Projekty

členka Snemu SAV (org. zložka BÚ)
Mgr. Anna Bérešová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Inventarizácia lichenizovanýchhúb významných biotopov v Českej republike a na Slovensku
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Perspektívy v lichenologickom výskume – biodiverzita, chemizmus lišajníkov
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2014
 • Vzácne parazitické lišajníky alpínskych biotopov ako indikátory globálnej klimatickej zmeny: ich fylogenéza, hostiteľská špecificita a fenotypické znaky
  Program: International Visegrad Fund (IVF)
  Doba trvania: 1. 10. 2011 – 31. 7. 2012

Národné

Aktuálne
 • Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Odkrývanie procesov zodpovedných za súčasný geografický areál symbiotických organizmov s Mediteránnym rozšírením
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Rozpletanie evolučných vzťahov v morfologicky a ekologicky rôznorodom rode Solenopsora (lišajníky)
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
 • Analýza pôvodu a diverzifikácie západokarpatských elementov rodu Solenopsora (lišajníky, Catillariaceae)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2016
 • Systematika a biogeografia zástupcov rodu Solenopsora (lichenizované huby) v Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
 • Druhová štruktúra lišajníkov ako významných komponentov biodiverzity vybraných území Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Vplyv zmien kvality ovzdušia mestskej aglomerácie Bratislava na lišajníky
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2009