikách a na konferenciách a využijú sa aj pre zlepšenie manažmentu biotopov a ako podklady pre selekciu "Významných mykologických území".
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Synantropizácia lesných spoločenstiev: analýza faktorov ovplyvňujúcich výskyt nepôvodných druhov rastlín v lesoch
Synanthropisation of the forest communities: Analysis of factors affecting distribution of alien plants in forests
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jarolímek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Evolučný význam predácie na životné stratégie rýb
Evolutionary importance of predation rate on life history adaptations of fishes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
CHIAGP – Chitinázy a AGPs ako proteíny diverzifikujúce genotypy s vysokou schopnosťou mikrospórovej embryogenézy z ne-embryogénnych plodín
Chitinases and AGPs as proteins diversifying genotypes with high ability to microspore embryogenesis from non-embryogenic in crops
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Moravčíková Jana PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na prepojenie výskumu dvoch laboratórií s expertízou na embryogenézu (Poľsko) a molekulárne analýzy (Slovensko). Venuje sa štúdiu a optimalizácii androgenézy raže ako nástroja pre efektívnejšie šľachtenie prostredníctvom dihaploidných línií. Na biologickom materiáli s kontrastným androgénnym potenciálom bude vyhodnotený efekt pôsobenia abiotických faktorov ako chlad a osmotický stres. Detailne budú študované zmeny v akumulácii jednotlivých enzýmov chitináz a arabinogalaktanov, ktoré v modelových rastlinách mali pozitívny účinok na androgenézu. Výsledky projektu smerujú k rozšíreniu poznatkov o procese androgenézy a o faktoroch ovplyvňujúcich jej účinnosť u raže.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Kryptické refúgiá a vzory diverzifikácie vodných bezstavovcov Západných Karpát
Cryptic refugia and diversification patterns of aquatic invertebrates in the Western Carpathians
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Mikrohabitatové preferencie sexuálnych a klonálnych foriem pĺžov rodu Cobitis v povodí Odry a Dunaja
Microhabitat use of sexual and Conal forms of loach fishes of the genus Cobitis (Cypriniformes) in Odra and Danube River basins
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Rod Camarophyllopsis v strednej Európe a S. Amerike
The genus Camarophyllopsis in Europe and North America
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Anotácia: Camarophyllopsis je vo všeobecnosti málo známy rod bazídiových húb bez komerčného a konzumného využitia. V súčasnosti je známych 10 druhov opísaných z územia Európy, 8 z územia severnej Ameriky (USA) a 9 z iných častí sveta. V strednej Európe sa bežnejšie uvádzajú len C. atropuncta, C. foetensa C. shulzeri; na porovnanie, zo Slovenska bol dosiaľ publikovaný len C. foetens. Podľa našich predbežných terénnych exkurzií sa však aj na našom území vyskytujú ďalšie druhy; celkovo sme ich dosiaľ určili (nepublikovali) šesť. Dôvodom nedostatočného poznania tejto skupiny húb môže byť jednak neznalosť (neprebádanosť) ich životného prostredia (vo všeobecnosti tieto huby preferujú travinno-bylinné porasty a listnaté lesy), ako aj absencia kritických taxonomických štúdií monografického charakteru. Cieľom navrhovaného projektu je preto pripraviť modernú príručku na určovanie zástupcov rodu Camarophyllopsis (so zameraním na taxóny vyskytujúce sa v oblasti Európy a severnej Ameriky). Ďalším cieľom projektu je potvrdiť či vyvrátiť transatlantický charakter rozšírenia niektorých druhov. Z územia Európy sa udáva aj výskyt dvoch severoamerických druhov a naopak v severnej Amerike dvoch európskych druhov, pričom identifikácie týchto druhov sú založené len na porovnaní s publikovanými opismi a nie na porovnaní morfologických znakov alebo na molekulárnych štúdiách. To si vyžaduje autentické terénne pozorovania, podrobné opisy makro- a mikromorfologických znakov plodníc vrátane ich vyobrazenia (fotografie, perokresby). V prípade sporných identifikácií sa využijú molekulárne znaky (analýzy ITS-nucLSU a časti RPB2 génu). Nevyhnutnou súčasťou bude aj štúdium typového materiálu a aplikácia pravidiel medzinárodného kódu botanickej nomenklatúry.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Rozpletanie evolučných vzťahov v morfologicky a ekologicky rôznorodom rode Solenopsora (lišajníky)
(Disentangling evolutionary relationships across morphologically and ecologically diverse lichen genus Solenopsora)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Stanovenie biologickej hodnoty odvodňovacích kanálov
The assessment of biological value of the drainage ditches
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čejka Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Taxonómia a fylogenéza rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagea Spangler (Coleoptera: Elmidae)
Taxonomy and phylogeny of genera Roraima Kodada & Jäch and Neblinagena Spangler (Coleoptera: Elmidae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiampor Fedor PhD.
Anotácia: Projekt rieši taxonómiu a fylogenézu rodov Roraima Kodada & Jäch a Neblinagena Spangler (Coleoptera, Elmidae). Roraima je zatiaľ známa len zo stolových hôr Venezuely, druhy rodu Neblinagena žijú v nižšie ležiacich tokoch Venezuely. Hlavnými cieľmi sú: (1) vyriešenie druhovej klasifikácie spojené s formálnou deskripciou a pomenovaním druhov, preskúmanie morfologickej a genetickej variability s možným redefinovaním taxonomického konceptu rodov, (2) identifikácia neznámych larválnych štádií na základe analýzy molekulárnych markerov medzi larvami a imágami a deskripcia lariev jednotlivých druhov s použitím morfologických znakov, (3) analýza a interpretácia fylogenézy rodu Roraima, možných scenárov šírenia a speciácie druhov z izolovaných stolových hôr a testovanie hypotéz evolúcie bioty stolových hôr na základe molekulárnych dát, (4) analýza fylogenetického postavenia rodov Roraima a Neblinagena v rámci podčeľade Larainae na báze kombinácie molekulárnych dát viacerých fragmentov DNA a morfologických znakov.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Vegetácia jelšových lesov – úloha zonálnych a stanovištných gradientov v azonálnej vegetácii
Alder forest vegetation – the role of zonal and micro-site gradients in azonal vegetation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard PhD.
Anotácia: Jelšové lesy sa v celej šírke svojho areálu vyznačujú kvalitatívne pestrým podrastom, ktorý charakterizuje vyššia stálosť a pokryvnosť druhov rôznych ekologických skupín. Na pozadí syntaxonomického vyhodnotenia vegetácie jelšových lesov Západných Karpát si predkladaný projekt dáva za cieľ skúmať pôsobenie environmentálnych faktorov vo vzťahu k druhovému zloženiu a druhovej bohatosti rastlín. Štúdium priestorového rozšírenia a synekológie, doplnenie vegetačných a environmentálnych údajov spolu s analýzou zastúpenia ohrozených, vzácnych, fytogeograficky významných a nepôvodných taxónov rastlín prinesie nové poznatky o recentnom zložení a stave spoločenstiev.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Druhová a genetická diverzita v čeľadi Brassicaceae – k lepšiemu pochopeniu evolúcie polyploidných komplexov
BrassiEvo, Species and genetic diversity in the Brassicaceae family – towards understanding of evolution in polyploid complexes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
Manažment a ochrana dunajských jeseterov
Danube sturgeons management and protection
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pekárik Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
Analýza pôvodu a diverzifikácie západokarpatských elementov rodu Solenopsora (lišajníky, Catillariaceae)
Analysis of origin and diversification of Western Carpathian elements of the genus Solenopsora (lichens,Catillariaceae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je zistiť genetickú variabilitu populácií plakodioidných druhov rodu Solenopsora (Catillariaceae), ktorí sa vyskytujú v Zapadných Karpatoch. Výskum sa zameria na variabilitu v európskej časti areálu rozšírenia s dôrazom na situáciu v populáciách nachádzajúcich sa na periférii areálu (napr. Západné Karpaty), na distribúciu variability v rôznych priestorových škálach a na identifikáciu významných bariér pre génový tok a geografických prvkov, ktoré s nimi korešpondujú. Získané výsledky budú mať i celospoločenský prínos, keďže prispejú khodnoteniu celkovej diverzity predmetných habitatov. Vedeckým cieľom projektu je zistiť genetickú variabilitu plakodioidných druhov rodu Solenopsora A. Massal. (Catillariaceae), ktorí sa vyskytujú v Západných Karpatoch s nasledovnými špecifickými cieľmi:1) Objasniť genetickú variabilitu populácií karpatských druhov rodu Solenopsora v európskej časti ich areálov výskytu, s dôrazom na situáciu v populáciách nachádzajúcich sa na periférii distribučného areálu (Západné Karpaty, Belgicko, Nemecko, Veľká Británia). Odráža napr. genetické ochudobnenie kvôli obmedzenému toku génov do malých a fragmentovaných populácií, alebo odráža táto genetická štruktúra a) recentné rozšírenie(expanziu areálu) alebo b) poukazujú na staré, reliktné, izolované populácie, alebo c) genetická diferenciácia prebieha náhodným procesom, ktorý prebieha v malých periférnych populáciách (napr. genetický drift)?2) Zistiť ako je genetická variabilita rozšírená v rôznych priestorových škálach (populácia, región, bióm) v Európe a či dokážeme pozorovať nejaké špecifické súvislosti v tejto distribúcii3) Zistiť či existujú nejaké významné bariéry pre tok génov a vytvoriť hypotézu, či sú nejaké geografické prvky (napr. aj bariéry), ktoré s nimi korešpondujú Dôležitým vedeckým momentom bude odpovedať na otázku, či profily sekundárnych metabolitov študovaných druhov, vrátane ťažko identifikovateľných alebo akcesórnych substancií, môžu poskytnúť náhľad do diverzifikačných procesov v distribučnom areáli/areáloch druhov v Európe.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Biosystematika húb rodu Taphrina (Ascomycota) v Západných Karpatoch a Panónii
Biosystematics of Taphrina fungi (Ascomycota) in Western Carpathians and Pannonia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bacigálová Kamila CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium biosystematiky fytopatogénnych hub rodu Taphrina. Cieľom tohto projektu je zhodnotiť genetickú variabilitu taxónov vyskytujúcich sa na druhoch čeľadí Rosaceae, Ulmaceae a Betulaceae v ekosystémoch Západných Karpát a priľahlej panónskej oblasti.v súvislosti s prebiehajúcimi globálnymi zmenami a ich vplyvu na ekosystémy, bude potrebné chrakterizovať poznatky o ich biológii, ekológii, oblasti výskytu a ich hostiteľských rastlín.Získané výsledky budú mať celospoločenský prínos, pretože prispejú k poznaniu celkovej rozmanitosti študovaných taxónov, a to nielen v oblasti Západných Karpát, ale aj v európskom a svetovom kontexte.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Biosystematika komplexu Geoglossum glabrum (vreckaté huby, Geoglossaceae)
Biosystematics of the Geoglossum glabrum complex (Fungi, Ascomycota, Geoglossaceae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučera Viktor PhD.
