Projekty

OBE samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
Mgr. Iveta Škodová, PhD.

Národné

Aktuálne
 • Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnobylinných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Tradičné ekologické poznatky pre ochranu a obnovu travinno-bylinných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 pomocou dynamickej segmentácie satelitných obrazov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Manažmentové modely pre travinné biotopy
  Program: Mechanizmus EHP
  Doba trvania: 1. 7. 2009 – 30. 3. 2011
 • Demografická, cenologická a ekologická analýza populácií európsky významného taxónu Tephroseris longifolia subsp. moravica
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Formalizovaný klasifikačný systém na identifikáciu travinnobylinnej vegetácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2005 – 31. 12. 2007
 • Prehodnotenie klasifikácie mezofilných a xerofilných travinnobylinných porastov slovenskej časti Západných Karpát a ich ekologická diferenciácia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007