Oddelenie mikrobiálnych a rastlinných interakcií

Venujeme sa diverzite, ekologickým interakciám a trofickým preferenciám rastlín a mikroorganizmov, predovšetkým húb. Študujeme evolučné adaptácie, ekologické niky, enzymatické a metabolické aktivity a ďalšie biologické charakteristiky jednotlivých druhov rastlín a húb. Aplikujeme pohľad na spoločenstvá organizmov z pohľadu jediného druhu s ktorým interagujú. Využívame profily húb a rastlín na rozlíšenie fungovania ekosystému. Zaujíma nás zmena diverzity a funkcie ekosystémov pri zmene definovaných environmentálnych podmienok. Náš výskum dávame do kontextu s kľúčovými spoločenskými témami týkajúcimi sa úbytku biodiverzity, klimatickej zmeny a udržateľného poľnohospodárstva. Objekty nášho výskumu zahŕňajú pôdne mikrobiálne ekosystémy, lichenizované synúzie a rastlinné pletivá (listy, semená, korene).

Oddelenie kladie silný dôraz na kariérny rozvoj mladých vedeckých pracovníkov ich zapojením do hlavných projektových výziev oddelenia a podporou ich medzinárodných študijných, výskumných a post-doc pobytov.

Pracovníci oddelenia OMRI spravujú a aktívne budujú zbierku húb, vrátane lišajníkov, ktorá je súčasťou herbára a zbierok CBRB SAV, v. v. i. s akronymom SAV.

Naše aktuálne výskumné skupiny a ich aktivity

Laboratórium molekulárnej ekológie a mykológie (MEM)

Zaoberáme sa funkčnou diverzitou a interakciou húb s ďalšími komponentmi prostredia, pričom základnou požiadavkou pre pochopenie procesov v biologických ekosystémoch je znalosť evolúcie a fylogenézy druhov a ich adaptácie. Preto sa dlhodobo venujeme aj výskumu taxonómie a fylogenézy húb. Tieto poznatky prepájame s bioklimatickými údajmi pre pochopenie prepojenia fylogenézy húb s ich rozšírením.  Okrem toho je dôležité poznať ekologické požiadavky najmä patogénnych a mykoríznych druhov húb. Taxonomické znalosti sú takisto používame v metabarkódingových štúdiách hubových spoločenstiev pričom využívame environmentálnu DNA. Funkčné skupiny jednotlivých druhov využívame na sledovanie reakcií hubových spoločenstiev na rôzne ekologické faktory. Kombinujeme metódy pokročilej svetelnej mikroskopie, DNA extrakcií zo stielok jednotlivých húb aj z environmentálnych vzoriek, fylogenetické analýzy, bioinformatické analýzy metabarcodingových matíc, kultivácie čistých kultúr húb a sledovanie mikrobiálnych enzymatických aktivít.

Laboratórium evolučných mechanizmov a environmentálnych interakcií (EMEI)

EMEI sa venuje evolučnej histórii, diverzifikácií, speciačným mechanizmom a biogeografii zelených rastlín (Viridiplantae), lichenizovaných a nelichenizovaných húb

Infraštruktúra