Anotácia: Huby rodu Geoglossum patria medzi vzácne a ohrozené takmer vo všetkých krajinách ich výskytu. Komplex taxónov okolo Geoglossum glabrum je komplikovaný. Obsahuje pravdepodobne niekoľko nejasne definovaných druhov. V literatúre bolo opísaných 21 taxónov ktoré zaraďujeme do tohoto komplexu a ktoré sa bez podrobného štúdia nedajú spoľahlivo určiť. Je zrejmý isý trend určovať huby rastúce v Severnej Amerike ako Geoglossum glabrum a jeho variety (Mains 1954, Durand 1908) a v Európe tieto ako samostatné druhy G. cookeanum Nanf., G. sphagnophilum Ehrenb., G. glabrum Pers. a G. ophioglossoides (L.) Sacc. (Ohenoja 2000, Nannfeldt 1942). Pôvodné opisy postrádajú úplné údaje o mikroznakoch a najmä o ekologických preferenciách, čo komplikuje determináciu. Zber materiálu na typových alebo podobných lokalitách a následná molekulárna analýza materiálu bude významným prvkom projektu. Získané údaje v kombinácii s klasickými taxonomickými postupmi pomôžu vyriešiť otázku príslušnosti a variability taxónov v komplexe G. glabrum.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Flóra Slovenska – rady Caryophyllales, Polygonales, Ericales: biosystematické štúdium kritických taxónov
Flora of Slovakia – orders Caryophyllales, Polygonales and Ericales: biosystematic study of critical taxa
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Goliašová Kornélia CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Hubové metabolity fakultatívnych patogénov
Fungal metabolits of facultative pathogens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Repka Vladimír CSc.
Anotácia: Identifikácia metabolitov toxinogénnych fakultatívných húb, patogénov širokého spektra kultúrných rastlín, najmä obilnín a viniča.Účinok jednotlivých metabolitov môže a nemusí byť súčasťou patogénneho prejavu týchto húb na rastline v priebehu ich ontogenézy.V prevalentnej miere sa tieto vo vyšších koncentráciach tvoria v semenách, teda v mieste a čase kedy je k dispozícií široká škala prvkov vhodných na prežitie pre patogénov. Fytopatogénná huba môže preníkať pasívne-mechanicky, pomocou enzýmov , ale aj toxínov, čo bude predmetom riešenia v projekte. Posledný fakt je dokazaný len pre deoxynivalenon.Otázkou je tiež ako sa ďalej prenášajú metabolity obsiahnuté v semenách po ich vysiatí. Úlohu toxických metabolitov budeme skúmať na jednotlivých rastlinách , na ktorých boli metabolity izolované v dôsledku napadnutia týmito hubami , teda v osivách a ich skorých fázach rastu.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Malé vysokohorské jazerá – citlivé indikátory environmentálnych zmien: bentické bezstavovce a faktory ovplyvňujúce rôzne úrovne ich diverzity
Alpine ponds – sensitive indicators of environmental changes: macroinvertebrates and determinants of their multilevel diversity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová – Zaťovičová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Manažment, obnova a diverzita travinno-bylinnej vegetácie
Management, restoration and diversity of grassland vegetation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vantarová Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Optimalizácia procesu somatickej embryogenézy ihličnatých drevín
Optimization of somatic embryogenesis in conifer trees
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Salaj Ján DrSc.
Anotácia: Rozmnožovanie drevín in vitro metódami (najmä somatická embryogenéza-SE) nám poskytujú rýchly, no najmä kontrolovaný spôsob množenia hospodársky/biologicky dôležitých druhov, získaných selekciou, krížením či genetickou manipuláciou. Pri ihličnanoch je SE o to významnejšia, že je to jediný účinný in vitro regeneračný systém, ktorý produkuje veľké množstvo rastlín v relatívne krátkom čase. Širšie praktické uplatnenie si však vyžaduje vyriešiť ešte veľa problémov. Cieľom projektu je komplexné štúdium procesu SE u borovice čiernej (Pinus nigra Arn.) a jedle bielej (Abies alba Mill.) a jej hybridov, včítane faktorov ovplyvňujúcich jednotlivé štádia SE počnúc iniciáciou po úplnú regeneráciu somatických embryí/rastlín. Špecifickým cieľom projektu je sledovanie obsahu endogénnych rastových regulátorov v jednotlivých vývinových štádiách somatických embryí a ich účinku na tento proces, ako aj určenie bielkovinového profilu v jednotlivých vývinových štádiách a jeho potenciálny efekt na tvorbu somatických embryí.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Ostrovná biogeografia izolovných vodných plôch
Island biogeography of the isolated water bodies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illýová Marta PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Percepcia a prenos stresových signálov, štruktúrne a fyziologické odpovede koreňových buniek na vysoké koncentrácie ťažkých kovov
Perception and transduction of stress signals, structural and physiological responses of root cells to high heavy metal concentrations
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavlovkin Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Proteomické mapovanie klinicky relevantných proteínov v pšeničnom zrne
Proteomics mapping of clinically relevant proteins in wheat grain
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Anotácia: Pšenica (Triticum aestivum L.) je dôležitá obilnina pre ľudskú výživu ale patrí aj do skupiny alergénnych potravinových zložiek. Proteíny pšeničného zrna sú často spájané s potravinovými intoleranciami a rôznymi alergiami. Napríklad gluteníny, hlavne gliadíny, sú zodpovedné za celiakiu, najrozšírenejšiu proteínovú intoleranciu ktorou trpí približne 1% populácie v Európe a USA. Súčasné metódy stanovenia alergénnych proteínov v pšenici sú prevažne založené na imunologických technikách. Vývoj metód na detekciu alergénnychproteínov sa v posledných rokoch začal uberať cestou využitia hmotnostnej spektrometrie a metód proteomiky. Predkladaný projekt si kladie za cieľ vytvoriť mapu alergénnych proteínov obsiahnutých v pšeničnom zrne pomocou proteínovej dvoj-rozmernej elektroforézy a hmotnostnej spektrometrie. Proteínové mapy budú vytvorené pre tri odrody pšenice a následne budú slúžiť na medziodrodové porovnávanie obsahu alergénnych proteínov v pšeničnom zrne.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Regenerácia a klonálne množenie Rubus a Prunus spp. v podmienkach in vitro
Regeneration and clonal propagation of Rubus and Prunus spp. under in vitro conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.
Anotácia: Maliny a ostružiny patria medzi hodnotné druhy ovocia s pozitívnym dopadom na ľudské zdravie. I keď na Slovensku sú vhodné podmienky pre pestovanie týchto ovocných druhov, ich produkcia je nedostatočná. Slivkoviny môžeme zaradiť medzi ovocné druhy, ktoré boli v minulosti na Slovensku hojne pestované. V súčasnosti sa situácia s ich pestovaním rapídne zhoršila, veľkoplošné výsadby týchto ovocných druhov sa stali vzácnymi. Hlavnou príčinou je vírus šarky slivky (Plum pox virus), ktorý vyvoláva šarku sliviek, hospodársky najvážnejšie vírusové ochorenie kôstkovín. Využitie pletivových kultúr poskytuje možnosti pre efektívnu produkciu kvalitného zdravého sadbového materiálu a je aj účinným nástrojom pre cielené šľachtenie ovocných drevín aplikáciou genetického inžinierstva. Cieľom projektu je vývoj postupov účinnej adventívnej regenerácie a mikropropagácie vybraných odrôd Rubus a Prunus využiteľných pri masovom množení sadbového materiálu a pri genetickej transformácii.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Speciácia a polyploidná evolúcia v rode Alyssum (Brassicaceae): objasnenie evolučných procesov v centrách diverzity
Speciation and polyploid evolution in Alyssum (Brassicaceae): elucidating evolutionary processes in diversity hotspots
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Testovanie génov pre špecifické hydrolytické enzýmy v rastlinnej transgenéze s cieľom ich využitia pri posilnení ich obrany voči patogénom
Testing of genes for specific hydrolytic enzymes in plant transgenosis in order to use them to strenthen defense against pathogens
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana CSc.
Anotácia: Aj napriek pokroku v stratégiách kontroly chorôb pestovaných plodín je zásobovanie potravinami vo svete stále ohrozované mnohými patogénmi a škodcami. Cieľom projektu je preskúmať využitie dvoch génov pre „pathogenesis –related“ (PR) proteíny pochádzajúcich z fylogeneticky vzdialeného rastlinného druhu Drosera rotundifolia pre posilnenie obranného mechanizmu rastliny. Pripravíme transgénne rastliny tabaku s konštitutívnou expresiou glukanázy resp. chitinázy a následne budeme testovať, či ich proteínové extrakty dokážu vo zvýšenej miere inhibovať rast testovaných fytopatogénnych húb v in vitro podmienkach. Navyše preskúmame aj expresné profily izolovaných promótorových sekvencií týchto génov v pôvodnom organizme ako aj v transgénnom tabaku. Výsledky tohto projektu prispejú k hľadaniu génov s perspektívnym využitím v rastlinnej transgenéze ako aj odhaleniu špecifickej účasti testovaných génov v základných biologických procesoch prebiehajúcich v rastlinnom organizme.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Vplyv kremíka a zinku na rastové, fyziologické a metabolické symptómy stresu zo
Zinc and silicon influence on growth, physiological and metabolic symptoms of salt stress in maize (Zea mays L.) plants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Anotácia: Zhoršujúce sa klimatické a environmentálne podmienky spôsobujú zvýšenie kontaminácie pôd a povrchových vôd buď prítomnosťou ťažkých kovov alebo zasolením. Za určitých podmienok však môže dôjsť k stretu tejto environmentálnej záťaže. Preto sa bude študovať problematika rastovej, fyziologickej a metabolickej reakcie nadzemnej a podzemnej časti vybraných kultivarov kukurice, ktoré sú vystavené samostatnému pôsobeniu vysokej koncentrácie zinku a soli a aj kombinácii týchto dvoch stresorov. Okrem toho sa zameriame aj na reakciu experimentálnych rastlín vplyv kremíka ako prvku, ktorého prítomnosť v niektorých stresových podmienkach pomáha rastlinám tento stres čiastočne eliminovať.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Biopond – Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?
Biodiversity of small water biotopes: parallel, intersecting or skew?
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard PhD.
Anotácia: Objektom nášho výskumu budú plošne menšie vodné biotopy so stagnujúcou vodou (ako prirodzené, tak antropogénne) na území Slovenska. Vo všeobecnosti tieto biotopy tvoria v európskych pomeroch hlavnú časť kontinentálneho vodstva. Majú nezastupiteľnú prírodnú a spoločenskú hodnotu. V porovnaní s ostatnými typmi vodných biotopov, často predstavujú „hot-spot“ druhovej diverzity organizmov. Ambíciou predloženého projektu je reagovať na celoeurópsku výzvu k výskumu malých vodných biotopov a prispieť k ich poznaniu aj na území Slovenska. Cieľom projektu je čo možno najkomplexnejšie zmapovanie biodiverzity týchto biotopov s dôrazom na vodné makrofyty a dôležité skupiny vodných bezstavovcov (Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera, Plecoptera, Diptera). Praktickým cieľom projektu by bolo definovanie takých podmienok prostredia, ktoré zabezpečia najvyššiu biodiverzitu. Na základe vzájomných vzťahov medzi taxonomickými skupinami sa pokúsime definovať indikátorové taxóny resp. skupinu taxónov, ktorých distribúcia odzrkadľuje celkovú biodiverzitu študovaných biotopov. Výskum má snahu ponúknuť výstupy využiteľné v ochranárskej praxi a možnosťou širšieho geografického zovšeobecnenia.
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Biosystematická revízia skupiny Sorbus hybrida (Rosaceae) v Karpatoch
Biosystematic revision of the Sorbus hybrida group (Rosaceae) in the Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Perný Marián PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Biotopy s výskytom halofytov v Panónskej oblasti – vegetácia, ekológia, dynamika a možnosti ich obnovy
Habitats with occurrence of halophytes in the Pannonian lowland – vegetation, ecology, dynamics and possible options for restoration
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dítě Daniel PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Flóra Slovenska Sinice/cyanobaktérie II. Acidofilné druhy
Flora of Slovakia Cyanobacteria II. Acidophilous species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hindák František DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej na Slovensku, genetický status a fertilita
Hybrid swarm populations of Scots pine and dwarf pine in Slovakia, genetic status and fertility
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormuťák Andrej DrSc.
