Oddelenie evolúcie a systematiky

Oddelenie evolúcie a sytematiky sa venuje štúdiu divo rastúcich cievnatých rastlín a húb (nelichenizovaných a lichenizovaných – lišajníkov) mierneho pásma, so zameraním na Karpatsko-Panónsky región a oblasť Stredozemia. V rámci cievnatých rastlín je výskum orientovaný najmä na polyploidné a taxonomicky komplikované skupiny, a taktiež na endemické, chránené, invázne a nepôvodné taxóny.

Riešené výskumné projekty pracoviska v rámci základného výskumu

 • štúdium mikroevolučných a speciačných procesov (najmä polyploidizácie a hybridizácie)
 • výskum v oblasti systematiky, vrátane taxonomickej revízie a nomenklatúry,
 • analýza reprodukčných a adaptačných stratégií taxónov,
 • floristicko-chorologická inventarizácia území,
 • štúdium ekológie,
 • modelovanie potenciálneho rozšírenia druhov a predikcia ich budúceho výskytu,
 • budovanie celosvetových a národných databáz botanického informačného systému,
 • vydávanie mnohozväzkového diela Flóra Slovenska“,
 • príprava aktualizovaných celoslovenských zoznamov taxónov, určovacích kľúčov a prehľadov názvoslovia, 
 • budovanie herbárových zbierok: rastlinný a mykologický materiál je uchovávaný v Herbárovej zbierke (akronym SAV).

Riešené výskumné projekty pracoviska v rámci aplikovaného výskumu

 • riešime najmä otázky implementácie európskej a národnej environmentálnej legislatívy, akou je napr. Smernica o biotopoch 92/43/EHS v súvislosti s budovaním sústavy chránených území Natura 2000, Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny,
 • výstupy sú používané napr. pri príprave zoznamov chránených a inváznych organizmov SR, tvorbe siete chránených území SR, zonácii národných parkov, v procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA),
 • spolupracujeme najmä so ŠOP SR a MŽP SR,
 • spoluprucujeme taktiež nacelosvetovom projekte Millenium Seed Bank so sídlom v Kew (Veľká Británia) zameranom na záchranu biodiverzity prostredníctvom špecializovaných zbierok semien

Medzinárodná spolupráca

Laboratórium prietokovej cytometrie

 • PARTEC CyFlow ML (Prietokový cytometer s UV lampou)
  PARTEC CyFlow ML (Prietokový cytometer s laserom)

Mikroskopické laboratórium

 • OLYMPUS Zoom Stereomicroscope SZ61 s kamerou ARTCAM 300MI (stereolupa/stereomikroskop)
  MICROTEK ScanMaker 9800XL (skener)
  CARL ZEISS AxioScope Scope.A1 s kamerou CARL ZEISS AxioCam 105 color (mikroskop)
  CARL ZEISS Axioskop 2 (mikroskop)

Laboratórium molekulárnej systematiky