Projekty

OMRI samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho oddelenia
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Úloha Clavariaceae (huby) v travinných ekosytémoch
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: –
 • Hľadanie genetických markerov pre rozlíšenie druhov v rámci Russula podrodu Polychromidia
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017
 • Delimitácia, transatlantické rozšírenie a fylogenetické príbuznosti v rámci rodu Camarophyllopsis (Fungi, Agaricomycotina) v Európe a Severnej Amerike
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 11. 2013
 • Diverzita vybraných skupín húb na Slovensku a v Poľsku
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009

Národné

Aktuálne
 • Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
 • Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
 • Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
  Doba trvania: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2023
 • Determinácia, šírenie a vplyv inváznych rastlín na prirodzené ekosystémy: príkladové štúdie na rodoch Centaurea, Fallopia a Solidago
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Systematika a fylogenéza rodu Dermoloma v Európe a Severnej Amerike
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Distribučný potenciál rôznych trofických skupín húb v Európe
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
 • Rod Camarophyllopsis v strednej Európe a S. Amerike
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • Taxonomická revízia a delimitácia európskych druhov Russula sect. Maculantinae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Taxonomické spracovanie vybraných druhov Russula sect. Xerampelinae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Makromycéty opísané zo Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Taxonómia a biogeografia rodu Flammulina v strednej Európe
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007