Anotácia: Uskutoční sa molekulárna analýza hybridných rojov borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) a borovice horskej (P.mugo Turra) na lokalitách severnej Oravy (Zuberec, Suchá Hora, Oravska Polhora) a Malej Fatry (Terchová), ktorých hybridný charakter sa odvodzuje iba na základe morfometrických údajov ich šisiek a ihlíc. Skríning hybridných jedincov sa uskutoční pomocou simultánnej analýzy chloroplastovej DNA (cpDNA) a mitochondriálnej DNA (mtDNA) jednotlivých stromov ako nevyhnutnej podmienky kvantifikácie podielu hybridných jedincov a jedincov čistých druhov P. sylvestris a P. mugo na uvedených lokalitách. Na úrovni mikrosatelitov jadrovej DNA sa posúdi genetická štruktúra hybridných rojov za účelom určenia miery ich genetickej divergencie od populácií oboch rodičovských druhov. Porovnanie fertility hybridných rojov a populácií P. sylvestris a P. mugo sa uskutoční s ohľadom na kvalitu semien. V tomto kontexte sa posúdia aj genetické vzťahy druhov P. sylvestris a P. mugo pomocou ich umelej hybridizácie.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Úloha rastlinných hormónov a aktívnych foriem kyslíka v morfogénnej odpovedi apikálnych častí koreňa jačmeňa indukovanej abiotickým stresom.
The role of plant hormones and reactive oxygen species in abiotic stress-induced morphogenic response in barley root tips.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tamás Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Vegetačné zmeny v alpínskych polohách – príčiny, trendy a porovnania
Vegetation changes in alpine areas – the causes, trends and comparisons
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Vplyv arzénu a antimónu na produkčné a fyziologické charakteristiky rastlín
The effects of arsenic and antimony on production and physiological characteristics of plants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Výskum adaptácie rastlín v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a ich možné využitie
Understanding of plant adaptation in the radioactive Chernobyl area
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Anotácia: Dve závažné nehody v dvoch jadrových elektrárňach v priebehu posledného štvrťstoročia, vo Fukušime (2011) a Černobyle (1986), poukázali na dôležitosť výskumu vplyvu zvýšenej úrovne ionizujúceho žiarenia na rastlinstvo žijúce v zasiahnutých oblastiach. O úrovni kontaminácie Fukušimy zatiaľ nie sú presné údaje, ale nehoda v Černobyľskej jadrovej elektrárni (ČJE) 26. apríla 1986 uvoľnila do ovzdušia obrovské množstvo rádioaktivity. Aj v súčasnosti, 25 rokov po havárii, okolie ČJE je stále kontaminované dlhožijúcimi rádioizotopmi 137Cs a 90Sr. Je veľmi zaujímavé, že rastliny v Černobyľskej oblasti boli schopné sa prispôsobiť životu v permanentne zvýšenej rádioaktivite. Až do roku 2009, väčšina vedeckých prác sa zaoberala analýzou ich DNA. Naša skupina bola prvá, ktorá aplikovala postgenomickú metodiku, proteomiku, na výskum odpovede rastlín na permanentne zvýšenú rádioaktivitu v Černobyľskej oblasti a identifikovala proteíny, ktoré sú potenciálne dôležité v procese adaptácie rastlín na permanentne zvýšenú rádioaktivitu v Černobyľskej oblasti. Predkladaný projekt má za cieľ rozšíriť už existujúci výskum proteínov a určiť úlohu proteínových postranslačných modifikácií pri adaptácii rastlín na permanentne zvýšenú rádioaktivitu. Následne si projekt kladie za cieľ otestovať vybrané poľnohospodárske plodiny v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti a overiť možnosti pestovania ľanu a repky olejnej na produkciu biopaliva v oblastiach kontaminovaných rádioaktivitou.
Web stránka projektu: www,chernobylproteomics.sav.sk
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
Využitie moderných biotechnológií v šľachtiteľskom programe láskavca
Exploitation of modern biotechnologies in amaranth breeding programme
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.
Anotácia: V poslednom období vzrastá dopyt po prírodných produktoch s dietologickými až liečebnými účinkami. Významným zdrojom biologicky aktívnych komponentov a z nutričného hľadiska dôležitých látok sú aj niektoré podceňované druhy plodín ako napr. láskavec. Táto pseudocereália priťahuje v posledných rokoch veľký záujem pestovateľov, šľachtiteľov aj výrobcov potravín u nás i v zahraničí. Druhy rodu Amaranthus sú rezistentné k mnohým chorobám, tolerantné k suchu, zasoleniu, vysokým teplotám a predstavujú tak dôležitú alternatívnu plodinu v podmienkach súčasného globálneho otepľovania. Biologicky aktívne látky láskavca majú pozitívny vplyv na ľudský organizmus v prevencii niektorých civilizačných ochorení. Mutačným šľachtením láskavca sa nám v minulosti podarilo zvýšiť jeden z úrodotvorných prvkov – hmotnosť tisíc semien. Realizácia projektu napomôže rozšíreniu možností pre vyšľachtenie novej odrody láskavca s vysokým úrodovým potenciálom a nutričnou hodnotou semena a význačne urýchli a zefektívni šľachtiteľské úsilie.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
AgroBioTech – Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech"
Establishment of Research Centre "AgroBioTech"
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Salaj Ján DrSc.
Anotácia: Hlavným zámerom projektu je vytvorenie regionálneho kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti agro-bio-technológií v Nitre (AgroBioTech), ktoré bude integrovať špičkový aplikovaný výskum prostredníctvom partnerstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre.Výskumné centrum bude zamerané na pokrytie prioritných tém v agrobiológii, biotechnológiách, genetických technológiách, agropotravinárstve, technológii spracovania poľnohospodárskych produktov, agroekológii, bioenergetike smerujúcich k udržateľnosti produkcie a kvality poľnohospodárskych produktov v meniacich sa podmienkach prostredia, pri výrobe strategicky významných potravinových zdrojov v SR, efektívnym využitím agrobiodiverzity rastlín a zvierat, akoaj z hľadiska moderných technológií spracovania produktov a biotechnológií zameraných na zdravú výživu ľudí a využitie obnoviteľných zdrojov. Výskumné centrum bude vybavené špičkovou výskumnou infraštruktúrou a tým umožní realizáciu výskumu na medzinárodnej úrovni aplikovateľnú v praxi.
Web stránka projektu: http://www.agrobiotech.uniag.sk
Doba trvania: 1.4.2013 – 30.11.2015
Diverzita a taxonómia rozsievok vo vybraných štrkoviskových a pieskoviskových jazerách na Slovensku so zreteľom na invázne druhy
Diversity and taxonomy of diatoms of selected gravel and sand-pit lakes in Slovakia with respect to invasive species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hindáková Alica PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Evolučný a ekologický význam polyploidie v rodoch Cyanus a Pilosella (Asteraceae) – štúdium na dvoch systematických úrovniach a v dvoch priestorových škálach
Evolutionary and ecological significance of polyploidy in genera Cyanus and Pilosella (Asteraceae) – study on two systematic levels and two spatial scales
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hodálová Iva CSc.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na štúdium evolučného a ekologického významu polyploidie v dvochmodelových skupinách z čeľade Asteraceae – Cyanus sekcia Perennes a skupina Pilosellaalpicola, využitímširokého spektra metód. Vybrané skupiny poskytujú možnosť študovať dôsledky polyploidie na rôznychsystematických (medzi- vsvnútrodruhová), priestorových (kontinent vs mikroregión) a časových úrovniach(pravdepodobne dávny vsrecentný pôvod). Objasnenie pôvodu a vzťahov medzi chromozómovýmirasami/cytotypmi ako aj vyhodnotenie karyologickej a morfologickej variability v C. sekc. Perennes budezákladom pre revíziu doteraz rozoznávaných skupín v rámci sekcie. Zistenie detailného rozšírenia, ekologickýchnárokov, rozmnožovacích interakcií a rozdielov vo fitnese jednotlivých cytotypov v cytotypovo zmiešanýchpopuláciách P. rhodopea prispeje k pochopeniu dynamiky autopolyploidie. Štúdium morfologických adaptacií avybraných ekofyziologických parametrov ozrejmí význam prostredia v speciácií oboch skupín.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Faktory podmieňujúce vzácnosť v rámci Tephroseris longifolia agg.: biosystematický a populačno-biologický prístup
Determinants of rarity within Tephroseris longifolia agg.: biosystematic and population-biological approach
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Katalóg nepôvodných druhov vyšších rastlín a analýza invadovanosti biotopov Slovenska
The catalogue of non-native species of vascular plants and the analysis of the level of invasion across habitats of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zaliberová Mária CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Katalóg vreckatých húb opísaných v rodoch Hymenoscyphus Gray a Helotium Pers. (Ascomycota, Helotiales)
Catalogue of Ascomycetes described and/or referred to the genera Hymenoscyphus Gray and Helotium Pers.(Ascomycota, Helotiales)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lizoň Pavel CSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2014
Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Lesná a krovinová vegetácia.
Plant Communities of Slovakia. Forest and shrub vegetation.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachovič Milan CSc.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
Tvorba éterických olejov a silíc v kultúre in vitro pri mäte priepornej a proteomická analýza kultúr
Volatile oil production in in vitro cultures of peppermint and the proteomics analyses of cultures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Anotácia: Liečivé rastliny sú objektom inovovaného záujmu pre ich obsah biologicky aktívnych látok, ktoré je možné využiť v humánnej medicíne ako alternatívu k syntetickým chemickým prípravkom. Pletivové kultúry disponujú pozoruhodným potenciálom pre množenie a pre skvalitňovanie rastlín. Mäta prieporná produkuje hlavne silice, z ktorých najdôležitejší je mentol. Cieľom projektu je optimalizovať podmienky nielen pre najlepší rast mäty v kultúre in vitro, ale aj vytvoriť podmienky pre čo najvyššiu produkciu silíc v kultúre in vitro (elicitácia). Kultúry in vitro s vysokou a nízkou produkciou silíc budeme analyzovať pomocou proteomickej analýzy.
Doba trvania: 2.1.2012 – 31.12.2014
Zmeny konektivity krajiny v kontaktnej zóne Malých Karpát a priľahlých nížin – CONNECA
Changes of landscape connectivity in the contact zone of Small Carpathian Mts. and adjacent lowlands – CONNECA
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vantarová Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2014
BIOFARM – Biologická diverzita pšenice, jej šľachtenie pre globálne zmeny a využitie v ekologickom poľnohospodárstve
Biological diversity of wheat, improvement for adaptability under global change and use of organic agriculture
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matušíková Ildikó PhD.
Anotácia: Cieľom projektu bude spolupráca vo výskume genetických zdrojov pšenice a ich divorastúcich príbuzných, k problematike zlepšovania a využívania pšenice v klimatických podmienkach Slovenska. Hlavným zdrojov génov pre šľachtenie pšenice sa postupne stávajú diploidné, tetraploidné a hexaploidné pšenice a ich vnútrodruhová variabilita. Predpokladá sa, že zber, uchovávanie, udržovanie a študovanie genetických zdrojov pšenice môže vo veľkej miere ovplyvniť pestovanie a rozšírenie nových komerčných odrôd. Vybrané genotypy pšenice a druhov z tribu Tritice budú identifikované a charakterizované pomocou elektroforézy zásobných bielkovín, na technologickú kvalitu a skríning akumulácie kovov a citlivosti na abiotický stres odrôd pšenice. Ďalej bdeme analýzou rastovo-produkčných vlastností genotypov pšenice, aklimačných schopností genotypov a ich molekulárnej podstaty využijeme stresové proteíny ako markéry pri selekcii tolerantných odrôd. Výsledkom riešenia bude tvorba východiskového biologického materiálu, najmä odrôd pre ekologické poľnohospodárstvo. Nové genotypy pšenice, ktoré vzniknú z týchto výskumov budú uložené do Génovej banky SR, ďalej bude pokračovať proces ich registrácie a zaradenie do pokusov pre uvádzanie do pestovateľskej praxe. Očakávame, že hodnotením, identifikáciou a charakterizáciou jednotlivých druhov a genotypov pšenice získame nové cenné zdroje pre šľachtenie nových odrôd využiteľných v ekologivckom poľnohospodárstve.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
MICRO-EVO – Mikroevolučné procesy v čeľadi Asteraceae
MICRO-EVO, Microevolutionary processes in Asteraceae
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Modifikácia ionómu rastlín kremíkom pre zlepšenie nutričnej kvality plodín
Plant ionome modification by silicon for improvement of the crop nutrition quality
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Doba trvania: 1.5.2011 – 31.10.2014
Implementácia výskumu genetických zdrojov rastlín a jeho podpora v udržateľnom rozvoji hospodárstva Slovenskej republiky
Implementation of the research of plant genetic resources and its maintaining in the sustainable management of Slovak Republic
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormuťák Andrej DrSc.
Anotácia: Navrhovaný projekt podporuje výskum orientovaný na reálne využitie jeho výsledkov v poľnohospodárstve, vytvára a podporuje prenos poznatkov do praxe. Novo koncipované úlohy rozvoja vedy a techniky základného a aplikovaného výskumu budú zamerané na zvýšenie produkcie a zlepšenie miery rentability výrobných odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby, a tým zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenského poľnohospodárstva v európskom hospodárskom priestore.Realizáciou projektu sa skvalitní infraštruktúra vedecko-výskumných pracovísk a vytvoria sa lepšie podmienky pre integráciu do spolupráce základného a aplikovaného výskumu v oblasti využívania, ochrany a reprodukcie biologických zdrojov a poľnohospodárskych biotechnológií.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.3.2014
Flóra cyanobaktérií Vysokých Tatier
Flora of Cyanobacteria of the High Tatra Mts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hindák František DrSc.
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2013
Porovnávacia diverzita makrofytov rôznych typov vodných biotopov
Comparative diversity of macrophytes in various aquatic habitats
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard PhD.
Anotácia: V rámci riešenia predkladaného projektu budeme hľadat odpovede na nasledovný okruh otázok (na príklade dvoch modelových území):1. Aká je alfa, beta, gama diverzita makrofytov rozličných typov vodných biotopov? Ktoré zo sledovanýchbiotopov majú najvyššiu a ktoré najnižšiu diverzitu?2. Aký je vplyv študovaných faktorov prostredia na diverzitu makrofytov? Ktoré sú viac a ktoré menej významné?3. Je diverzita makrofytov rôznych vodných biotopov rozličná v rozličných fytoregiónoch? Sú faktory, ktoré ju ovplyvňujú rozdielne alebo podobné?4. Ktoré typy vodných biotopov je možné považovať za zdroj diverzity makrofytov v jednotlivých modelových územiach?5. Je možné považovať sekundárne vodné biotopy za adekvátnu náhradu za zanikajúce pôvodné typy vzhľadom na zachovanie diverzity makrofytov?
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Berry research – Propagácia in vitro a genetická transformácia menej rozšírených druhov drobného ovocia
Propagation in vitro and genetic transformation of less spread species of small fruits
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.
Anotácia: Záujem o drobné ovocie má, vzhľadom na jeho vysokú nutričnú hodnotu, vzrastajúcu tendenciu. Dostatočná produkcia ovocia môže byť dosiahnutá pestovaním produkčných odrôd na plantážach, k čomu je potrebné veľké množstvo sadbového materiálu, množenie ktorého sa dá dosiahnuť aplikáciou pletivových kultúr. Projekt je zameraný na vypracovanie postupov mikropropagácie vybraných odrôd Vaccinium sp., produkcia ktorých nie je na Slovensku vo väčšom meradle rozbehnutá a na genetické transformácie Vaccinium a Rubus spp. pomocou Agrobacterium tumefaciens. Šľachtenie ovocných drevín klasickým šľachtením je limitované ich dlhým reprodukčným cyklom. Genetická transformácia je sľubná technika, ktorá môže zabezpečiť pomerne rýchle získanie žiadaných agronomických vlastností. Jej aplikácia je však závislá na úspešnosti regenerácie rastlín z transformovanej bunky. Genetická transformácia a následná regenerácia transgénnych rastlín je pri Vaccinium a Rubus spp. zatiaľ značne limitovaná, preto je predmetom výskumu daného projektu.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Proteomický výskum adaptácie rastlín v kontaminovanej Černobyľskej oblasti
The elucidation of plant adaptation in contaminated Chernobyl area
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Anotácia: Explózia jedného zo štyroch reaktorov Černobyľskej jadrovej elektrárne (ČJE) 26. Apríla 1986 spôsobila najhoršiu jadrovú environmentálnu katastrofu v dejinách. V súčasnosti, 24 rokov po nehode, okolie ČJE je stále kontaminované dlho žijúcimi rádioizotopmi. Aj napriek tomuto faktu sa rastliny rastúce v tejto oblasti dokázali prispôsobiť podmienkam permanentne zvýšenej rádioaktivity. Z tohto dôvodu, analýza rastlín z Černobyľskej kontaminovanej oblasti poskytuje jedinečnú príležitosť na štúdium adaptácie organizmov na život v podmienka ionizujúceho žiarenia. Ako výsledok nášho prebiehajúceho výskumu v Černobyľskej oblasti sme identifikovali diferenčne exprimované proteíny v zrelých semenách rastlín rastúcich v kontaminovanej Černobyľskej oblasti pomocou proteomiky. Tieto úvodné výsledky získali značný záujem celosvetovej verejnosti. Navrhované experimenty umožnia pokračovať a rozšíriť prebiehajúci výskum v Černobyľskej oblasti ktorého financovanie sa končí v roku 2011.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Štúdium obranných mechanizmov vybraných odrôd sóje fazuľovej (Glycine max L.) vystavených účinkom iónov ťažkých kovov
Study of the defense responses of soybean (Glycine max L.) against ions of selected heavy metals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Matušíková Ildikó PhD.
Anotácia: Toxické účinky niektorých ťažkých kovov na mnohé poľnohospodárske rastliny boli testované v rôznych súvislostiach. Veľká variabilita v reakciách rastlín na ťažké kovy však prináša stále nové otázniky, ktorých riešenie môže zohrávať dôležitú úlohu z hľadiska zachovania čistoty životného prostredia a zdravia človeka. Predkladaný projekt je zameraný na štúdium konkrétnych obranných mechanizmov sóje fazuľovej (Glycine max L.) k iónom kadmia a arzénu a následnú identifikáciu odrôd s kontrastnou (najvyššou a najnižšou) citlivosťou k daným kovom. Cieľom následných experimentov na rôznych úrovniach (anatomické, biochemické a molekulárno-biologické analýzy) je detekovať rozdiely v prebiehajúcich obranných reakciách, ktoré môžu viesť k tolerancii na študovaný typ stresu. Dôležitou časťou projektu je štúdium možnej úlohy enzýmov glukanáz a chitináz v procesoch obrany rastlín na tento typ stresu.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Taxonomická revízia a delimitácia európskych druhov Russula sect. Maculantinae
Taxonomic revision and species delimitation of European members of Russula sect. Maculantinae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Úloha extracelulárnych bielkovín v procese somatickej embryogenézy ihličnatých drevín
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Salaj Ján DrSc.
Anotácia: Cieľom je štúdium úlohy extracelulárnych bielkovín (chitinázy, glukanázy) v procese somatickej embryogenézyihličnatých drevín (Pinus nigra Arn., Abies hybridy). Pomocou histologických, biochemických amolekulárno-biologických analýz na líniách s rôznou maturačnou kapacitou zistiť koreláciu medzi ichembryogénnou kapacitou a prítomnosťou a typom extracelulárnej bielkoviny v bunkovej kultúre, resp.kultivačnom médiu. Určenie DNA sekvencií pre gény kódujúce tieto bielkoviny nám umožni štúdium priestoroveja časovej expresie príslušných chitináz a glukanáz v líniách s odlišným embryogénnym potenciálom. Zpraktického hľadiska získanie a charakterizácia špecifického bielkovinového markera somatickej embryogenézyponúka možnosť skoršieho určenia embryogénneho potenciálu a skorej selekcie bunkových línií na dozrievaniesomatických embryí. Zistené poznatky umožnia optimalizáciu somatickej embryogenézy ihličnatých drevín,považovaných za rekalcitrantné druhy, u ktorých najmä proces dozrievania vyžaduje hlbšie štúdium.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
Vypracovanie účinného transformačného a regeneračného protokolu pre Phelipanche ramosa (L.) Pomel
Development of efficient transformation and regeneration protocol of Phelipanche ramosa (L.) Pomel
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšová Radoslava PhD.
Anotácia: Zárazovec konáristý (Phelipanche ramosa (L.) Pomel (syn. Orobanche ramosa (L.)) patrí k ekonomicky významným parazitickým rastlinám rodu Phelipanche s negatívnym vplyvom na výnosy poľnohospodárskych plodín. Zárazovec parazituje na rajčinách, repke olejnej, zemiakoch, mrkve a tabaku. Najväčšie škody na plodinách spôsobuje už počas rastu pod povrchom zeme. V súčasnosti neexistuje účinná metóda eliminácie týchto burín. pretože parazitické rastliny rodu Orobanche po vyklíčení napoja svoj koreňový systém na korenehostiteľských rastlín a z nich čerpajú vodu a potrebné živiny. Preto sa celosvetový výskum zameriava na získanie poznatkov o génoch a mechanizmoch, ktoré sa podieľajú na interakcii medzi parazitickými rastlinami rodu Orobanche a hostiteľskými rastlinami. Vypracovanie transformačného protokolu pre P. ramosa umožnískúmať funkciu génov podieľajúcich sa na interakcii parazit-hostiteľ, čo je nevyhnutným predpokladom pre úspešnú komplexnú stratégiu eliminácie týchto patogénov poľnohospodárskych plodín.
Doba trvania: 1.1.2011 – 31.12.2013
BIOPOLE – Biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodára na prekonanie predvídaných klimatických zmien (sucho, zvýšená teplota)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je rozšíriť rámec vzdelávacích a informačných aktivít pre poľnohospodárov na Slovensku formou prednášok a vydaním publikácie: „Biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodára na prekonanie predvídaných klimatických zmien (sucho, zvýšená teplota)“, a tak dostupnou formou šíriť poznatky pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve o nových zisteniach a výstupoch z biotechnológií rastlín, ktoré majú významný potenciál pomôcť dnešnej poľnohospodárskej praxi zodpovedne sa pripraviť na predvídané klimatické zmeny.Vzdelávacie aktivity v rámci projektu by mohli významne posilniť tak dlho očakávaný prenos výsledkov z vedeckých laboratórií do každodennej praxe moderného poľnohospodára a poukázať na skutočnosť, že dnes veda už disponuje nástrojmi pre prípravu tzv. rastlín na mieru („rastliny pre budúcnosť“). Vzdelávanie priblíži poľnohospo-dársku prax k vhodnému využívaniu uvedených výsledkov na zvýšenie kvality a výnosov rastlín pre výživu, krmivo i výnos rôznych obsahových látok ako aj pre výrobu vakcín pre modernú medicínu.
Web stránka projektu: http://www.biopole.sk/
Doba trvania: 18.5.2010 – 18.5.2013
EFLES – Využitie inovatívnych vedeckých prístupov na zvýšenie efektívnosti lesného hospodárstva
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormuťák Andrej DrSc.
Anotácia: V roku 2007 schválila vláda SR spolu s Európskou komisiou Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „PRV“). Finančná podpora PRV je realizovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a to prostredníctvom 4 osí zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti, ochranu a zlepšenie kvality životného prostredia, diverzifikáciu, či zvyšovanie kvality života na vidieku. Medzi priority PRV patrí tiež podpora modernizácie, inovácie a efektivity poľnohospodárskych, potravinár-skych a lesníckych podnikov, udržanie a ochrana environmentálnych hodnôt krajiny, uchovanie kultúrneho dedičstva, vytváranie pracovných príležitostí, zvyšovanie odbornosti vidieckeho obyvateľstva a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. Projekt „Využitie inovatívnych vedeckých prístupov na zvýšenie efektívnosti lesného hospodárstva“, ktorého nositeľom a konečným prijímateľom finančnej podpory je Ústav genetiky a biotechnológií rastlín Slovenskej akadémie vied v Nitre, je riešený v rámci opatrenia 1.6. Odborné vzdelávanie a informačné aktivity. Všetky aktivity projektu sú orientované tak, aby napomohli zvýšiť informovanosť pracovníkov priamo z lesníckej praxe o dostupných možnostiach a vedeckých trendoch využiteľných k napĺňaniu priorít strategických cieľov uvedeného strategického plánu rozvoja vidieka.
Web stránka projektu: http://www.efles.sk/
Doba trvania: 31.3.2010 – 31.3.2013
Hybridy – Medzidruhové hybridy borovíc a jedlí, ich status a charakteristika
Interspecific hybrids of pines and firs, their status and characterization
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormuťák Andrej DrSc.
Anotácia: Genetický status komplexov Pinus sylvestris a P.mugo na severnej Orave, označovaný ako predpokladané hybridné roje bol odvodený iba na základe morfometrických znakov ihlíc. Uskutočnenie molekulárnej diagnostiky týchto rojov znemožňuje absencia druhovo-špecifického markéru mtDNA pre oba rodičovské druhy. Paralelná analýza maternálne dedenej mtDNA a paternálne dedenej cpDNA je totiž účinným prostriedkom overenia hybridného charakteru jednotlivých stromov. Prioritou predkladaného projektu je preto špecifikácia tohto markéru a následné overenie hybridnej povahy jednotlivých stromov týchto populácií na 4 rôznych lokalitách. V nadväznosti na túto časť projektu sa na úrovni cpDNA určí rozsah prebiehajúcej primárnej a introgresívnej hybridizácie na jednotlivých lokalitách. Okrem molekulárnej diagnostiky sa počíta aj s rozsiahlym štúdiom fertility predpokladaných hybridných populácií na úrovni peľových zŕn a semien. Iná časť projektu sa týka medzidruhových hybridov jedlí a ich metabolického a odolnostného potenciálu.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae
Biosystematic study of the critical taxa of the families Caryophyllaceae and Asteraceae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Goliašová Kornélia CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Časovo-priestorové zmeny produkcie aktívnych foriem kyslíka v extracelulárnych priestoroch apikálnej časti koreňa jačmeňa počas abiotických stresov
The spatiotemporal pattering of reactive oxygen species production in the extracellular spaces of barley root tips during abiotic stresses
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tamás Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Flóra Slovenska: Cyanobaktérie/sinice I., termofilné druhy
Flora of Slovakia: Cyanobacteria I., termophilous species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hindák František DrSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
PhosphoprotChern – Fosfoproteomická analýza zrelých semien sóje pestovanej v rádioaktívnom a kontrolnom políčku Černobyľskej oblasti
Phosphoproteomics analysis of mature seeds harvested from soybean grown in radioactive and control fields of Chernobyl area
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hajduch Martin DrSc.
Anotácia: Naše predchádzajúce výskumy sójových semien identifikovali hlavné kategórie proteínov počas vývinu semena. Následné porovnávanie zrelých semien pestovaných v rádioaktívnom a kontrolnom experimentálnom políčku v Černobyľskej oblasti vyústilo k zostaveniu pracovného modelu adaptácie rastlín na rádioaktivitu. Tento model navrhuje, že rozdielna akumulácia zásobných bielkovín, reakcia na ťažké kovy a v úprava glycínovo-betaínového systému sa zúčastňujú pri ochrane rastlín voči radiácii.Tento projekt si dáva za cieľ doplniť tento model analýzou fosforylácie proteínov v zrelých sójových semenách pestovaných v rádioaktívnej Černobyľskej oblasti.
Doba trvania: 1.4.2011 – 31.12.2012
Fylogenetické vzťahy v polyploidnom komplexe Alyssum montanum – A. repens (Brassicaceae)
Phylogenetic relationships in the polyploid complex Alyssum montanum – A. repens (Brassicaceae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zozomová Judita PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2012
Geoglosoidné huby nelesných stanovíšť
Geoglossoid fungi of non-forest stands
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučera Viktor PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Charakteristika diverzity fytopatogénnych húb vybraných biocentier SR
Diversity of phytopathogenic fungi in selected biocentres of Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bacigálová Kamila CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Regulácia vrcholového rastu buniek a jeho zmeny pod vplyvom ťažkých kovov
Tip growth of the cells: its regulation and modifications under heavy metal influence
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ovečka Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Systematika a biogeografia zástupcov rodu Solenopsora (lichenizované huby) v Karpatoch
Systematics and biogeography of the genus Solenopsora (lichenized fungi) in the Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna PhD.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
Vplyv rôznych koncentrácií kremíka na rastliny vystavené stresu
The effect of different silicon concentrations on plants exposed to stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 – 31.12.2012
EVO-PICRIS, Taxonómia a fylogenéza európskych zástupcov rodu Picris
EVO-PICRIS, Taxonomy and phylogeny of the European representatives of the genus Picris
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.9.2009 – 31.8.2012
Bunkovo biologická a proteomická charakterizácia procesu gametickej embryogenézy kukurice a štruktúr odvodených z mikrospór s cieľom zvýšenia regeneračnej schopnosti a tvorby dihaploidných rastlín
Cell biological and proteomic characterization of the maize gametic embryogeneis and microspore derived structures for improvement regeneration ability and dihaploid plant development
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Obert Bohuš PhD.
Anotácia: V rámci predkladaného projektu sa zameriame na zlepšenie procesu regenerácie fertilných DH rastlín. Pokúsime sa určiť korelácie medzi morofologickými cestami, ploidiou a regeneračnou schopnosťou rôznych štruktúr vzniakjúcich v kultúre a fertilnými DH rastlinami. Bunkovo biologické a histologické pozorovania rôznych typov kalusov budú jednou z hlavných oblastí výskumu tohoto projektu. Výsledky našich plánovaných pokusov a pozorovaní bude nielen na úrovni základného výskumu, ale budú mať možný vplyv na zlepšenie účinnosti peľnicovej a mikrospórovej kultúry kukurice s možnou využiteľnosťou pri šľachltení. Selekcia mikrospór a štruktúr vznikajúcich v kultúre s najvyššou regeneračnou schopnosťou a náchylnosťou na priame zdvojenie chromozómov kukurice bude viesť k zvýšenému počtu regenerovaných fertilných dihaploidných rastlín.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie
Dynamics and succesion of grassland vegetation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jarolímek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Ekologicko-taxonomické štúdium vybraných halofytných druhov a ich spoločenstiev v Panónskej oblasti
Saline habitats in Pannonia: ecology and taxonomy of selected halophytes and their communities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dítě Daniel PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
Island phenomenon of the Carpathians’ high mountains in relation to environmental factors, synecology of plant communities and phytogeography of selected plant species
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šibík Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
TAXONÓMIA-FYLOGE – Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblastí
Taxonomy of selected groups of vascular plants of the Carpathians and adjacent areas
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Goliašová Kornélia CSc.
Anotácia: Navrhovaný projekt sa zameriava na taxonomickú revíziu vybraných skupín kveteny Karpát a priľahlých oblastí (Panónia, Alpy, Balkánsky polostrov) s použitím tradičných i moderných taxonomických metód a na vyvinutie novej databázovej aplikácie pre spracovanie chorologických údajov z herbárových položiek a literatúry. Všetky študované taxóny spája skutočnosť, že ich taxonómia v karpatskej oblasti so zohľadnením vzťahov k populáciám zo susedných území nebola doposiaľ komplexne riešená. Projekt bude riešiť tri výskumné úlohy: (A) Prvá časť projektu je zameraná na taxonomické spracovanie zástupcov čeľadí Phytolacaceae, Portulacaceae a Caryophyllaceae na Slovensku, pričom špeciálna pozornosť bude venovaná taxonomickej revízii viacerých variabilných skupín z rodov Arenaria, Stellaria a Cerastium. Hlavné poznatky budú zhrnuté v monografii Flóra Slovenska VI/3. (B) Druhá časť projektu je orientovaná na biosystematické štúdium taxonomicky komplikovaných skupín Cyclamen purpurascens s.l. a Viola suavis s.l. v Karpatoch a priľahlých oblastiach, zahŕňajúce riešenie fylogeografických a evolučných otázok pomocou metód molekulárnej systematiky. (C) Treťou úlohou je vývoj novej databázovej aplikácie pre Databázu herbárových a literárnych údajov o rozšírení vyšších rastlín Slovenska, ktorá bude prístupná na internete a kompatibilná s ďalšími on-line databázami Botanického informačného systému Slovenska.
Web stránka projektu: www.ibot.sav.sk
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2011
Využitie genomických a proteomických prístupov na charakterizáciu mutantných línií amarantu.
Exploitation of genomics and proteomics approaches in characterization of amaranth mutant lines.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.
Anotácia: Druhy Amaranthus priťahujú v posledných rokoch veľký záujem. Sú rezistentné k chorobám, tolerantné k suchu, zasoleniu, vysokým teplotám a predstavujú alternatívu v podmienkach globálneho otepľovania. Láskavec má značný nutričný potenciál v porovnaní s obilninami alebo strukovinami. V minulosti bol na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín (ÚGBR) v spolupráci s Medzinárodnou atómovou agentúrou so sídlom vo Viedni, zvolený multidisciplinárny prístup zameraný na zlepšenie kvality a kvantity produkcie láskavca pomocou radiačnej mutagenézy. Výsledkom je zbierka mutantov s preukazne zvýšenou hmotnosťou tisíc semien (HTS), založená na ÚGBR. Mutanty zatiaľ neboli charakterizované ani na genetickej ani na molekulárnej úrovni. Všeobecným cieľom je ich charakterizácia na genetickej, biochemickej a molekulárnej úrovni, pomocou genomických a proteomických prístupov. Vyvinutie molekulárnych markerov a identifikácia génov kódujúcich dôležité znaky by bolo významné pre urýchlenie a zefektívnenie šľachtiteľského úsilia.
Doba trvania: 1.1.2009 – 31.12.2011
Toxické huby a ich metabolity
Toxigenic fungi and their metabolites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šrobárová Antónia DrSc.
Anotácia: Toxigenné druhy zahrňujú predovšetkým tie, ktoré okrem patogénnych vlastnosti (hniloby, plesne) produkujú sekundárne metabolity. Najznámejšie z nich sú huby rodu Penicillium , Aspergillus, Alternaria a rod Fusarium. Niektoré zo sekundarnych metabolitov – mykotoxíny môžu byť zdrojom nákaz pre ľudí a zvieratá. Znalosť štruktúry a prenikania húb do rastlín ako aj mechanizmov účinku zodpovedného toxínu môže byť východiskom pre ochranu voči ním. Doposiaľ nie je vplyv toxínov a ich úloha známa pri patogenéze ich producentov. Niektoré z mykotoxínov majú herbicídny účinok – fumonizín, kým iné ako deoxynivalenon a kyselina fuzáriová sa podľa súčasných údajov podieľajú na patogenéze huby. Ďalšíe z radu trichothecenov, fusaproliferin, beauvericin a ochratoxínov resp. aflatoxínov bude predmetom predloženého projektu.
Doba trvania: 1.1.2009 – 12.12.2011
KraBio – KraBio Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu
Center of excellens for protection and use of landscape and for biodiversity
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.5.2009 – 30.11.2011
Mentha culture – Štúdium obsahu silíc v pletivových kultúrach druhov rodu Mentha
Study of essential oil content in tissue culture of some Mentha species
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Anotácia: Druhy rodu Mentha sú bohaté na rôzne silice. Ich obsah je závislý od viacerých činiteľov. Cieľom projektu je vytvoriľ in vitro systém pre stabilnú produkciu silíc, čo do kvantity i kvality. Predmetom práce je založenie in vitro kultúr vybraných druhov mäty a sledovanie obsahu a kvality zloženia siličnej zmesy v závislosti od podmienok pestovania a zloženia kultivačného média. Využije sa aj proteomoický prístup pre zistenie proteínov, ktoré sú pre syntézu jednotlivých zložiek siličnej zmesy kľúčové. Okrem toho, sa porovná obsah a zloženie silíc získaných z in vitro systémov sobsahom a zložením silíc z intaktných rastlín.
Doba trvania: 1.9.2009 – 11.6.2011
Fylogenetické vzťahy a taxonómia skupiny Alyssum montanum – A. repens (Brassicaceae)
Phylogenetic relationships of the Alyssum montanum – A. repens complex (Brassicaceae)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.11.2006 – 31.5.2011
Manažmentové modely pre travinné biotopy
Management models for grassland habitats
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škodová Iveta PhD.
Doba trvania: 1.7.2009 – 30.3.2011
Demografická, cenologická a ekologická analýza populácií európsky významného taxónu Tephroseris longifolia subsp. moravica
Demographical, coenological and ecological analysis of Tephroseris longifolia subsp. moravica – the threatened taxon of European importance
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.
Anotácia: Tephroseris longifolia ssp. moravica je kriticky ohrozený endemický taxón západokarpatskej flóry zaradený medzi anexové druhy európskeho významu. V rámci celkového areálu je známych 14 lokalít s recentným výskytom (6 v ČR a 8 v SR). Napriek tomu, že v posledných troch rokoch je početnosť populácií monitorovaná, stále chýbajú informácie o jeho životnom cykle, ktoré by umožnili správnu interpretáciu výsledkov. Početnosť populácií a podiel generatívnych jedincov vykazovali v posledných rokoch výraznú dynamiku, čo sťažuje hodnotenie vývoja početnosti a vytvorenie efektívnych opatrení na ochranu taxónu. Demografická analýza zabezpečí informácie pre návrh optimálneho monitoringu taxónu a pre objektívne vyhodnotenie doterajších poznatkov. Plánované sú kultivačné experimenty, prieskum tvorby a veľkosti semennej banky, stanovenie ekologických požiadaviek a limitujúcich faktorov. Fytocenologický materiál z lokalít výskytu umožní ekologickú analýzu na základe cenologických väzieb a ekologických indikačných čísel.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Distribúcia a diverzita makrofytnej vegetácie vodných nádrží na Slovensku vo vzťahu k environmentálnym charakteristikám a antropickým disturbanciám
The distribution and diversity of aquatic macrophyte vegetation in water-bodies of Slovakia in relation to environmental factors and anthropic disturbance
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Dlhodobé udržiavanie embryogénnych pletív vybraných ihličnatých druhov metódou kryokonzervácie
Long-term maintenance of embryogenic tissues of selected conifer species by the method of cryopreservation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Salaj Terézia DrSc.
Anotácia: Kryoprezervácia – uskladňovanie biologického materiálu v tekutom dusíku pri teplote – 196 °C – je účinnou metódou, ktorá zabezpečuje veľmi dobré podmienky na udržiavanie in vitro rozmnoženého rastlinného materiálu. V posledných rokoch sa táto metóda používala pre rôzne in vitro kultivované bunky a pletivá (protoplasty, kalusové a suspenzné kultúry, meristémy, zygotické a somatické embryá). Úspešný rozvoj kryokonzervačných metód nám umožňuje aplikáciu rôznych kryogénnych procedúr, ako sú pomalé zamrazovanie, vysušovanie, enkapsulácia/dehydratácia a vitrifikácia. Pre embryogénne kultúry ihličnatých drevín sa úspešne používa najmä metóda pomalého zamŕzania. Kryoprezervácia metódou pomalého zamŕzania umožňuje dobrú regeneráciu a následný rast embryogénnych pletív a tiež úspešnú regeneráciu rastlín, ako to bolo pozorované pri mnohých druhoch ihličnatých drevín. Cieľom predloženého projektu je vypracovanie protokolu za účelom úspešnej kryoprezervácie embryogénnych pletív Pinus nigra a hybridných jedlí metódou pomalého zamŕzania. Pre vybrané bunkové línie plánujeme testovať aj metódu vitrifikácie. Ďalším cieľom je štúdium fyziologických a štrukturálnych parametrov (rast, maturácia, pôvod somatických embryí) kryoprezervovaných pletív. Projekt zahŕňa tiež štúdium genetickej stability (ako dôležitej črty kultivovaných buniek) po kryoprezervácii.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Evolučné trendy a taxonomické problémy v rode Onosma (Boraginaceae)
Evolutionary trends and taxonomy of the genus Onosma (Boraginaceae)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zozomová Judita PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Natura 2000 v celoživotnom vzdelávaní
Natura 2000 in lifelong education
Program: Štrukturálne fondy EÚ Životné prostredie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jarolímek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.3.2009 – 31.12.2010
Nové metódy hodnotenia a mapovania biotických škodlivých činiteľov na drevinách vo verejnej zeleni.
New methods of evaluation and mapping biotic harmful agents in urban greenery
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šrobárová Antónia DrSc.
Anotácia: Dreviny vo verejnej zeleni sú poškodzované biotickými a abiotickými škodlivými činitelmi, ktoré znižujú ich stabilitu a spôsobujú predčasné usychnie, znižujú ich estetickú a dekoratívnu hodnotu.Cieľom projektu je vypracovať metodiku na stanovenie súčasného zdravotného a kondičného stavu drevín, tak aby sa predišlo ich náhlému vývratu,odlomeniu konárov, ktoré ohrozujú zdravie , bezpečnosť a majetok obyvatelov. K tomu je potrebná včasná diagnostika pôvodcov ochorenia poškodenia a znalosť o ich rozšírení na území Slovenska.Dreviny v lesoch spracovavajú pracovníci Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
Doba trvania: 2.9.2008 – 31.12.2010
Pôvod a evolučné vzťahy horskej a vysokohorskej flóry Karpát
Origin and evolution of mountain and alpine flora of the Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mráz Patrik PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Stanovištné nároky vydry riečnej (Lutra lutra L.) na vodných tokoch Slovenska
Habitat requirements of Otter (Lutra lutra L.) on Slovak streams
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štruktúrne a fyziologické charakteristiky koreňov troch druhov rodu Arabidopsis s rozdielnou stratégiou odpovede na toxicitu kovov
Structural and physiological characteristics of roots in three Arabidopsis species with diverse strategies in their response to metal toxicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová Milada CSc.
Anotácia: Arabidopsis thaliana, najznámejší model v molekulárno-genetickom výskume v rastlinnej biológii a dva príbuzné druhy A. halleri a A. arenosa sa líšia v stratégii odpovede na zvýšené koncentrácie kovových iónov. Na rozdiel od neakumulujúceho druhu A. thaliana, druhy A. halleri ako hyperakumulátor a A. arenosa akoindikátor Zn a Cd, tolerujú tažké kovy v pôdach. Fyziologické a molekulové mechanizmy tolerancie kovov sa študujú najmä na A. thaliana (Al) a A. halleri (Zn) a niekedy sa porovnávajú s druhom A. arenosa. Projekt prinesie nové poznatky o štruktúrnych vlastnostiach a fyziologických procesoch korenov a korenových vláskov, ktoré sú zodpovedné za príjem kovových iónov, s použitím A. thaliana, A. halleri a A. arenosa ako modelových rastlín. Prevažná väcšina experimentálnych rastlín bude pochádzat z prirodzených stanovíšt na území Slovenska, cím sa doplnia doterajšie poznatky o genotypoch z iných (prevažne európskych) lokalít.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Embryogenéza in – Štúdium bunkových pochodov pri tvorbe embryí v in situ a in vitro podmienkach pri kukurici a arábovke
Study of cellular events during embryo formation in situ and in vitro conditions in maize and arabidopsis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na bunkovo-biologickú charakterizáciu embryogenézy indukovanej v in vitro podmienkach a zygotovej embryogenéze. Sledujú sa časové a priestorové zmeny v distribôcii komponentov cytoskeletu, pozícia jadra pri determinácii polarity v procese formovania embrya. Proteomickou analýzou sa identifikujú proteíny aktívne v konkrétnych vývinových štádiách embryí a prípadné rozdiely medzi zygotovou a somatickou, androgénnou embryogenézou na úrovni proteínov. Sleduje sa aj úloha oxidatívneho stresu a ROS na tvorbu embryí a aj účasť procesu programovaného úmrtia buniek.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Štúdium efektívnosti odstránenia selekčných markerových génov v transgénnych rastlinách pomocou Cre/lox technológie.
The study of efficiency of selectable marker gene removal via Cre/lox technology in transgenic plants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Moravčíková Jana PhD.
Anotácia: Selekčné markerové gény sa v procese transformácie rastlín využívajú na selekciu transgénnych buniek. Avšak po ukončení regenerácie transgénnych rastlín ich ďalšia prítomnosť v genóme už nie je nevyhnutná, práve naopak stáva sa nežiaduca. Projekt je zameraný na využitie novej stratégie na produkciu transgénnych rastlín bez selekčných markerových génov. Zahŕňa prípravu vektorovej konštrukcie, ktorá okrem génu, ktorý chceme do rastliny vniesť obsahuje aj samovystrihujúcu kazetu. Táto kazeta je ohraničená loxP sekvenciami a obsahuje cre gén riadený semeno-špecifickým promótorom a selekčný markerový gén. Očakávame, že k delécii samovystrihujúcej sa kazety dôjde po regenerácii transgénnych rastlín počas tvorby semena, kedy by mal byt kruciferínový promótor aktívny. Takýmto spôsobom získame potomstvo transgénnych rastlín bez selekčných markerových génov, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky SR týkajúce sa uvoľňovania GMO do životného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Štúdium zmien diverzity vzácnych biotopov, rastlinných spoločenstiev a druhov v kontaktných zónach agrocenóz
Study of the changes in plant species, communities and habitats diversity in the contact zones of agrocoenoses
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Valachovič Milan CSc.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Taxonomická revízia skupiny Cyanus triumfettii (Asteraceae) v Karpatoch a Panónii
Taxonomic revision of the Cyanus triumfettii group (Asteraceae) in the Carpathians and Pannonia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hodálová Iva CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na riešenie komplikovanej taxonomickej situácie v skupine Cyanus triumfettii v Karpatoch a Panónii. V národných flórach a určovacích pomôckach z tohto územia je hodnotenie taxónov patriacich do skupiny C. triumfettii značne nejednotné. Revízia skupiny bude založená na analýzach morfologickej a karyologickej variability populácií zo skúmaného územia a z typových lokalít študovaných taxónov. Na interpretáciu výsledkov týchto analýz a na objasnenie evolučných vzťahov medzi jednotlivými taxónmi plánujeme využiť AFLP analýzy. Súčasťou projektu bude zistenie spôsobov rozmnožovania a reprodukčnej izolácie medzi taxónmi, ako aj analýza ich ekologickej diferenciácie. Syntéza získaných výsledkov vyústi do taxonomickej klasifikácie populácií zo skupiny C. triumfettii vyskytujúcich sa na území Karpát a Panónie, vrátane vypracovania určovacieho kľúča a vymedzenia areálov zistených taxónov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Taxonomické spracovanie vybraných druhov Russula sect. Xerampelinae
Taxonomical studies on selected species of Russula sect. Xerampelinae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Transformácia dr – Vypracovanie účinného transformačného a regeneračného protokolu pri vybraných odrodách drobného ovocia (Rubus sp. a Vaccinium sp.).
Elaboration of efficient transformation and regeneration protocol in selected cultivars of small fruits (Rubus sp. a Vaccinium sp.).
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gajdošová Alena CSc.
Anotácia: Bobuľoviny sú biologicky hodnotné druhy drobného ovocia s pozitívnym dopadom na ľudské zdravie pre ich vysokú nutričnú hodnotu. Vzrastajúci dopyt na trhu vyžaduje produkciu kvalitného sadbového materiálu. Využitie genetického inžinierstva umožňuje introdukciu užitočných agronomických vlastností bez zmeny vlastností odrody, čo vyžaduje vypracovanie in vitro systému pre genetické transformácie a regeneráciu transformovaných rastlín. Aplikáciou in vitro propagačných techník môže byť následne dosiahnutá masová multiplikácia geneticky zlepšeného rastlinného materiálu a eliminácia šírenia chorôb, ktoré je spojené s tradičnými propagačnými technikami. Napriek značnému pokroku v rastlinnom genetickom inžinierstve sú dostupné transformačné techniky pri Rubus sp. a Vaccinium sp. neúčinné a nespoľahlivé. Preto sú navrhované ciele projektu (vypracovanie účinného transformačného a regeneračného protokolu) považované za originálne a inovatívne.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Využitie proteomického a celomického prístupu ku štúdiu vývinu embryí vyšších rastlín (arábovka a ľan)
Use of proteomic and cellomic approach to study embryogenesis of higher plants (arabidopsis and flax)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Anotácia: V projekte ide o prepojenie dvoch prístupov celomického a proteomického pre ešte hlbšie štúdium procesu embryológie vyšších rastlín Pozorovania sa sústreďujú hlavne na skoré štádiá vývinu embryí pri zygotovej a somatickej embryogenéze, v čase ustanovenia polarity a so zreteľom na reprogramáciu aktínového cytoskeletu pri arábovke a ľane. Proteomickou analýzou sa identifikujú proteíny aktívne v konkrétnych vývinových štádiách embryí a prípadné rozdiely medzi zygotovou a somatickou embryogenézou na úrovni proteínov.
Doba trvania: 1.1.2008 – 31.12.2010
Zamedzenie procesu eutrofizácie vo vodných nádržiach použitím kompozitného sorbentu
Limitation of Eurtrophication Process in Water Basin Using Composite Sorbent
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hindák František DrSc.
Doba trvania: 1.9.2008 – 31.12.2010
Bio-bezpečná transgénna repka olejka prostredníctvom inovačných biotechnológií.
Biosafe transgenic oilseed rape through innovative biotechnology.
Program: Mechanizmus EHP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Libantová Jana CSc.
Anotácia: Jednou z priorít EU sú produkcia poľnohospodárskych plodín, ktoré sú nutrične kvalitnejšie ako aj odolnejšie voči rôznym typom environmentálneho stresu. Potenciálnym nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa zostávajú naďalej geneticky modifikované rastliny za podmienky vyriešenia sporných otázok týkajúcich sa ich bezpečnosti pre človeka a životné prostredie. Hlavne prítomnosť génov rezistencie voči antibiotikám v genóme transgénnych rastlín predstavuje určité riziko z dôvodu ich potenciálneho šírenia sa do prírody. Predkladaný projekt je zameraný na aplikáciu Cre/loxP systému na poľnohospodársky významnú plodinu akou je repka olejka, ktorá má v súčasnosti stúpajúci trend využitia ako potravina aj ako biopalivo. Náš systém je spúšťaný silným, vysoko špecifickým kruciferínovým promótorom cruC, ktorý zabezpečí vystrihnutie nežiadúcich sekvencií vo vyvíjajúcich sa semenách transgénnych rastlín. Výsledkom tohto procesu je transgénna repka olejka, ktorá by sa stala bezpečnejšou z hľadiska voľného toku nežiadúcich génov do životného prostredia.
Doba trvania: 1.12.2008 – 31.10.2010
PHYLO-TAXON – Fylogeografia, postglaciálny vývoj a taxonómia modelových skupín taxónov v Európe
Phylogeography, postglacial history and taxonomy of model groups of taxa in Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 30.6.2010
Flax proteomics – Biochemická a proteomická charakterizácia morfogenézy ľanu siateho s dôrazom na redox reguláciu
Biochemical and proteomics characterization of flax morphogenesis with stress to redox regulation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof., RNDr. Preťová Anna DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je charakterizovať stratégie morfogenézy ľanu ovplyvnenej komponentami redox regulácie a analyzovať proteínové spektrum počas morfogenézy v pletivách ľanu.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Diverzita a distribúcia cyanobaktérií a rias v závislosti od tepelného gradientu vo vybraných termálnych vodách v Piešťanoch a Sklených Tepliciach
Diversity and distribution of cyanobacteria and algae according to their dependence on the temperature gradient in selected thermal waters at Piešťany and Sklené Teplice Spa
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hindák František DrSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Diverzita rozšírenia vybraných radov fytopatogénnych húb Slovenska
Diversity of selected orders of phytopathogenic fungi in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bacigálová Kamila CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Druhová štruktúra lišajníkov ako významných komponentov biodiverzity vybraných území Slovenska
Species structure of lichens as important biodiversity components of selected areas in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na komplexné štúdium lišajníkov, ich druhovej štruktúry, taxonomických otázok a fytogeografie vo vybraných územiach Slovenska. Podstatným prínosom projektu bude získanie jedinečných informácií o ich aktuálnej druhovej štruktúre. Tieto sa zhromaždia vlastným terénnym výskumom. Zhrnú sa i všetky historické údaje o výskyte lišajníkov ako komplement k poznaniu ich celkovej diverzity vo vybraných územiach. Z lichenologického hľadiska bude významné riešiť súvisiace taxonomické otázky, čo umožní spresniť doterajšie poznatky o zastúpení jednotlivých druhov na Slovensku. Dosiahnuté výsledky sa budú môcť uplatniť pri hodotení stavu biotopov Slovenska a pri realizácii ďalších závazkov krajiny vyplývajúcich z členstva v Európskej únii.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Izoperoxidázy koreňa jačmeňa pestovaného v prítomnosti ťažkých kovov a ich vplyv na rast a štruktúru koreňa
Isoperoxidases of barley roots cultivated in the presence of heavy metals and their role on growth and structure of roots
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tamás Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Makromycéty opísané zo Západných Karpát
Macrofungi described from the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lizoň Pavel CSc.
Anotácia: Huby sú najpočetnejšou, ale aj najmenej preštudovanou skupinou organizmov. Zo Slovenska sa uvádza asi 5000 druhov, odhadujeme však, že ich počet presahuje 24000 taxónov.Za posledných 200 rokov sa na Slovensku objavilo a opísalo viac ako 300 nových taxónov pre vedu.Ich biosytematické postavenie, taxonomická delimitácia a pri väčšine aj ich identita sú neznáme.Výsledky riešenia a získané dáta budú implementované do taxonomických štúdií, zoznamu húb Slovenska, do hodnotení biodiverzity a ohrozenosti životného prostredia a perspektívne aj do medzinárodného projektu „Fungal tree of life“, ktorý skúma vývojové vzťahy húb a iných organizmov.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Planárna a submontánna bryoflóra vybraných územných celkov Slovenska – aktuálny stav a ohrozenie
Lowland and submontane bryophyte flora and bryocoenoses in Slovakia – present state and threat
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kubinská Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Rastlinné spoločenstvá Národného parku Muránska planina. 2. Lesná vegetácia
Plant communities of the Muránska planina National Park 2. The forest vegetation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jarolímek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
POLKOV – Účasť endomembrán na udržiavaní polarity koreňových vláskov pri odpovedi na abiotický stres
The participation of endomembranes in the maintenance of root hair polarity in response to abiotic stress
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ovečka Miroslav PhD.
Anotácia: Vrcholový rast je vysoko polarizovaný typ predlžovania buniek. Základné otázky týkajúce sa jeho regulácie ostávajú stále otvorené. Cieľom nášho projektu je charakterizácia integrity rastúcich vrcholov modernými, neinvazívnymi, bunkovo-biologickými metódami. Budeme študovať distribúciu sterolov v plazmatickej membráne, správanie sa komponentov endomembrán a endocytózu v rôznych vývinových štádiách tvorby koreňových vláskov. Pozornosť budeme venovať vývinovej úlohe sterolov vo vrcholovo rastúcom koreňovom vlásku a spôsobu ako sa ovplyvní polarita bunky pri zmene v zastúpení sterolov v membránach. Všetky menované aspekty vývinu koreňových vláskov budeme študovať aj vo vzťahu k meniacim sa podmienkam v prostredí s fyziologickým a zvýšeným obsahom kovov v koreňovom prostredí. Výsledky prispejú k pochopeniu kooperácie medzi komponentami determinujúcimi vrcholový rastkoreňových vláskov.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Vplyv vybraných stresových faktorov na fyziologické a biochemické charakteristiky poľnohospodárskych plodín
The effect of selected stress factors on physiological and biochemical characteristics of crop
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Doba trvania: 1.1.2007 – 31.12.2009
Vplyv zmien kvality ovzdušia mestskej aglomerácie Bratislava na lišajníky
Impact of changes in air quality of urban agglomeration Bratislava on lichens
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lackovičová Anna CSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2009
Kritické taxóny flóry Slovenska z radov Asterales, Campanulales, Dianthales, Liliales, Poales a Violales
Critical taxa of the flora of Slovakia from orders Asterales, Campanulales, Dianthales, Liliales, Poales and Violales
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Goliašová Kornélia CSc.
Anotácia: Projekt predstavuje základný taxonomicko-chorologický výskum vybraných kritických taxónov cievnatých rastlín z radov Asterales, Campanulales, Dianthales, Liliales, Poales, Violales (rody Pilosella, Taraxacum, Senecio, Campanula, Scleranthus, Cerastium, Polycarpon, Allium, Avenula a Viola ) v rámci územia Slovenska, ale aj iných oblastí Európy (Karpaty, Alpy a balkánske pohoria a i.). Cieľom je taxonomická revízia a riešenie problematických polymorfných skupín, ktorá zahŕňa nomenklatúru, typifikáciu, karyológiu, morfometriku, cenologické väzby a rozšírenie diferencovaných taxónov. Pri biosystematickom štúdiu skupiny Pilosella alpicola sa na klasifikáciu taxónov využijú izoenzýmy. V rode Taraxacum sa vyhodnotí ploidná štruktúra populácií zo sekcií Ruderalia a Erythrosperma. Pri vybraných inváznych a neofytných druhoch z radu Asterales sa v rámci územia Slovenska doplnia aktuálne nálezy výskytu a spracuje sa celkové rozšírenie.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Nelesná vegetácia horských a subalpínskych polôh Krivánskej Malej Fatry
Non-forest vegetation of mountain and subalpine belt of Krivánska Malá Fatra Mts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jarolímek Ivan CSc.
Anotácia: Vegetácia Krivánskej Malej Fatry nebola do súčasnosti predmetom komplexného štúdia. Napriek atraktívnosti celého územia pútali pozornosť botanikov najmä dominanty ako Veľký Rozsutec, Chleb a pod. Práca zachytávajúca celkovú variabilitu rastlinných spoločenstiev v supramontánnom a subalpínskom stupni doteraz nebola publikovaná. Malá Fatra pritom vzhľadom na mimoriadne vysokú geoekodiverzitu predstavuje jeden z najcennejších regiónov Západných Karpát, právom vyhlásený za národný park. Cieľom projektu je doplnenie poznatkov o menej preskúmaných a získanie údajov o nepreskúmaných nelesných spoločenstvách v subalpínskom stupni Krivánskej Malej Fatry, ktoré budú využiteľné v rámci sústavy Natura 2000 (územia ochrany biotopov a druhov), zabezpečení efektívneho managementu cenných ekosystémov a pod. V rámci štúdia nelesnej vegetácie budú preto súčasne zhromažďované údaje o ekologickej valencii a cenologickej väzbe vzácnych, ohrozených, endemických alebo fytogeograficky inak významných druhov flóry Slovenska. Silnejúce antropogénne tlaky v dôsledku rozvoja turistického ruchu v oblasti robia túto tému nanajvýš aktuálnou.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Úloha fuzariotoxínov v patogenéze ich producentov
The role of fusariotoxins in pathogenesis of their producents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šrobárová Antónia DrSc.
Anotácia: Druhy rodu Fusarium majú vo vhodných rokoch okrem patogénnych vlastností aj schopnosť produkovať v zrnách obilnín a kukurice fusariotoxiny. Dobrá znalosť prenikania toxinov húb do rastlín a mechanizmov účinku môže byť východiskom pre ochranu voči ich producentom. Významné rozdiely v koncentrácií toxínov medzi druhmi Fusarium boli zístené pri produkcií deoxynivalenonu a nivalenonu, ktoré sú súčastou agresivity patogéna a umožnujú mu väčšiu alebo menšiu kolonizáciu v klíčkoch a kvetoch pšenice.ŠROBÁROVÁ, Antónia – ŠLIKOVÁ, S. – ŠUDYOVÁ, V. Diversity of the Fusarium species associated with head and seedling blight on wheat in Slovakia. In Biologia. ISSN 0006-3088, 2008, vol. 63, no. 3, p. 332-337. (0.207 – IF2007). Typ: ADCAŠROBÁROVÁ, A.- BUŚKO, M.- PERKOWSKI, J. – PAVLOVKIN, J.Diversity of Three Isolates of Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. Cereal Research of Communication, Vol.36,Suppl.B, (2008), pp.645-646. (1,190 – IF 2007) Typ: ADCAŠROBÁROVÁ, A.- BUŚKO, M.- PERKOWSKI, J. – PAVLOVKIN, J.Diversity of Three Isolates of Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. 4nd International Symposium on Fusarium Head Blight Incorporating the 10th European Fusarium Seminar ,Szeged, Madarsko,September 1-5, 2008 – výveska
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Určovací kľúč papraďorastov a semenných rastlín Slovenska a riešenie taxonomických problémov niektorých kritických skupín v stredoeurópskom priestore
Identification key of ferns and flowering plants of Slovakia and solving the problems of critical species groups in Central European area
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.2.2005 – 31.12.2008
Vybrané evolučné a taxonomické problémy rodu Cardamine (Brassicaceae) v rôznych častiach jeho areálu
Selected evolutionary and taxonomic questions within the genus Cardamine (Brassicaceae) in different parts of its distribution area
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zozomová Judita PhD.
Anotácia: Rod Cardamine, charakteristický veľkou druhovou diverzitou na celom svete, hojným zastúpením polyploidov a retikulátnou evolúciou, predstavuje ideálny objekt na štúdium evolučných a speciačných procesov spojených s medzidruhovou hybridizáciou, polyploidizáciou a zmenami v geografickom rozšírení v dôsledku klimatických zmien počas pleistocénu. Predkladaný projekt je zameraný na riešenie vybraných taxonomických, evolučných a fylogeografických otázok v rôznych častiach areálu rodu. Riešené úlohy budú zahŕňať (1) štúdium medzidruhovej hybridizácie a introgresie v SZ Španielsku a ich evolučný potenciál, (2) štúdium východoázijských polyploidov, ich vzťahov k európskym polyploidným komplexom, (3) štúdium morfologicky variabilných populácií na Kaukaze a v Turecku, ktoré pravdepodobne predstavujú bazálne diploidy niektorých európskych polyploidov, (4) fylogenetické a fylogeografické štúdium arkticko-alpínskej skupiny druhov v Európe a východnej Ázii. Využité budu pritom morfologické, karyologické a molekulárne metódy. Predpokladáme, že dosiahnuté výsledky významne prispejú k poznaniu taxonomickej diverzity, evolučnej a biogeografickej histórie v rámci rodu Cardamine, ale taktiež budú mať širšiu platnosť a prispejú aj k poznaniu evolúcie rastlín ako takej.
Doba trvania: 1.1.2006 – 31.12.2008
Genetická štruktúra a reprodukčný potenciál jedľových pralesov Slovenska
Genetic structure and reproduction potential of silver fir virgin forests in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kormuťák Andrej DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Úloha bunkovej steny – Extracelulárnej matrix surface.network (ECMSN) a cytoskeletu v procese somatickej.embryogenézy rastlín.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šamaj Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.1.2006 – 1.12.2008
Diverzita makrofytov na ekologických gradientoch vodných tokov a priľahlých mokradiach na Slovensku
Diversity of macrophytes along ecological gradients of watercourses and alluvial wetlands in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Diverzita a distribúcia cyanobaktérií a rias v závislosti od tepelného gradientu vo vybraných termálnych vodách v Piešťanoch a Sklených Tepliciach
Diversity and distribution of cyanobacteria and algae of thermal springs at Piešťany and Sklené Teplice in relation to the temperature
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hindák František DrSc.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Diverzita vegetácie Veľkej Fatry vo vzťahu k okolitým územiam. 1. Nelesné fytocenózy
Diversity of vegetation in the Veľká Fatra Mts. in relation to the neighbouring regions. Non-forest phytocoenoses
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Formalizovaný klasifikačný systém na identifikáciu travinnobylinnej vegetácie
Formalized classification system for identification of grassland vegetation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.
Doba trvania: 1.2.2005 – 31.12.2007
Podiel endomembrán a komponentov bunkovej steny na udržiavaní polarity rastlinných buniek
Participation of endomembranes and components of cell wall in the maintenance of plant cell polarity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ovečka Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Prehodnotenie klasifikácie mezofilných a xerofilných travinnobylinných porastov slovenskej časti Západných Karpát a ich ekologická diferenciácia
Classification and ecological differenciation of the mesophilous and xerophilous grassland communities in the Slovak part of Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Rastliny lokalít s vysokým obsahom ťažkých kovov: ich spoločenstvá, štruktúrne a fyziologické adaptácie
Plants from heavy metal polluted habitats: their communities, structural and physiological adaptations
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová Milada CSc.
Anotácia: Rastliny lokalít s vysokým obsahom ťažkých kovov: ich spoločenstvá, štruktúrne a fyziologické adaptácie Kombináciou metodických prístupov sa získali poznatky z vybraných lokalít s vysokými koncentráciami Zn, Cu, Cd, a Pb v pôde na Slovensku a v Rakúsku o floristickom zložení spoločenstiev, štruktúre populácií a druhoch s rôznou stratégiou tolerancie ťažkých kovov: Silene vulgaris – neakumulujúci, Acetosella vulgaris – akumulujúci, Thlaspi caerulescens a Arabidopsis halleri – hyperakumulujúce. Poznatky o hustote populácií, príjme a akumulácii kovov v orgánoch T. caerulescens doplnili chýbajúce údaje pre Slovensko. Nové sú údaje o ekotypoch Acetosella vulgaris so zvýšenou akumuláciou Zn v listoch a o ich štruktúre. Originálne použitie fluorescenčného dôkazu Zn v živých bunkách a analytická elektrónová mikroskopia ukázali rozdiely v sekvestrácii Zn: hyperakumulujúce druhy vo vakuolách najmä epidermálnych buniek a neakumulujúci druh S. vulgaris v apoplaste listov. Vitálne farbenie a marker vakuolárnych membrán ukázali závislosť príjmu a akumulácie hliníka na v bunkách koreňa netolerantného druhu Arabidopsis thaliana.
Web stránka projektu: www.metaltolerantplants.sav.sk
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Taxonómia a biogeografia rodu Flammulina v strednej Európe
Taxonomy and Biogeography of the Genus Flammulina in Central Europe
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 31.12.2007
Inovatívne biotechnologické prístupy k skvalitneniu šľachtiteľského procesu pri ľane
Innovative biotechnological approaches for improvement in the flax breeding
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricová Andrea PhD.
Doba trvania: 1.1.2005 – 1.12.2007
Diverzita flóry Slovenska s prednostným zameraním na dreviny
Diversity of the flora of Slovakia with special attention to the trees
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Goliašová Kornélia CSc.
Anotácia: Biodiverzita je variabilita všetkých žijúcich organizmov a ekosystémov, ktorých súčasťou sú organizmy. Projekt predstavuje základný taxonomicko-chorologický výskum pôvodných, introdukovaných a pestovaných drevín radov Juglandales, Betulales, Fagales, Platanales, Salicales a bylín radu Urticales na území Slovenska. Výsledkami výskumu projekt prispeje k poznaniu ich rodového a druhového bohatstva (diverzity), poskytne informácie po stránke taxonomickej, nomenklatorickej, biologickej, ekologickej, cenologickej a chorologickej s dôrazom na reliktné, endemické, ohrozené a vzácne taxóny, ako aj taxóny s inváznym charakterom šírenia sa. Dorieši sa zložitá nomenklatúra a variabilita kritických taxónov spracúvaných radov, získajú sa nové údaje o cenologickej a chorologickej s dôrazom na reliktné, endemické, ohrozené a vzácne taxóny, ako aj taxóny s inváznym charakterom šírenia sa
Web stránka projektu: www.ibot.sav.sk
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2006
Dynamika zmien diverzity lišajníkov Slovenska.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lackovičová Anna CSc.
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2006
Papraďorasty a semenné rastliny opísané z územia Slovenska
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šípošová Helena CSc.
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2006
Prehľad počtov chromozómov papraďorastov a semenných rastlín Slovenska
Chromosome numbers survery of the ferns and flowering plants of Slovakia
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Marhold Karol CSc.
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2006
Biodiverzita fytoplanktónu Dunaja a jeho hlavných prítokov na Slovensku
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Hindák František DrSc.
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2005
Biosystematika húb opísaných zo Slovenska
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lizoň Pavel CSc.
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2005
Časová a priestorová expresia stresových proteínov v rastlinách počas abiotického stresu
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Mistrík Igor CSc.
Doba trvania: 1.10.2002 – 31.12.2005